สรุปจำนวนนักเรียน-นักศึกษา
ศูนย์กลางข้อมูลการศึกษาจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2564
สัดส่วนจำนวนนักเรียน-นักศึกษาที่ศึกษาในระบบ จำแนกตามสังกัดและระดับการศึกษา
จำนวนนักเรียน-นักศึกษา แยกตามสังกัด
ภาพรวมจำนวนนักเรียน-นักศึกษา แยกตามระดับการศึกษาและสังกัด จังหวัดลำปาง