จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับการศึกษา เพศ และสังกัด
ศูนย์กลางข้อมูลการศึกษาจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2564
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา แยกตามระดับการศึกษา เพศ และสังกัด
สรุปจำนวนนักเรียน/นักศึกษา แยกตามระดับการศึกษา/เพศ สังกัดจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2564
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น /ระดับ เพศ รวม
ชาย หญิง ไม่ระบุเพศ
1. ประถมศึกษา (กศน.) 267 647 0 914
2. มัธยมศึกษา ตอนต้น (กศน.) 1,197 1,174 0 2,371
3. มัธยมศึกษา ตอนปลาย (กศน.) 2,035 1,580 0 3,615
4. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (กศน.) 0 47 0 47
รวม 3,499 3,448 0 6,947
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564