สรุปจำนวนจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศูนย์กลางข้อมูลการศึกษาจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2564
สัดส่วนจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกตามสังกัดและระดับการจัดการศึกษา
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกตามสังกัด