ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดลำปาง แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดลำปาง ปี พ.ศ. 2562 – 2565 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 – 2565)