จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับการศึกษา เพศ และสังกัด
ศูนย์กลางข้อมูลการศึกษาจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2564
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา แยกตามระดับการศึกษา เพศ และสังกัด
สรุปจำนวนนักเรียน/นักศึกษา แยกตามระดับการศึกษา/เพศ สังกัดจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2564
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา สังกัด มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ระดับชั้น /ระดับ เพศ รวม
ชาย หญิง ไม่ระบุเพศ
1. มัธยมศึกษาปีที่ 1 61 36 0 97
2. มัธยมศึกษาปีที่ 2 66 52 0 118
3. มัธยมศึกษาปีที่ 3 68 40 0 108
4. มัธยมศึกษาปีที่ 4 64 45 0 109
5. มัธยมศึกษาปีที่ 5 56 47 0 103
6. มัธยมศึกษาปีที่ 6 48 30 0 78
7. ปริญญาตรี 468 163 0 631
รวม 831 413 0 1,244
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564