จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำแนกตามสังกัด และชื่อตำแหน่ง วิทยฐานะ
ศูนย์กลางข้อมูลการศึกษาจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2564
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาแยกตามชื่อตำแหน่ง วิทยฐานะ และสังกัด
สรุปจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกตามชื่อตำแหน่ง วิทยฐานะ จังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2564
ชื่อตำแหน่ง /ระดับ เพศ รวม
ชาย หญิง ไม่ระบุเพศ
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564