จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับการศึกษา เพศ และสังกัด
ศูนย์กลางข้อมูลการศึกษาจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2564
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา แยกตามระดับการศึกษา เพศ และสังกัด
สรุปจำนวนนักเรียน/นักศึกษา แยกตามระดับการศึกษา/เพศ สังกัดจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2564
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับชั้น /ระดับ เพศ รวม
ชาย หญิง ไม่ระบุเพศ
1. อนุบาล 1(หลักสูตร 3 ปีของ สช.) 450 444 0 894
2. อนุบาล 2(สช.)/อนุบาล 1 1,623 1,525 0 3,148
3. อนุบาล 3(สช.)/อนุบาล 2 1,667 1,539 0 3,206
4. ประถมศึกษาปีที่ 1 1,951 1,881 0 3,832
5. ประถมศึกษาปีที่ 2 2,015 1,926 0 3,941
6. ประถมศึกษาปีที่ 3 2,140 2,152 0 4,292
7. ประถมศึกษาปีที่ 4 2,217 2,041 0 4,258
8. ประถมศึกษาปีที่ 5 2,122 2,017 0 4,139
9. ประถมศึกษาปีที่ 6 2,064 2,036 0 4,100
10. มัธยมศึกษาปีที่ 1 2,162 2,231 0 4,393
11. มัธยมศึกษาปีที่ 2 2,231 2,457 0 4,688
12. มัธยมศึกษาปีที่ 3 2,255 2,272 0 4,527
13. มัธยมศึกษาปีที่ 4 1,191 1,903 0 3,094
14. มัธยมศึกษาปีที่ 5 1,178 1,917 0 3,095
15. มัธยมศึกษาปีที่ 6 1,049 1,796 0 2,845
16. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 25 51 0 76
17. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 27 50 0 77
18. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 21 22 0 43
19. เตรียมความพร้อม(ศูนย์การศึกษาพิเศษ) 112 81 0 193
รวม 26,500 28,341 0 54,841
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564