จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับการศึกษา เพศ และสังกัด
ศูนย์กลางข้อมูลการศึกษาจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2564
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา แยกตามระดับการศึกษา เพศ และสังกัด
สรุปจำนวนนักเรียน/นักศึกษา แยกตามระดับการศึกษา/เพศ จังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น /ระดับ เพศ รวม
ชาย หญิง ไม่ระบุเพศ
1. เตรียมอนุบาล(ศุนย์เด็กเล็ก) 2,918 2,674 0 5,592
2. อนุบาล 1(หลักสูตร 3 ปีของ สช.) 1,320 1,251 0 2,571
3. อนุบาล 2(สช.)/อนุบาล 1 2,580 2,418 0 4,998
4. อนุบาล 3(สช.)/อนุบาล 2 2,760 2,533 0 5,293
5. ประถมศึกษาปีที่ 1 2,755 2,653 0 5,408
6. ประถมศึกษาปีที่ 2 2,878 2,711 0 5,589
7. ประถมศึกษาปีที่ 3 3,009 3,027 0 6,036
8. ประถมศึกษาปีที่ 4 3,124 2,907 0 6,031
9. ประถมศึกษาปีที่ 5 2,974 2,798 0 5,772
10. ประถมศึกษาปีที่ 6 2,999 2,840 0 5,839
11. มัธยมศึกษาปีที่ 1 3,058 2,812 0 5,870
12. มัธยมศึกษาปีที่ 2 3,172 3,043 0 6,215
13. มัธยมศึกษาปีที่ 3 3,210 2,935 0 6,145
14. มัธยมศึกษาปีที่ 4 1,667 2,256 0 3,923
15. มัธยมศึกษาปีที่ 5 1,617 2,271 0 3,888
16. มัธยมศึกษาปีที่ 6 1,461 2,123 0 3,584
17. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 1,579 715 0 2,294
18. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 1,413 717 0 2,130
19. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 1,658 814 0 2,472
20. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 1,409 757 0 2,166
21. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 1,497 826 0 2,323
22. ปริญญาตรี ปีที่ 1 385 767 0 1,152
23. ปริญญาตรี ปีที่ 2 394 831 0 1,225
24. ปริญญาตรี ปีที่ 3 285 635 0 920
25. ปริญญาตรี ปีที่ 4 412 848 0 1,260
26. ปริญญาตรี ปีที่ 5 381 862 0 1,243
27. ปริญญาตรี ปีที่ 6 114 101 0 215
28. ประถมศึกษา (กศน.) 267 647 0 914
29. มัธยมศึกษา ตอนต้น (กศน.) 1,197 1,174 0 2,371
30. มัธยมศึกษา ตอนปลาย (กศน.) 2,035 1,580 0 3,615
31. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (กศน.) 0 47 0 47
32. เตรียมความพร้อม(ศูนย์การศึกษาพิเศษ) 112 81 0 193
33. บัณฑิตศึกษา ปริญญาโท 51 95 0 146
34. บัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก 5 4 0 9
35. ประกาศนียบัตรบัณฑิต 171 350 0 521
36. ปริญญาตรี ปีที่ 7 43 40 0 83
37. ปริญญาตรี ปีที่ 8 28 30 0 58
รวม 54,938 53,173 0 108,111
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564