จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำแนกตามสังกัด
ศูนย์กลางข้อมูลการศึกษาจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2564
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกตามตำแหน่ง เพศ และสังกัด
สรุปจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกตามประเภทตำแหน่ง/เพศ จังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2564
ประเภทตำแหน่ง เพศ รวม
ชาย หญิง ไม่ระบุเพศ
1. ฝ่ายบริหาร 277 108 0 385
2. ครูผู้สอน 1,454 4,214 0 5,668
3. ฝ่ายสนับสนุน 405 392 0 797
4. ฝ่ายบริการ 54 49 0 103
รวม 2,190 4,763 0 6,953
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564