จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับการศึกษา เพศ และสังกัด
ศูนย์กลางข้อมูลการศึกษาจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2564
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา แยกตามระดับการศึกษา เพศ และสังกัด
สรุปจำนวนนักเรียน/นักศึกษา แยกตามระดับการศึกษา/เพศ สังกัดจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2564
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ระดับชั้น /ระดับ เพศ รวม
ชาย หญิง ไม่ระบุเพศ
1. เตรียมอนุบาล(ศุนย์เด็กเล็ก) 31 31 0 62
2. อนุบาล 1(หลักสูตร 3 ปีของ สช.) 452 439 0 891
3. อนุบาล 2(สช.)/อนุบาล 1 536 511 0 1,047
4. อนุบาล 3(สช.)/อนุบาล 2 644 604 0 1,248
5. ประถมศึกษาปีที่ 1 599 550 0 1,149
6. ประถมศึกษาปีที่ 2 643 597 0 1,240
7. ประถมศึกษาปีที่ 3 668 681 0 1,349
8. ประถมศึกษาปีที่ 4 698 657 0 1,355
9. ประถมศึกษาปีที่ 5 647 600 0 1,247
10. ประถมศึกษาปีที่ 6 704 617 0 1,321
11. มัธยมศึกษาปีที่ 1 556 417 0 973
12. มัธยมศึกษาปีที่ 2 582 430 0 1,012
13. มัธยมศึกษาปีที่ 3 610 529 0 1,139
14. มัธยมศึกษาปีที่ 4 303 308 0 611
15. มัธยมศึกษาปีที่ 5 304 307 0 611
16. มัธยมศึกษาปีที่ 6 285 297 0 582
รวม 8,262 7,575 0 15,837
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564