จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับการศึกษา เพศ และสังกัด
ศูนย์กลางข้อมูลการศึกษาจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2564
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา แยกตามระดับการศึกษา เพศ และสังกัด
สรุปจำนวนนักเรียน/นักศึกษา แยกตามระดับการศึกษา/เพศ สังกัดจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2564
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา สังกัด กองพุทธศาสนศึกษา
ระดับชั้น /ระดับ เพศ รวม
ชาย หญิง ไม่ระบุเพศ
1. มัธยมศึกษาปีที่ 1 133 0 0 133
2. มัธยมศึกษาปีที่ 2 164 0 0 164
3. มัธยมศึกษาปีที่ 3 162 0 0 162
4. มัธยมศึกษาปีที่ 4 109 0 0 109
5. มัธยมศึกษาปีที่ 5 79 0 0 79
6. มัธยมศึกษาปีที่ 6 79 0 0 79
รวม 726 0 0 726
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564