จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำแนกตามสังกัด และประเภทตำแหน่ง
ศูนย์กลางข้อมูลการศึกษาจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2564
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกตามตำแหน่ง เพศ และสังกัด
สรุปจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกตามประเภทตำแหน่ง/เพศ จังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2564
ประเภทตำแหน่ง เพศ รวม
ชาย หญิง ไม่ระบุเพศ
1. ฝ่ายบริหาร 286 134 0 420
2. ครูผู้สอน 1,739 4,799 0 6,538
3. ฝ่ายสนับสนุน 534 640 0 1,174
4. ฝ่ายบริการ 189 297 0 486
รวม 2,748 5,870 0 8,618
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564