จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับการศึกษา เพศ และสังกัด
ศูนย์กลางข้อมูลการศึกษาจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2564
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา แยกตามระดับการศึกษา เพศ และสังกัด
สรุปจำนวนนักเรียน/นักศึกษา แยกตามระดับการศึกษา/เพศ สังกัดจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2564
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ระดับชั้น /ระดับ เพศ รวม
ชาย หญิง ไม่ระบุเพศ
1. เตรียมอนุบาล(ศุนย์เด็กเล็ก) 21 22 0 43
2. อนุบาล 1(หลักสูตร 3 ปีของ สช.) 59 37 0 96
3. อนุบาล 2(สช.)/อนุบาล 1 65 58 0 123
4. อนุบาล 3(สช.)/อนุบาล 2 56 35 0 91
5. ประถมศึกษาปีที่ 1 27 35 0 62
6. ประถมศึกษาปีที่ 2 27 35 0 62
7. ประถมศึกษาปีที่ 3 21 23 0 44
8. ประถมศึกษาปีที่ 4 26 12 0 38
9. ประถมศึกษาปีที่ 5 11 14 0 25
10. ประถมศึกษาปีที่ 6 17 8 0 25
11. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 10 9 0 19
12. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 17 13 0 30
13. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 3 3 0 0 3
14. ปริญญาตรี ปีที่ 1 545 911 0 1,456
15. ปริญญาตรี ปีที่ 2 507 933 0 1,440
16. ปริญญาตรี ปีที่ 3 408 766 0 1,174
17. ปริญญาตรี ปีที่ 4 473 917 0 1,390
18. ปริญญาตรี ปีที่ 5 387 866 0 1,253
19. ปริญญาตรี ปีที่ 6 114 102 0 216
20. ปริญญาตรี 852 2,361 0 3,213
21. บัณฑิตศึกษา ปริญญาโท 66 126 0 192
22. บัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก 8 6 0 14
23. ประกาศนียบัตรบัณฑิต 171 350 0 521
24. ปริญญาตรี ปีที่ 7 43 40 0 83
25. ปริญญาตรี ปีที่ 8 28 30 0 58
รวม 3,962 7,709 0 11,671
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564