สถานศึกษาจำแนกตามสังกัด
ศูนย์กลางข้อมูลการศึกษาจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2564
สถานศึกษา ในจังหวัดลำปาง แยกตามสังกัด
รายชื่อสถานศึกษา แยกสังกัดจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2564

สถานศึกษา สังกัด สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 6
# ชื่อสถานศึกษา สังกัด
1. โรงเรียนปริยัติวัดม่อนจำศีล ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 6
2. โรงเรียนพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 6
3. โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา ต.ท่าผา อ.เกาะคา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 6
4. โรงเรียนวิฑิตธรรมคุณอุปถัมภ์ ต.หลวงเหนือ อ.งาว สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 6
5. โรงเรียนแม่สุกศึกษา ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 6
6. โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 6
7. โรงเรียนแม่ทะปริยัติศึกษา ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 6
8. โรงเรียนทิพย์ปาละวิทยานุสรณ์ ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 6
9. โรงเรียนบ้านหม้อศึกษา ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 6
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564