สถานศึกษาจำแนกตามสังกัด
ศูนย์กลางข้อมูลการศึกษาจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2564
สถานศึกษา ในจังหวัดลำปาง แยกตามสังกัด
รายชื่อสถานศึกษา แยกสังกัดจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2564

สถานศึกษา สังกัด สถาบันพระบรมราชชนก
# ชื่อสถานศึกษา สังกัด
1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง สถาบันพระบรมราชชนก
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564