จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับการศึกษา เพศ และสังกัด
ศูนย์กลางข้อมูลการศึกษาจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2564
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา แยกตามระดับการศึกษา เพศ และสังกัด
สรุปจำนวนนักเรียน/นักศึกษา แยกตามระดับการศึกษา/เพศ สังกัดจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2564
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา สังกัด กรมกิจการเด็กและเยาวชน
ระดับชั้น /ระดับ เพศ รวม
ชาย หญิง ไม่ระบุเพศ
รวม 0 0 0 0
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564