ภาพรวมสถานศึกษา
ศูนย์กลางข้อมูลการศึกษาจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2564
สัดส่วนสถานศึกษา จำแนกตามสังกัดและระดับการจัดการศึกษา
ตารางแสดงสถานศึกษา นักเรียน/นักศึกษา ห้องเรียน และครู/บุคลากรทางการศึกษา จังหวัดลำปาง
สังกัด ห้องเรียน/สาขาวิชา นักเรียน/นักศึกษา ครู/บุคลากรทางการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)0 0 0
1.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน (ลำปาง)649 19,135 1,413
1.2.1 บุญวาทย์วิทยาลัย ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง96 4,006 214
1.2.2 ลำปางกัลยาณี ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง81 3,427 172
1.2.3 เมืองมายวิทยา ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง9 126 16
1.2.4 เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง15 395 40
1.2.5 โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง9 124 18
1.2.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง41 911 90
1.2.7 กิ่วลมวิทยา ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง7 131 21
1.2.8 สบจางวิทยา ต.นาสัก อ.แม่เมาะ6 129 21
1.2.9 แม่เมาะวิทยา ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ30 861 63
1.2.10 ไหล่หินวิทยา ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา7 120 14
1.2.11 เกาะคาวิทยาคม ต.เกาะคา อ.เกาะคา6 122 18
1.2.12 เสริมงามวิทยาคม ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม27 853 62
1.2.13 ประชารัฐธรรมคุณ ต.หลวงเหนือ อ.งาว30 820 59
1.2.14 ประชาราชวิทยา ต.บ้านร้อง อ.งาว9 194 22
1.2.15 แจ้ห่มวิทยา ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม37 1,072 71
1.2.16 วังเหนือวิทยา ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ37 1,219 88
1.2.17 เถินวิทยา ต.ล้อมแรด อ.เถิน39 1,257 84
1.2.18 เวียงมอกวิทยา ต.เวียงมอก อ.เถิน12 339 36
1.2.19 แม่พริกวิทยา ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก15 243 15
1.2.20 แม่ทะวิทยา ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ13 204 21
1.2.21 แม่ทะพัฒนศึกษา ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ10 150 20
1.2.22 แม่ทะประชาสามัคคี ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ11 82 16
1.2.23 สบปราบพิทยาคม ต.สบปราบ อ.สบปราบ28 776 62
1.2.24 ห้างฉัตรวิทยา ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร17 502 38
1.2.25 เวียงตาลพิทยาคม ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร5 61 16
1.2.26 แม่สันวิทยา ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร12 203 23
1.2.27 เมืองปานวิทยา ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน12 272 25
1.2.28 ทุ่งอุดมวิทยา ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน6 157 19
1.2.29 ทุ่งกว๋าววิทยาคม ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน12 182 26
1.2.30 เมืองปานพัฒนวิทย์ ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน10 197 23
1.3 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ67 1,035 174
1.3.1 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง35 842 100
1.3.2 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง32 193 74
1.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1987 16,399 1,499
1.4.1 บ้านปงสนุก ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง62 2,354 154
1.4.2 อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง94 3,195 248
1.4.3 ศูนย์การเรียน ปัญญาภิวัฒน์-ลำปาง ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง8 196 0
1.4.4 บ้านโทกหัวช้าง ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง8 78 8
1.4.5 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง24 551 38
1.4.6 บ้านกาศเมฆ ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง8 54 9
1.4.7 บ้านศรีหมวดเกล้า ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง8 35 6
1.4.8 วัดหลวงวิทยา ต.กล้วยแพะ อ.เมืองลำปาง11 139 11
1.4.9 วัดพระเจ้านั่งแท่น ต.กล้วยแพะ อ.เมืองลำปาง8 71 11
1.4.10 บ้านกาด ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง0 0 0
1.4.11 บ้านป่าตันกุมเมือง ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง8 56 11
1.4.12 บ้านสำเภา ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง0 0 0
1.4.13 บ้านทุ่งกู่ด้าย ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง0 0 0
1.4.14 วัดนาน้อย ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง0 0 0
1.4.15 สบมายสามัคคีวิทยา ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง8 104 10
1.4.16 บ้านแม่อาง ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง8 82 10
1.4.17 บ้านหัวทุ่ง ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง8 62 8
1.4.18 วัดศรีปรีดานุเคราะห์ ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง8 35 5
1.4.19 ชุมชนบ้านทราย ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง8 45 8
1.4.20 บ้านทรายมูล ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง8 39 7
1.4.21 วัดเสด็จ ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง8 169 15
1.4.22 บ้านจำค่า ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง8 35 7
1.4.23 พิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14) ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง11 124 11
1.4.24 บ้านปงวัง ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง1 4 3
1.4.25 บ้านไร่(ประชาสามัคคี) ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง0 0 0
1.4.26 วัดต้นต้อง ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง0 0 0
1.4.27 บ้านท่าโทก ต.ทุ่งฝาย อ.เมืองลำปาง0 0 0
1.4.28 บ้านทุ่งฝาย ต.ทุ่งฝาย อ.เมืองลำปาง9 90 10
1.4.29 วัดบ้านสัก ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง8 37 8
1.4.30 บ้านทุ่งกล้วย ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง8 103 10
1.4.31 บ้านแม่เฟือง ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง8 59 9
1.4.32 บ้านเอื้อม ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง0 0 0
1.4.33 วัดบ้านฮ่อง ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง8 38 8
1.4.34 วัดบ้านเป้า ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง0 0 0
1.4.35 แม่ก๋งวิทยา ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง11 151 17
1.4.36 บ้านบ่อหิน ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง0 0 0
1.4.37 วัดค่ากลาง ต.บ้านค่า อ.เมืองลำปาง8 61 9
1.4.38 ทุ่งฝางวิทยา ต.บ้านค่า อ.เมืองลำปาง11 81 11
1.4.39 วัดทุ่งโจ้ ต.บ้านค่า อ.เมืองลำปาง8 53 8
1.4.40 บ้านห้วยเป้ง ต.บ้านค่า อ.เมืองลำปาง0 0 0
1.4.41 บ้านสบค่อม ต.บ้านค่า อ.เมืองลำปาง8 53 8
1.4.42 วัดน้ำโท้ง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง8 114 12
1.4.43 ธงชัยวิทยา ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง11 148 16
1.4.44 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง8 148 19
1.4.45 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง9 84 10
1.4.46 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง8 84 9
1.4.47 บ้านบุญนาค ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมืองลำปาง8 42 5
1.4.48 วัดบ้านแลง ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมืองลำปาง0 0 0
1.4.49 บ้านหมากหัววัง ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมืองลำปาง8 141 11
1.4.50 วัดท่าสี ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ8 74 13
1.4.51 บ้านแม่ส้าน สาขาบ้านกลาง ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ5 21 4
1.4.52 บ้านจำปุย ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ8 86 12
1.4.53 วัดหัวฝาย ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ8 67 10
1.4.54 บ้านแม่ส้าน ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ8 59 11
1.4.55 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ต.นาสัก อ.แม่เมาะ11 145 22
1.4.56 วัดสบจาง ต.นาสัก อ.แม่เมาะ9 51 10
1.4.57 บ้านแม่จาง ต.นาสัก อ.แม่เมาะ8 48 9
1.4.58 บ้านนาสัก ต.นาสัก อ.แม่เมาะ8 88 9
1.4.59 บ้านทาน ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ8 119 11
1.4.60 บ้านวังตม ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ8 38 8
1.4.61 กอรวกพิทยาสรรค์ ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ11 126 20
1.4.62 บ้านนาแช่ ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ8 61 12
1.4.63 บ้านเวียงหงส์ล้านนา ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ0 0 0
1.4.64 วัดบ้านแขม ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ9 228 22
1.4.65 อนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ37 1,140 57
1.4.66 บ้านสบเติ๋น ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ8 49 8
1.4.67 สบเมาะวิทยา ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ11 114 16
1.4.68 สบป้าดวิทยา ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ11 145 20
1.4.69 อนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ต.หลวงเหนือ อ.งาว24 654 48
1.4.70 บ้านหลวงเหนือ(วิทิตตานุกูล) ต.หลวงเหนือ อ.งาว9 83 8
1.4.71 บ้านหลวงใต้ ต.หลวงใต้ อ.งาว8 85 12
1.4.72 บ้านสบพลึง ต.บ้านโป่ง อ.งาว11 170 18
1.4.73 บ้านใหม่ ต.บ้านโป่ง อ.งาว8 65 7
1.4.74 บ้านโป่ง ต.บ้านโป่ง อ.งาว0 0 0
1.4.75 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 ต.บ้านร้อง อ.งาว6 57 8
1.4.76 บ้านแม่งาวใต้ ต.บ้านร้อง อ.งาว4 13 4
1.4.77 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 สาขาบ้านแม่งาว ต.บ้านร้อง อ.งาว5 15 2
1.4.78 บ้านแม่งาวใต้สาขาบ้านแม่คำหล้า ต.บ้านร้อง อ.งาว3 15 3
1.4.79 ชุมชนบ้านร้อง ต.บ้านร้อง อ.งาว1 4 1
1.4.80 ผาแดงวิทยา ต.บ้านร้อง อ.งาว11 84 9
1.4.81 บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา ต.ปงเตา อ.งาว11 79 10
1.4.82 บ้านขุนแหง ต.ปงเตา อ.งาว0 0 0
1.4.83 บ้านห้วยอูน ต.ปงเตา อ.งาว8 95 11
1.4.84 แม่แป้นวิทยา ต.นาแก อ.งาว11 90 13
1.4.85 แม่ฮ่างวิทยา ต.นาแก อ.งาว11 181 19
1.4.86 บ้านห้วยหก ต.บ้านอ้อน อ.งาว0 0 0
1.4.87 บ้านอ้อน ต.บ้านอ้อน อ.งาว11 272 20
1.4.88 บ้านแม่กวัก ต.บ้านอ้อน อ.งาว0 0 0
1.4.89 ชุมชนบ้านแหง ต.บ้านแหง อ.งาว8 70 8
1.4.90 บ้านบ่อห้อ ต.บ้านแหง อ.งาว11 193 21
1.4.91 บ้านหวด ต.บ้านหวด อ.งาว8 63 6
1.4.92 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) ต.บ้านหวด อ.งาว11 277 19
1.4.93 บ้านทุ่ง ต.แม่ตีบ อ.งาว9 91 11
1.4.94 บ้านงิ้วงาม ต.แม่ตีบ อ.งาว0 0 0
1.4.95 บ้านแม่ตีบ ต.แม่ตีบ อ.งาว12 211 19
1.4.96 บ้านปันง้าว ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร8 65 12
1.4.97 อนุบาลห้างฉัตร ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร28 820 47
1.4.98 ชุมชนบ้านแม่ฮาว ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร8 49 8
1.4.99 ทุ่งหนองขามวิทยา ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร0 0 0
1.4.100 บ้านเหล่า ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร9 140 14
1.4.101 เมืองยาววิทยา ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร12 204 19
1.4.102 ชุมชนบ้านสันกำแพง ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร9 170 15
1.4.103 ปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร11 130 14
1.4.104 บ้านสัน ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร7 36 7
1.4.105 บ้านดอนหัววัง ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร0 0 0
1.4.106 บ้านยางอ้อย ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร8 31 6
1.4.107 บ้านแม่ตาลน้อย - ปางปง ปางทราย ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร7 24 5
1.4.108 บ้านทุ่งเกวียน ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร0 0 0
1.4.109 บ้านสันทราย ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร8 59 10
1.4.110 บ้านโป่งขวาก ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร8 120 12
1.4.111 บ้านป่าเหียง ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร0 0 0
1.4.112 บ้านหัวทุ่ง ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร8 46 8
1.4.113 บ้านปันเต้า ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร1 1 1
1.4.114 บ้านทุ่งหก ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร8 63 10
1.4.115 บ้านทุ่งผา ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร0 0 0
1.5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2985 12,003 1,273
1.5.1 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา8 124 15
1.5.2 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ต.นาแก้ว อ.เกาะคา11 95 12
1.5.3 บ้านนาแก้วประชารัฐ ต.นาแก้ว อ.เกาะคา11 99 16
1.5.4 บ้านจอมปิง ต.นาแก้ว อ.เกาะคา9 55 4
1.5.5 บ้านสองแควใต้ ต.นาแก้ว อ.เกาะคา8 57 8
1.5.6 ไหล่หินราษฎร์บำรุง ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา9 188 11
1.5.7 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ ต.วังพร้าว อ.เกาะคา8 59 10
1.5.8 บ้านแม่หลง-สบจาง ต.วังพร้าว อ.เกาะคา8 49 7
1.5.9 วังพร้าววิทยา ต.วังพร้าว อ.เกาะคา11 140 19
1.5.10 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ต.ศาลา อ.เกาะคา22 654 44
1.5.11 ศาลาวิทยา ต.ศาลา อ.เกาะคา11 145 17
1.5.12 วัดนาแก้ว ต.นาแส่ง อ.เกาะคา12 94 12
1.5.13 วัดหาดปู่ด้าย ต.นาแส่ง อ.เกาะคา9 45 6
1.5.14 บ้านท่าผา ต.ท่าผา อ.เกาะคา9 171 14
1.5.15 บ้านศาลาสามัคคี ต.ท่าผา อ.เกาะคา8 69 11
1.5.16 บ้านดอนธรรม ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา9 84 10
1.5.17 บ้านทุ่งขาม ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา9 82 7
1.5.18 บ้านแม่กึ๊ด ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม8 66 9
1.5.19 วัดสาแล ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม8 60 10
1.5.20 อนุบาลเสริมงาม ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม22 495 33
1.5.21 ชุมชนบ้านมั่ว ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม9 69 11
1.5.22 เสริมขวาวิทยา ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม12 266 26
1.5.23 บ้านปงแพ่ง ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม9 104 14
1.5.24 วัดสบแม่ทำ ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม8 57 9
1.5.25 ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม8 42 8
1.5.26 เสริมซ้ายวิทยา ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม11 104 11
1.5.27 บ้านเหล่ายาว ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม8 46 8
1.5.28 บ้านโป่งน้ำร้อน ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม8 38 7
1.5.29 บ้านทุ่งต๋ำ ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม8 64 8
1.5.30 สันโป่งวิทยา ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม11 89 18
1.5.31 ศรีลังกาวิทยา ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม12 169 20
1.5.32 บ้านกิ่วห้วยเบิก ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม9 36 8
1.5.33 บ้านเวียง ต.ล้อมแรด อ.เถิน9 201 16
1.5.34 บ้านเหล่า ต.ล้อมแรด อ.เถิน9 73 10
1.5.35 บ้านดอนไชย ต.ล้อมแรด อ.เถิน9 158 13
1.5.36 อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ต.ล้อมแรด อ.เถิน26 612 36
1.5.37 บ้านหนองเตา ต.ล้อมแรด อ.เถิน0 0 0
1.5.38 อุมลองรักขิตานุเคราะห์ ต.ล้อมแรด อ.เถิน8 68 10
1.5.39 ล้อมแรดวิทยา ต.ล้อมแรด อ.เถิน11 203 23
1.5.40 บ้านท่าช้าง ต.แม่วะ อ.เถิน6 27 7
1.5.41 บ้านแม่วะเด่นชัย ต.แม่วะ อ.เถิน8 91 12
1.5.42 บ้านน้ำดิบ ต.แม่วะ อ.เถิน9 99 10
1.5.43 แม่วะวิทยา ต.แม่วะ อ.เถิน11 104 14
1.5.44 บ้านท่ามะเกว๋น ต.แม่ปะ อ.เถิน8 65 11
1.5.45 ปางกุ่มวิทยา ต.แม่ปะ อ.เถิน11 101 13
1.5.46 เถิน-ท่าผา ต.แม่ปะ อ.เถิน8 79 10
1.5.47 แม่มอกวิทยา ต.แม่มอก อ.เถิน11 123 19
1.5.48 บ้านกุ่มเนิ้งใต้ ต.แม่มอก อ.เถิน8 91 9
1.5.49 บ้านหัวน้ำ ต.แม่มอก อ.เถิน8 74 7
1.5.50 บ้านสะพานหิน ต.แม่มอก อ.เถิน8 110 10
1.5.51 แสลมวิทยา ต.เวียงมอก อ.เถิน11 177 17
1.5.52 บ้านท่าเวียง ต.เวียงมอก อ.เถิน8 127 12
1.5.53 บ้านท่าเกวียน ต.เวียงมอก อ.เถิน9 124 13
1.5.54 บ้านสะเลียมหวาน ต.เวียงมอก อ.เถิน8 99 11
1.5.55 แม่พุหอรบวิทยา ต.เวียงมอก อ.เถิน11 181 19
1.5.56 บ้านปางอ้า ต.เวียงมอก อ.เถิน8 112 9
1.5.57 ห้วยแก้ววิทยา ต.นาโป่ง อ.เถิน11 180 20
1.5.58 บ้านนาเบี้ย ต.นาโป่ง อ.เถิน8 66 8
1.5.59 บ้านนาโป่ง ต.นาโป่ง อ.เถิน0 0 0
1.5.60 แม่ถอดวิทยา ต.แม่ถอด อ.เถิน11 304 20
1.5.61 บ้านแม่เติน ต.แม่ถอด อ.เถิน8 66 7
1.5.62 นาบ้านไร่วิทยา ต.แม่ถอด อ.เถิน11 95 12
1.5.63 บ้านท่า ต.เถินบุรี อ.เถิน8 78 7
1.5.64 วังหินวิทยา ต.เถินบุรี อ.เถิน11 135 16
1.5.65 บ้านป่าตาล ต.เถินบุรี อ.เถิน8 132 12
1.5.66 บ้านสองแคว ต.เถินบุรี อ.เถิน0 0 0
1.5.67 อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ต.แม่พริก อ.แม่พริก8 129 10
1.5.68 ห้วยขี้นกวิทยา ต.แม่พริก อ.แม่พริก11 84 13
1.5.69 บ้านแม่พริกบน ต.แม่พริก อ.แม่พริก8 124 10
1.5.70 บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ต.แม่พริก อ.แม่พริก8 58 7
1.5.71 ผาปังวิทยา ต.ผาปัง อ.แม่พริก11 103 13
1.5.72 ชุมชนบ้านแม่ปุ ต.แม่ปุ อ.แม่พริก8 55 7
1.5.73 ต้นธงวิทยา ต.แม่ปุ อ.แม่พริก11 136 18
1.5.74 บ้านแม่ตั๋ง ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก8 90 9
1.5.75 แม่เชียงรายวิทยา ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก11 151 18
1.5.76 ชุมชนบ้านท่าแหน ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ8 54 9
1.5.77 บ้านน้ำโทก-หัวดง ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ8 33 6
1.5.78 บ้านแม่ทะ ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ11 121 17
1.5.79 อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ต.นาครัว อ.แม่ทะ9 112 17
1.5.80 นาครัวประชาสามัคคี ต.นาครัว อ.แม่ทะ9 82 12
1.5.81 บ้านหลวง ต.นาครัว อ.แม่ทะ5 23 6
1.5.82 บ้านหลุก ต.นาครัว อ.แม่ทะ6 43 6
1.5.83 ป่าตันวิทยา ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ10 90 18
1.5.84 บ้านนาคต ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ9 127 10
1.5.85 บ้านนาต๋ม ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ0 0 0
1.5.86 กิ่วประชาวิทยา ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ12 48 9
1.5.87 บ้านบอม ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ9 132 13
1.5.88 บ้านฮ่องห้า ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ9 65 7
1.5.89 ทองทิพย์วิทยา ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ11 149 17
1.5.90 บ้านนากวาง ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ8 63 4
1.5.91 บ้านนาบง ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ8 48 7
1.5.92 ห้วยมะเกลือวิทยา ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ7 28 6
1.5.93 บ้านสามขา ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ8 101 11
1.5.94 บ้านผาแมว ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ8 35 3
1.5.95 บ้านนาดู่ ต.วังเงิน อ.แม่ทะ7 28 5
1.5.96 บ้านนาดง ต.วังเงิน อ.แม่ทะ0 0 0
1.5.97 บ้านอ้อวิทยา ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ11 179 19
1.5.98 บ้านแม่ทาน ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ8 57 7
1.5.99 อนุบาลสบปราบ ต.สบปราบ อ.สบปราบ15 432 22
1.5.100 ชุมชนบ้านทุ่ง ต.สบปราบ อ.สบปราบ8 160 15
1.5.101 บ้านเด่น ต.สมัย อ.สบปราบ8 95 8
1.5.102 บ้านสมัย ต.สมัย อ.สบปราบ8 85 11
1.5.103 บ้านอุมลอง ต.สมัย อ.สบปราบ0 0 0
1.5.104 ชุมชนบ้านจัววิทยา ต.สมัย อ.สบปราบ11 174 21
1.5.105 บ้านน้ำหลง ต.สมัย อ.สบปราบ8 57 5
1.5.106 ชุมชนตำบลแม่กัวะ ต.แม่กัวะ อ.สบปราบ12 214 15
1.5.107 ไตรมิตรสามัคคี ต.นายาง อ.สบปราบ9 43 8
1.5.108 บ้านแก่น ต.นายาง อ.สบปราบ8 39 6
1.5.109 นายางวิทยา ต.นายาง อ.สบปราบ11 86 12
1.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3652 6,265 749
1.6.1 บ้านม่วงงาม ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม6 10 2
1.6.2 อนุบาลแจ้ห่ม ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม18 610 31
1.6.3 บ้านฮ่องลี่ ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม7 43 6
1.6.4 บ้านสบฟ้า ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม8 37 7
1.6.5 บ้านหนองนาว ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม8 114 13
1.6.6 บ้านสาแพะ ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม8 45 11
1.6.7 ชุมชนบ้านสา ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม8 92 11
1.6.8 บ้านแป้น ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม8 104 12
1.6.9 บ้านแม่ตา ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม8 24 6
1.6.10 บ้านไฮ ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม2 8 3
1.6.11 บ้านแม่ตาใน ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม6 13 3
1.6.12 บ้านเปียงใจ ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม8 28 5
1.6.13 บ้านปงดอน ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม5 8 1
1.6.14 บ้านเลาสู ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม5 12 3
1.6.15 บ้านแม่สุก ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม8 41 8
1.6.16 บ้านใหม่สามัคคี ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม3 5 2
1.6.17 ทุ่งคาวิทยา ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม11 170 21
1.6.18 บ้านศรีบุญเรือง ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม8 63 8
1.6.19 ผาช่อวิทยา ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม11 201 20
1.6.20 บ้านหนองกอก ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม1 2 2
1.6.21 บ้านแม่เบิน ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม4 7 3
1.6.22 ไผ่งามวิทยา ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม11 203 19
1.6.23 บ้านนาไหม้ ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม2 9 3
1.6.24 บ้านนางาม ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม4 7 2
1.6.25 บ้านหัวฝาย ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม8 30 5
1.6.26 บ้านช่อฟ้า ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม6 20 4
1.6.27 แจ้คอนวิทยา ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม11 194 24
1.6.28 บ้านช่อฟ้า สาขาบ้านแม่จอกฟ้า ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม5 14 1
1.6.29 บ้านทุ่งผึ้ง ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม8 25 6
1.6.30 บ้านทุ่งฮ้าง ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม7 24 5
1.6.31 บ้านใหม่เหล่ายาว ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม5 12 4
1.6.32 บ้านปงคอบ ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม0 0 0
1.6.33 บ้านใหม่ผ้าขาว ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม8 63 6
1.6.34 บ้านสันมะเกลือ ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม8 102 10
1.6.35 บ้านสวนดอกคำ ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม3 10 1
1.6.36 บ้านทุ่งปี้ ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ0 0 0
1.6.37 ทุ่งฮั้ววิทยา ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ11 205 20
1.6.38 บ้านวังมน ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ7 28 6
1.6.39 บ้านแม่ม่า ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ0 0 0
1.6.40 ชุมชนบ้านใหม่ ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ8 100 13
1.6.41 อนุบาลวังเหนือ ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ14 326 27
1.6.42 บ้านทัพป่าเส้า ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ6 8 5
1.6.43 บ้านแม่พริก ต.วังใต้ อ.วังเหนือ8 41 9
1.6.44 บ้านวังโป่ง ต.วังใต้ อ.วังเหนือ8 104 11
1.6.45 บ้านวังใหม่ ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ8 95 9
1.6.46 บ้านดอนแก้ว ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ8 83 10
1.6.47 ร่องเคาะวิทยา ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ11 126 21
1.6.48 บ้านเมืองตึง ต.วังทอง อ.วังเหนือ8 79 10
1.6.49 บ้านปงถ้ำ ต.วังทอง อ.วังเหนือ8 103 11
1.6.50 วังทองวิทยา ต.วังทอง อ.วังเหนือ11 128 18
1.6.51 บ้านแม่เย็น ต.วังทอง อ.วังเหนือ8 40 7
1.6.52 บ้านป่าแขม ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ8 98 10
1.6.53 บ้านหัวทุ่ง ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ8 72 10
1.6.54 บ้านแม่สุขใน ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ8 47 7
1.6.55 บ้านแม่สุขวังเหนือ ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ8 109 10
1.6.56 วังแก้ววิทยา ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ11 148 18
1.6.57 บ้านแม่หีด ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ1 1 1
1.6.58 บ้านทุ่งฮี ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ6 28 5
1.6.59 วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ11 85 13
1.6.60 บ้านก่อ ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ8 105 11
1.6.61 บ้านน้ำจำ ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน8 43 9
1.6.62 บ้านดอนแก้ว ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน6 30 9
1.6.63 บ้านแพะ ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน8 101 11
1.6.64 บ้านดอนไชย ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน3 6 3
1.6.65 บ้านทุ่งโป่ง ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน8 35 8
1.6.66 บ้านขอวิทยา ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน9 61 10
1.6.67 บ้านปางดะ ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน8 50 7
1.6.68 บ้านหนอง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน0 0 0
1.6.69 บ้านทุ่งสะแกง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน8 34 6
1.6.70 บ้านม่วง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน8 87 8
1.6.71 บ้านแม่กองปิน ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน0 0 0
1.6.72 บ้านทุ่งส้าน ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน4 13 3
1.6.73 บ้านป่าเหว ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน8 127 12
1.6.74 บ้านถ้ำ ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน6 18 2
1.6.75 บ้านทุ่งข่วง ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน6 24 3
1.6.76 บ้านเฮี้ย ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน1 2 1
1.6.77 อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน9 91 7
1.6.78 บ้านทุ่งจี้ ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน6 24 2
1.6.79 ปลายนาวิทยา ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน8 62 6
1.6.80 บ้านจ๋ง ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน5 30 2
1.6.81 บ้านทุ่งปง ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน5 7 2
1.6.82 บ้านสบลี ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน8 71 11
1.6.83 บ้านใหม่พัฒนา ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน8 166 12
1.6.84 บ้านแม่แจ๋ม ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน8 93 8
1.6.85 บ้านป่าเหมี้ยง ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน8 25 4
1.6.86 แจ้ซ้อนวิทยา ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน11 181 18
1.6.87 บ้านทุ่ง ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน8 28 8
1.6.88 บ้านหลวงแจ้ซ้อน ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน8 36 7
1.6.89 บ้านหัวเมือง ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน8 91 12
1.6.90 บ้านขาม ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน8 44 5
1.6.91 บ้านไร่ ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน8 77 9
1.6.92 บ้านกล้วย ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน8 46 7
1.6.93 บ้านต้นงุ้น ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน7 53 7
1.7 การศึกษาโดยครอบครัว (Home School)4 4 0
1.7.1 ครอบครัวของนางสาวนัชชา โรจน์รุ่ง ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง1 1 0
1.7.2 ครอบครัวของนายเชษฐ์ศิริชัย ไวยอริยโพชฌงค์ ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง1 1 0
1.7.3 ครอบครัวของนางสาวขวัญดาว ไรย์ธัญ ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน1 1 0
1.7.4 ครอบครัวของนางสาวอรวรรณ หวานแหลม ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน1 1 0
รวมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3,344 54,841 5,108
2. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2.1 โรงเรียนเอกชนในระบบ573 15,679 1,168
2.1.1 โรงเรียนไตรภพวิทยา ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง23 559 29
2.1.2 โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง5 108 17
2.1.3 โรงเรียนวิชชานารี ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง22 425 55
2.1.4 โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง9 144 12
2.1.5 โรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง9 247 33
2.1.6 โรงเรียนผดุงวิทย์ ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง28 671 41
2.1.7 โรงเรียนอรุโณทัย ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง20 408 22
2.1.8 โรงเรียนลำปางวิทยา ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง18 641 40
2.1.9 โรงเรียนมัธยมวิทยา ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง69 2,772 111
2.1.10 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง102 3,477 262
2.1.11 โรงเรียนประชาวิทย์ ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง35 728 115
2.1.12 โรงเรียนพินิจวิทยา ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง33 1,030 89
2.1.13 โรงเรียนพัฒนาการศึกษาคนตาบอดและคนพิการลำปาง ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง9 24 11
2.1.14 โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา14 385 19
2.1.15 โรงเรียนเพ็ญจิตตพงษ์ ต.ศาลา อ.เกาะคา7 59 11
2.1.16 โรงเรียนณัฐบรรจงวิทยา ต.ศาลา อ.เกาะคา17 475 30
2.1.17 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจิตตพงษ์ ต.ศาลา อ.เกาะคา1 7 5
2.1.18 โรงเรียนดอนไชยวิทยา ต.หลวงเหนือ อ.งาว48 1,494 124
2.1.19 โรงเรียนไชยชุมพลศึกษา ต.นาแก อ.งาว15 133 16
2.1.20 โรงเรียนเซนต์มารีอา ลำปาง ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ10 219 11
2.1.21 โรงเรียนอนุบาลปรียาวรรณ ต.ล้อมแรด อ.เถิน3 80 5
2.1.22 โรงเรียนอักษรศิลป์ ต.ล้อมแรด อ.เถิน9 174 10
2.1.23 โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ์ ต.ล้อมแรด อ.เถิน6 100 12
2.1.24 โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา ต.แม่พริก อ.แม่พริก27 530 47
2.1.25 โรงเรียนสุนทรศึกษา ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ16 326 18
2.1.26 โรงเรียนผดุงรัตน์ วัดสันฐาน ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ12 264 15
2.1.27 โรงเรียนวิสิฐวิทยา (วัดนางแล) ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร6 199 8
2.2 โรงเรียนเอกชนนอกระบบ0 0 0
2.2.1 เสริมวิชาการลำปาง ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง0 0 0
2.2.2 ภูมินทร์บริบาล ลำปาง ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง0 0 0
2.2.3 กวดวิชาและสอนภาษาเอ็นคอนเส็ปท์ ลำปาง ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง0 0 0
2.2.4 สอนภาษาและกวดวิชาอิงลิช เซ็นเตอร์ ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง0 0 0
2.2.5 กวดวิชากานต์มณี (แม็ทแอ็ดวานซ์) ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง0 0 0
2.2.6 กวดวิชาอาจารย์ปิง ลำปาง ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง0 0 0
2.2.7 กวดวิชาภูมิสัมฤทธิ์ ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง0 0 0
2.2.8 สิริน ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง0 0 0
2.2.9 กวดวิชาวรรณสรณ์ ลำปาง ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง0 0 0
2.2.10 ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการศึกษาภาษาอังกฤษ-ลำปาง ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง0 0 0
2.2.11 ภัทรภูมิคอมพิวเตอร์ ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง0 0 0
2.2.12 กวดวิชาบ้านกิตินา ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง0 0 0
2.2.13 กวดวิชาคณิตปัญญาเจริญ ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง0 0 0
2.2.14 กวดวิชาอ็องฟร้องซ์ ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง0 0 0
2.2.15 เสริมสวยมาลี ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง0 0 0
2.2.16 กวดวิชาณฐอร ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง0 0 0
2.2.17 กวดวิชาบ้านครูสมโภชน์ (SP.DA) ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง0 0 0
2.2.18 เสริมสวยคุณโจ ลำปาง ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง0 0 0
2.2.19 กวดวิชาบ้านพี่บอล ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง0 0 0
2.2.20 เดอะเบรน ลำปาง ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง0 0 0
2.2.21 กวดวิชาวิสาลวิทยา ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง0 0 0
2.2.22 ดนตรียามาฮ่าลำปาง ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง0 0 0
2.2.23 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษศรีชุม ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง0 0 0
2.2.24 กัญญากรภาษาลำปาง ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง0 0 0
2.2.25 กวดวิชาเรืองฤทธิ์ ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง0 0 0
2.2.26 โรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษ ลอนดอนเฮ้าส์ ลำปาง ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง0 0 0
2.2.27 บ้านภาษาอังกฤษลำปาง ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง0 0 0
2.2.28 เมธาสิทธิ์วิทยา ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง0 0 0
2.2.29 กวดวิชาเฉลิมวิชญ์ ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง0 0 0
2.2.30 อาลัมภางค์เทควันโด ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง0 0 0
2.2.31 กวดวิชาชูส์ ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง0 0 0
2.2.32 กวดวิชาบ้านครูช้อย ลำปาง ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง0 0 0
2.2.33 กวดวิชาชัยยะ ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง0 0 0
2.2.34 แม้นศรีพัฒนาวิชาชีพและภาษาลำปาง ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง0 0 0
2.2.35 กวดวิชาโล่เงิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง0 0 0
2.2.36 สอนภาษาและกวดวิชายูบีบี ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง0 0 0
2.2.37 ภักดีวิทย์ ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง0 0 0
2.2.38 ภาษาเกาหลีลำปาง ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง0 0 0
2.2.39 กวดวิชาลำปางเอ็ดดูเคชั่นเซ็นเตอร์ ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง0 0 0
2.2.40 ศิลปะป้องกันตัวจันทร์สว่าง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง0 0 0
2.2.41 มวยไทยเบิกฤกษ์ยิม ต.วังพร้าว อ.เกาะคา0 0 0
2.2.42 ลำปางอินเตอร์แคร์การบริบาล ต.ศาลา อ.เกาะคา0 0 0
2.2.43 กวดวิชาเบญจมาศ ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ0 0 0
2.2.44 กวดวิชาบ้านครูแวว ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ0 0 0
2.2.45 กวดวิชาพีเอ็มเซ็นเตอร์ ต.ล้อมแรด อ.เถิน0 0 0
2.3 โรงเรียนนานาชาติ23 158 37
2.3.1 โรงเรียนนานาชาติเซนต์เฮเลียร์-เบรลาร์ด ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง0 0 0
2.3.2 โรงเรียนนานาชาติแครนเบอร์รี่ ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง8 54 6
2.3.3 โรงเรียนนานาชาติอังกฤษแห่งภาคเหนือ ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง15 104 31
รวมสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 596 15,837 1,205
3. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
3.1 กศน. อำเภอเมืองลำปาง6 1,368 40
3.1.1 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลำปาง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง6 1,368 40
3.2 กศน. อำเภอแม่เมาะ3 313 12
3.2.1 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่เมาะ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ3 313 12
3.3 กศน. อำเภอเกาะคา3 437 22
3.3.1 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา ต.ศาลา อ.เกาะคา3 437 22
3.4 กศน. อำเภอเสริมงาม3 322 12
3.4.1 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสริมงาม ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม3 322 12
3.5 กศน. อำเภองาว3 513 25
3.5.1 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภองาว ต.หลวงใต้ อ.งาว3 513 25
3.6 กศน. อำเภอแจ้ห่ม3 390 22
3.6.1 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม3 390 22
3.7 กศน. อำเภอวังเหนือ3 503 16
3.7.1 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังเหนือ ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ3 503 16
3.8 กศน. อำเภอเถิน3 728 15
3.8.1 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเถิน ต.ล้อมแรด อ.เถิน3 728 15
3.9 กศน. อำเภอแม่พริก3 347 12
3.9.1 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่พริก ต.แม่พริก อ.แม่พริก3 347 12
3.10 กศน. อำเภอแม่ทะ3 504 20
3.10.1 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ3 504 20
3.11 กศน. อำเภอสบปราบ3 395 10
3.11.1 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสบปราบ ต.สบปราบ อ.สบปราบ3 395 10
3.12 กศน. อำเภอห้างฉัตร3 640 18
3.12.1 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร3 640 18
3.13 กศน. อำเภอเมืองปาน3 487 19
3.13.1 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองปาน ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน3 487 19
รวมสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 42 6,947 243
4. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4.1 อาชีวศึกษาภาครัฐ อำเภอเมืองลำปาง113 7,707 286
4.1.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง60 2,382 126
4.1.2 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง51 5,281 117
4.1.3 วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง2 44 43
4.2 อาชีวศึกษาภาครัฐ อำเภอแม่เมาะ34 745 45
4.2.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ34 745 45
4.3 อาชีวศึกษาภาครัฐ อำเภอเกาะคา50 1,155 60
4.3.1 วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง(วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา) ต.ศาลา อ.เกาะคา50 1,155 60
4.4 อาชีวศึกษาภาครัฐ อำเภอแจ้ห่ม23 422 22
4.4.1 วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม23 422 22
4.5 อาชีวศึกษาภาครัฐ อำเภอเถิน35 898 34
4.5.1 วิทยาลัยการอาชีพเถิน ต.แม่ปะ อ.เถิน35 898 34
4.6 อาชีวศึกษาเอกชน20 367 25
4.6.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง7 48 7
4.6.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี ต.ล้อมแรด อ.เถิน13 319 18
รวมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 275 11,294 472
กระทรวงมหาดไทย
5. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
5.1 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด11 81 0
5.1.1 รร.วอแก้ววิทยา ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร11 81 0
5.2 โรงเรียน สังกัดเทศบาล203 4,457 215
5.2.1 รร.เทศบาล 1 บ้านแสนเมืองมูล ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง18 349 27
5.2.2 รร.เทศบาล 6 วัดป่ารวก ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง9 119 13
5.2.3 รร.เทศบาล 3 บุญทวงค์อนุกูล ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง18 345 30
5.2.4 รร.เทศบาล 4 บ้านเชียงราย ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง33 780 65
5.2.5 รร.เทศบาล 5 บ้านศรีบุญเรือง ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง24 787 50
5.2.6 รร.เทศบาล 7 ศิรินาวินวิทยา ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง20 473 30
5.2.7 รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง3 86 0
5.2.8 รร.เทศบาลแม่เมาะ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ21 534 0
5.2.9 รร.อนุบาลเทศบาลตำบลเสริมงาม ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม5 76 0
5.2.10 รร.เทศบาลป่าตันนาครัว ต.นาครัว อ.แม่ทะ12 151 0
5.2.11 รร.เทศบาลตำบลนาครัว ต.นาครัว อ.แม่ทะ9 145 0
5.2.12 รร.อนุบาลเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ5 93 0
5.2.13 รร.เทศบาลสิริราช ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ3 51 0
5.2.14 รร.เทศบาล 1 บ้านหล่าย ต.สบปราบ อ.สบปราบ15 288 0
5.2.15 รร.เทศบาลห้างฉัตร ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร8 180 0
5.3 โรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น28 496 12
5.3.1 รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง ต.บ้านร้อง อ.งาว3 80 0
5.3.2 รร.บ้านแม่สง ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ9 103 12
5.3.3 รร.บ้านห้วยก้อด ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ10 244 0
5.3.4 รร.องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ ๑ บ้านป่าสัก ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ3 7 0
5.3.5 รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน3 62 0
5.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล78 2,385 39
5.4.1 ศพด.วัดหนองห้า ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง1 15 0
5.4.2 ศพด.ผาลาด ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง1 12 0
5.4.3 ศพด.โทกหัวช้าง ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง1 29 0
5.4.4 ศพด.บุญเกิด ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง1 12 0
5.4.5 ศพด.เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง1 26 0
5.4.6 ศพด.บ้านฟ่อน ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง1 20 0
5.4.7 ศพด.นาก่วมใต้ ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง1 28 0
5.4.8 ศพด.บ้านหนองยาง ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง1 10 0
5.4.9 ศพด.ศรีหมวดเกล้า ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง1 15 0
5.4.10 ศพด.วัดกล้วยหลวง ต.กล้วยแพะ อ.เมืองลำปาง1 32 0
5.4.11 ศพด.บ้านไร่นาน้อย ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง1 12 0
5.4.12 ศพด.ป่ากล้วย ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง1 9 0
5.4.13 ศพด.บ้านกาด ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง1 15 0
5.4.14 ศพด.บ้านม่อนเขาแก้ว ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง1 10 0
5.4.15 ศพด.บ้านสามัคคี ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง1 14 0
5.4.16 ศพด.บ้านต้นต้อง ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง1 19 0
5.4.17 ศพด.เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว(บ้านน้ำโท้ง) ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง1 37 0
5.4.18 ศพด.บ้านบ่อแฮ้ว ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง1 27 0
5.4.19 ศพด.บ้านทับหมาก ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง1 32 0
5.4.20 ศพด.บ้านดงม่อนกระทิง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง1 53 0
5.4.21 ศพด.ตำบลต้นธงชัย ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง1 38 0
5.4.22 ศพด.บ้านห้วยฮี ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง1 30 0
5.4.23 ศพด.เทศบาลตำบลแม่เมาะ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ1 127 0
5.4.24 ศพด.เทศบาลตำบลลำปางหลวง ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา1 61 0
5.4.25 ศพด.ทต.นาแก้ว ต.นาแก้ว อ.เกาะคา1 71 0
5.4.26 ศพด.ไหล่หิน ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา1 31 0
5.4.27 ศพด.ทต.วังพร้าว ต.วังพร้าว อ.เกาะคา1 61 0
5.4.28 ศพด.ทต.ศาลา ต.ศาลา อ.เกาะคา1 32 4
5.4.29 ศพด.ทต.เกาะคา ต.ศาลา อ.เกาะคา1 44 3
5.4.30 ศพด.ศิลา ต.เกาะคา อ.เกาะคา1 29 0
5.4.31 ศพด.ทต.ท่าผา ต.ท่าผา อ.เกาะคา1 65 0
5.4.32 ศพด.บ้านแม่กึ๊ด ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม1 17 2
5.4.33 ศพด.บ้านใหม่ ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม1 15 2
5.4.34 ศพด.เทศบาลเสริมงาม ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม1 47 4
5.4.35 ศพด.นาเดา ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม1 24 0
5.4.36 ศพด.วัดม่วงชุม ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม0 0 0
5.4.37 ศพด.ทต.เสริมซ้าย ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม1 75 0
5.4.38 ศพด.ทต.หลวงเหนือ ต.หลวงเหนือ อ.งาว1 26 0
5.4.39 ศพด.ทต.หลวงใต้ ต.หลวงใต้ อ.งาว1 55 0
5.4.40 ศพด.ทต.แจ้ห่ม ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม1 26 0
5.4.41 ศพด.ตำบลบ้านสา ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม1 53 0
5.4.42 ศพด.แม่จอกฟ้า ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม1 6 0
5.4.43 ศพด.ห้วยวาด ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม1 17 0
5.4.44 ศพด.บ้านทุ่งผึ้ง ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม1 8 0
5.4.45 ศพด.บ้านแจ้คอน ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม1 30 0
5.4.46 ศพด.แม่ช่อฟ้า ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม1 13 0
5.4.47 ศพด.ทต.วังเหนือ ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ1 28 0
5.4.48 ศพด.ทต.บ้านใหม่ ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ1 36 0
5.4.49 ศพด.บ้านอุมลอง ต.ล้อมแรด อ.เถิน1 20 0
5.4.50 ศพด.ทม.ล้อมแรด ต.ล้อมแรด อ.เถิน1 24 0
5.4.51 ศพด.หัวน้ำ ต.แม่มอก อ.เถิน1 15 0
5.4.52 ศพด.บ้านสะพานหิน ต.แม่มอก อ.เถิน1 21 0
5.4.53 ศพด.กุ่มเนิ้งใต้ ต.แม่มอก อ.เถิน1 36 0
5.4.54 ศพด.บ้านท่าเกวียน ต.เวียงมอก อ.เถิน1 15 2
5.4.55 ศพด.บ้านปางอ้า ต.เวียงมอก อ.เถิน1 21 2
5.4.56 ศพด.บ้านสะเลียมหวาน ต.เวียงมอก อ.เถิน1 12 2
5.4.57 ศพด.บ้านแม่แสลม ต.เวียงมอก อ.เถิน1 27 3
5.4.58 ศพด.บ้านท่าเวียง ต.เวียงมอก อ.เถิน1 11 2
5.4.59 ศพด.วัดห้วยริน ต.เวียงมอก อ.เถิน1 23 0
5.4.60 ศพด.เทศบาลตำบลเวียงมอก ต.เวียงมอก อ.เถิน1 46 5
5.4.61 ศพด.บ้านป่าตาล ต.เถินบุรี อ.เถิน1 26 3
5.4.62 ศพด.ทต.เถินบุรี ต.เถินบุรี อ.เถิน1 38 5
5.4.63 ศพด.ทต.แม่พริก ต.แม่พริก อ.แม่พริก1 26 0
5.4.64 ศพด.ทต.แม่ปุ ต.แม่ปุ อ.แม่พริก1 22 0
5.4.65 ศพด.แม่เชียงรายบน ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก1 21 0
5.4.66 ศพด.แม่ตั๋ง ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก1 22 0
5.4.67 ศพด.เทศบาลตำบลแม่ทะ ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ1 40 0
5.4.68 ศพด.ทต.นาครัว ต.นาครัว อ.แม่ทะ1 40 0
5.4.69 ศพด.ทต.ป่าตันนาครัว ต.นาครัว อ.แม่ทะ1 29 0
5.4.70 ศพด.ทต.น้ำโจ้ ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ1 54 0
5.4.71 ศพด.เทศบาลตำบลสิริราช ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ1 27 0
5.4.72 ศพด.ทต.สบปราบ ต.สบปราบ อ.สบปราบ1 22 0
5.4.73 ศพด.บ้านแม่ฮาว ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร1 10 0
5.4.74 ศพด.บ้านขามแดง ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร1 12 0
5.4.75 ศพด.ทต.ห้างฉัตร ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร1 50 0
5.4.76 ศพด.บ้านปันง้าว ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร1 11 0
5.4.77 ศพด.ทต.เมืองยาว ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร1 80 0
5.4.78 ศพด.ทต.ปงยางคก ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร1 42 0
5.4.79 ศพด.ทต.เมืองปาน ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน1 50 0
5.5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น118 3,102 42
5.5.1 ศพด.ตำบลบ้านแลง ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง1 89 0
5.5.2 ศพด.บ้านเมาะพัฒนา ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง1 13 0
5.5.3 ศพด.บ้านทรายทอง ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง1 17 0
5.5.4 ศพด.บ้านเสด็จ ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง1 38 0
5.5.5 ศพด.บ้านทรายมูล ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง1 23 0
5.5.6 ศพด.บ้านปงวัง ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง1 20 2
5.5.7 ศพด.บ้านพิชัย ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง1 21 3
5.5.8 ศพด.อบต.ทุ่งฝาย ต.ทุ่งฝาย อ.เมืองลำปาง1 25 0
5.5.9 ศพด.อบต.บ้านเอื้อม ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง1 82 9
5.5.10 ศพด.อบต.บ้านเป้า ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง1 51 0
5.5.11 ศพด.อบต.บ้านค่า ต.บ้านค่า อ.เมืองลำปาง1 71 7
5.5.12 ศพด.บ้านท่าขัว ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง1 12 0
5.5.13 ศพด.ตำบลนิคมพัฒนา ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง1 44 0
5.5.14 ศพด.ตำบลบุณนาคพัฒนา ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมืองลำปาง1 32 0
5.5.15 ศพด.บ้านแมส้าน ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ1 5 0
5.5.16 ศพด.อบต.บ้านดง ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ1 51 0
5.5.17 ศพด.บ้านกลาง ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ1 17 0
5.5.18 ศพด.สบจาง ต.นาสัก อ.แม่เมาะ1 10 0
5.5.19 ศพด.อบต.นาสัก ต.นาสัก อ.แม่เมาะ1 55 0
5.5.20 ศพด.อบต.จางเหนือ ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ1 68 0
5.5.21 ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ1 40 0
5.5.22 ศพด.ตำบลนาแส่ง ต.นาแส่ง อ.เกาะคา1 21 0
5.5.23 ศพด.อบต.ใหม่พัฒนา ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา1 14 0
5.5.24 ศพด.บ้านปงแพ่ง ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม1 33 0
5.5.25 ศพด.บ้านแม่เลียง ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม1 19 0
5.5.26 ศพด.บ้านศรีลังกา ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม1 7 1
5.5.27 ศพด.บ้านโป่งน้ำร้อน ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม1 9 1
5.5.28 ศพด.บ้านเหล่ายาว ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม1 14 0
5.5.29 ศพด.บ้านสันโป่ง ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม1 12 1
5.5.30 ศพด.ตำบลบ้านโป่ง ต.บ้านโป่ง อ.งาว1 51 0
5.5.31 ศพด.บ้านห้วยน็อต ต.บ้านโป่ง อ.งาว1 13 0
5.5.32 ศพด.บ้านร้อง ต.บ้านร้อง อ.งาว1 17 0
5.5.33 ศพด.บ้านแม่งาวใต้ ต.บ้านร้อง อ.งาว1 5 0
5.5.34 ศพด.บ้านแม่คำหล้า ต.บ้านร้อง อ.งาว1 4 0
5.5.35 ศพด.บ้านผาแดง ต.บ้านร้อง อ.งาว1 3 0
5.5.36 ศพด.บ้านห้วยน้ำตื้น ต.ปงเตา อ.งาว1 5 1
5.5.37 ศพด.บ้านสามเหลี่ยม ต.ปงเตา อ.งาว1 8 1
5.5.38 ศพด.ตำบลปงเตา ต.ปงเตา อ.งาว1 46 6
5.5.39 ศพด.บ้านแม่แป้น ต.นาแก อ.งาว1 7 0
5.5.40 ศพด.บ้านแม่ฮ่าง ต.นาแก อ.งาว1 19 0
5.5.41 ศพด.อ้อนใต้ ต.บ้านอ้อน อ.งาว1 34 0
5.5.42 ศพด.บ้านแหงเหนือ ต.บ้านแหง อ.งาว1 10 0
5.5.43 ศพด.บ้านแหงใต้ ต.บ้านแหง อ.งาว1 17 0
5.5.44 ศพด.บ้านบ่อห้อ ต.บ้านแหง อ.งาว1 30 0
5.5.45 ศพด.แม่พร้าว ต.บ้านหวด อ.งาว1 20 0
5.5.46 ศพด.บ้านปางหละ ต.บ้านหวด อ.งาว1 12 0
5.5.47 ศพด.บ้านหวด ต.บ้านหวด อ.งาว1 19 0
5.5.48 ศพด.บ้านห้วยทาก ต.บ้านหวด อ.งาว1 34 0
5.5.49 ศพด.บ้านดอกคำใต้ ต.แม่ตีบ อ.งาว1 11 0
5.5.50 ศพด.บ้านแม่ตีบหลวง ต.แม่ตีบ อ.งาว1 11 0
5.5.51 ศพด.บ้านงิ้วงาม ต.แม่ตีบ อ.งาว1 5 0
5.5.52 ศพด.อบต.แจ้ห่ม ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม1 34 0
5.5.53 ศพด.บ้านเปียงใจ ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม1 6 0
5.5.54 ศพด.บ้านแม่ตา ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม1 28 0
5.5.55 ศพด.บ้านเลาสู ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม1 6 0
5.5.56 ศพด.ตำบลแม่สุก ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม1 72 0
5.5.57 ศพด.นาไหม้ ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม1 5 0
5.5.58 ศพด.ตำบลเมืองมาย ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม1 25 0
5.5.59 ศพด.อบต.วิเชตนคร ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม1 56 0
5.5.60 ศพด.อบต.ทุ่งฮั้ว ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ1 59 0
5.5.61 ศพด.อบต.วังใต้ ต.วังใต้ อ.วังเหนือ1 34 0
5.5.62 ศพด.บ้านวังใหม่ ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ1 30 0
5.5.63 ศพด.อบต.ร่องเคาะ ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ1 47 0
5.5.64 ศพด.ปงถ้ำ ต.วังทอง อ.วังเหนือ1 15 0
5.5.65 ศพด.ตึงใต้ ต.วังทอง อ.วังเหนือ1 14 0
5.5.66 ศพด.ตึงเหนือ ต.วังทอง อ.วังเหนือ1 15 0
5.5.67 ศพด.แม่เย็น ต.วังทอง อ.วังเหนือ1 9 0
5.5.68 ศพด.อบต.วังซ้าย ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ1 40 0
5.5.69 ศพด.อบต.วังแก้ว ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ1 44 0
5.5.70 ศพด.ป่าสัก ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ1 6 0
5.5.71 ศพด.ต้นฮ่าง ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ1 19 0
5.5.72 ศพด.ทุ่งฮี ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ1 9 0
5.5.73 ศพด.ปงวัง ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ1 16 0
5.5.74 ศพด.ตำบลแม่วะ ต.แม่วะ อ.เถิน1 46 0
5.5.75 ศพด.บ้านท่ามะเกว๋น ต.แม่ปะ อ.เถิน1 19 0
5.5.76 ศพด.บ้านท่าผา ต.แม่ปะ อ.เถิน1 24 0
5.5.77 ศพด.บ้านปางกุ่ม ต.แม่ปะ อ.เถิน1 17 0
5.5.78 ศพด.ระดับตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง ต.นาโป่ง อ.เถิน1 42 0
5.5.79 ศพด.บ้านนาเบี้ยหลวง ต.นาโป่ง อ.เถิน1 19 2
5.5.80 ศพด.บ้านนาโป่ง ต.นาโป่ง อ.เถิน1 13 2
5.5.81 ศพด.บ้านแม่เติน ต.แม่ถอด อ.เถิน1 17 0
5.5.82 ศพด.บ้านนาบ้านไร่ ต.แม่ถอด อ.เถิน1 17 0
5.5.83 ศพด.บ้านแม่ถอด ต.แม่ถอด อ.เถิน1 40 0
5.5.84 ศพด.วัดห้วยขี้นก ต.แม่พริก อ.แม่พริก1 20 0
5.5.85 ศพด.บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ต.แม่พริก อ.แม่พริก1 13 0
5.5.86 ศพด.บ้านแม่พริกบน ต.แม่พริก อ.แม่พริก1 26 0
5.5.87 ศพด.บ้านผาปังกลาง ต.ผาปัง อ.แม่พริก1 7 0
5.5.88 ศพด.บ้านผาปังหลวง ต.ผาปัง อ.แม่พริก1 7 0
5.5.89 ศพด.ตำบลบ้านกิ่ว ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ1 7 0
5.5.90 ศพด.ตำบลบ้านบอม ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ1 20 0
5.5.91 ศพด.ตำบลดอนไฟ ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ1 33 0
5.5.92 ศพด.อบต.หัวเสือ ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ1 54 0
5.5.93 ศพด.อบต.วังเงิน ต.วังเงิน อ.แม่ทะ1 26 0
5.5.94 ศพด.วัฒนา ต.สบปราบ อ.สบปราบ1 14 2
5.5.95 ศพด.ทุ่งพัฒนา ต.สบปราบ อ.สบปราบ1 33 4
5.5.96 ศพด.วัดอุมลอง ต.สมัย อ.สบปราบ1 18 0
5.5.97 ศพด.เด่น ต.สมัย อ.สบปราบ1 20 0
5.5.98 ศพด.สมัยเหนือ ต.สมัย อ.สบปราบ1 24 0
5.5.99 ศพด.ทุ่งเกวียน ต.สมัย อ.สบปราบ1 25 0
5.5.100 ศพด.จัว ต.สมัย อ.สบปราบ1 25 0
5.5.101 ศพด.วัดน้ำหลง ต.สมัย อ.สบปราบ1 18 0
5.5.102 ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ ต.แม่กัวะ อ.สบปราบ1 60 0
5.5.103 ศพด.ตำบลนายาง ต.นายาง อ.สบปราบ1 60 0
5.5.104 ศพด.อบต.หนองหล่ม ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร1 38 0
5.5.105 ศพด.บ้านสันทราย ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร1 24 0
5.5.106 ศพด.แม่ตาลน้อย ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร1 9 0
5.5.107 ศพด.ยางอ้อย ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร1 16 0
5.5.108 ศพด.อบต.แม่สัน ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร1 37 0
5.5.109 ศพด.อบต.วอแก้ว ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร1 29 0
5.5.110 ศพด.อบต.บ้านขอ ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน1 32 0
5.5.111 ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน1 102 0
5.5.112 ศพด.บ้านสบลี ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน1 15 0
5.5.113 ศพด.หลวง ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน1 20 0
5.5.114 ศพด.บ้านป่าเหมี้ยง ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน1 6 0
5.5.115 ศพด.ศรีดอนมูล ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน1 21 0
5.5.116 ศพด.บ้านแม่แจ๋ม ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน1 13 0
5.5.117 ศพด.บ้านใหม่พัฒนา ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน1 41 0
5.5.118 ศพด.อบต.หัวเมือง ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน1 52 0
รวมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 438 10,521 308
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
6. กรมกิจการเด็กและเยาวชน
6.1 สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน0 0 0
6.1.1 วิชชานารีเนอสเซอรี่ ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง0 0 0
6.1.2 ไตรภพเนอร์สเซอรี่ ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง0 0 0
6.1.3 สุนันทารับเลี้ยงเด็ก ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง0 0 0
6.1.4 บ้านคอมครูนัช ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง0 0 0
6.1.5 อุ่นรักเนอสเซอรี่ ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง0 0 0
6.1.6 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี นครลำปาง ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง0 0 0
6.1.7 สถานรับเลี้ยงเด็กพินิจเนอสเซอรี่ ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง0 0 0
6.1.8 อัสสัมชัญเนสเซอรี่ จังหวัดลำปาง ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง0 0 0
6.1.9 สถานรับเลี้ยงเด็กมัธยมวิทยาเนอสเซอรี่ ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง0 0 0
6.1.10 รักลูกเนอร์สเซอรี่ ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง0 0 0
6.1.11 อรุโณทัยเนอร์สเซอรี่ ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง0 0 0
6.1.12 มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาวิทย์-มัธยมวิทยา ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง0 0 0
6.1.13 รตินันท์เนอสเซอรี่ ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง0 0 0
6.1.14 สถานรับเลี้ยงเด็กครูต่ายเนอสเซอรี่ ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง0 0 0
6.1.15 สมสมัยเนอร์สเซอรี่ ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง0 0 0
6.1.16 สถานรับเลี้ยงเด็กเบญจศิริ ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง0 0 0
6.1.17 โอมิการับเลี้ยงเด็ก ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง0 0 0
6.1.18 ผดุงวิทย์เนอสเซอรี่ ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง0 0 0
6.1.19 สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านครูอ้อม ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง0 0 0
6.1.20 บ้านเด็กเนอสซิ่งโฮม ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ0 0 0
6.1.21 สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย พีระยานาวิน ศูนย์ลำปาง ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม0 0 0
6.1.22 เตรียมอนุบาลไอคิว ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ0 0 0
6.1.23 ปรียาวรรณเนอสเซอรี่ ต.ล้อมแรด อ.เถิน0 0 0
6.1.24 ศักดิ์สุนันท์รับเลี้ยงเด็ก ต.แม่พริก อ.แม่พริก0 0 0
6.1.25 สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านสอาดเนอร์สเซอรี่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร0 0 0
รวมกรมกิจการเด็กและเยาวชน 0 0 0
กระทรวงสาธารณสุข
7. สถาบันพระบรมราชชนก
7.1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี0 0 0
7.1.1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง0 0 0
รวมสถาบันพระบรมราชชนก 0 0 0
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
8. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
8.1 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง1 631 61
8.1.1 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง1 631 61
8.2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง6 613 72
8.2.1 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง6 613 72
รวมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 7 1,244 133
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
9. สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 6
9.1 อำเภอเมืองลำปาง15 133 32
9.1.1 โรงเรียนพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง9 103 24
9.1.2 โรงเรียนปริยัติวัดม่อนจำศีล ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง6 30 8
9.2 อำเภอเกาะคา6 78 11
9.2.1 โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา ต.ท่าผา อ.เกาะคา6 78 11
9.3 อำเภองาว6 64 13
9.3.1 โรงเรียนวิฑิตธรรมคุณอุปถัมภ์ ต.หลวงเหนือ อ.งาว6 64 13
9.4 อำเภอแจ้ห่ม6 51 9
9.4.1 โรงเรียนแม่สุกศึกษา ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม6 51 9
9.5 อำเภอวังเหนือ6 143 17
9.5.1 โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ6 143 17
9.6 อำเภอแม่ทะ12 147 29
9.6.1 โรงเรียนแม่ทะปริยัติศึกษา ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ6 77 20
9.6.2 โรงเรียนทิพย์ปาละวิทยานุสรณ์ ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ6 70 9
9.7 อำเภอห้างฉัตร6 110 14
9.7.1 โรงเรียนบ้านหม้อศึกษา ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร6 110 14
รวมสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 6 57 726 125
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
10. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
10.1 โรงเรียนประถมและมัธยมในกำกับของมหาวิทยาลัย28 609 18
10.1.1 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง21 482 0
10.1.2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง7 127 18
10.2 มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ3 2,245 36
10.2.1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร3 2,245 36
10.3 มหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ343 7,821 718
10.3.1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดลำปาง ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง0 0 0
10.3.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง285 6,727 603
10.3.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง58 1,094 115
10.4 วิทยาลัยสงฆ์0 0 36
10.4.1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ต.ศาลา อ.เกาะคา0 0 36
10.5 สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (มหาวิทยาลัยเอกชน)2 350 132
10.5.1 มหาวิทยาลัยเนชั่นลำปาง ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง2 350 132
10.6 สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วิทยาลัยเอกชน)1 646 41
10.6.1 วิทยาลัยอินเตอร์เทค ลำปาง ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง1 646 41
รวมสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 377 11,671 981
  • logo
    7. กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.)
    สถานศึกษาในสังกัด 25 แห่ง
    กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์