จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับการศึกษา เพศ และสังกัด
ศูนย์กลางข้อมูลการศึกษาจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2564
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา แยกตามระดับการศึกษา เพศ และสังกัด
สรุปจำนวนนักเรียน/นักศึกษา แยกตามระดับการศึกษา/เพศ สังกัดจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2564
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ระดับชั้น /ระดับ เพศ รวม
ชาย หญิง ไม่ระบุเพศ
1. เตรียมอนุบาล(ศุนย์เด็กเล็ก) 2,866 2,621 0 5,487
2. อนุบาล 1(หลักสูตร 3 ปีของ สช.) 359 332 0 691
3. อนุบาล 2(สช.)/อนุบาล 1 357 325 0 682
4. อนุบาล 3(สช.)/อนุบาล 2 393 355 0 748
5. ประถมศึกษาปีที่ 1 178 187 0 365
6. ประถมศึกษาปีที่ 2 193 153 0 346
7. ประถมศึกษาปีที่ 3 180 171 0 351
8. ประถมศึกษาปีที่ 4 183 197 0 380
9. ประถมศึกษาปีที่ 5 194 167 0 361
10. ประถมศึกษาปีที่ 6 214 179 0 393
11. มัธยมศึกษาปีที่ 1 146 128 0 274
12. มัธยมศึกษาปีที่ 2 129 104 0 233
13. มัธยมศึกษาปีที่ 3 116 94 0 210
รวม 5,508 5,013 0 10,521
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564