จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับการศึกษา เพศ และสังกัด
ศูนย์กลางข้อมูลการศึกษาจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2564
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา แยกตามระดับการศึกษา เพศ และสังกัด
สรุปจำนวนนักเรียน/นักศึกษา แยกตามระดับการศึกษา/เพศ สังกัดจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2564
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระดับชั้น /ระดับ เพศ รวม
ชาย หญิง ไม่ระบุเพศ
1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 1,554 664 0 2,218
2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 1,386 667 0 2,053
3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 1,637 792 0 2,429
4. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 1,409 757 0 2,166
5. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 1,497 826 0 2,323
6. ปริญญาตรี ปีที่ 1 1 33 0 34
7. ปริญญาตรี ปีที่ 2 13 58 0 71
รวม 7,497 3,797 0 11,294
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564