สถานศึกษาจำแนกตามสังกัด
ศูนย์กลางข้อมูลการศึกษาจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2564
สถานศึกษา ในจังหวัดลำปาง แยกตามสังกัด
รายชื่อสถานศึกษา แยกสังกัดจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2564

สถานศึกษา สังกัด กรมกิจการเด็กและเยาวชน
# ชื่อสถานศึกษา สังกัด
1. สถานรับเลี้ยงเด็กครูต่ายเนอสเซอรี่ ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง กรมกิจการเด็กและเยาวชน
2. สถานรับเลี้ยงเด็กมัธยมวิทยาเนอสเซอรี่ ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง กรมกิจการเด็กและเยาวชน
3. สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านครูอ้อม ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง กรมกิจการเด็กและเยาวชน
4. บ้านคอมครูนัช ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง กรมกิจการเด็กและเยาวชน
5. สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านสอาดเนอร์สเซอรี่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร กรมกิจการเด็กและเยาวชน
6. บ้านเด็กเนอสซิ่งโฮม ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ กรมกิจการเด็กและเยาวชน
7. มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาวิทย์-มัธยมวิทยา ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง กรมกิจการเด็กและเยาวชน
8. ปรียาวรรณเนอสเซอรี่ ต.ล้อมแรด อ.เถิน กรมกิจการเด็กและเยาวชน
9. ผดุงวิทย์เนอสเซอรี่ ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง กรมกิจการเด็กและเยาวชน
10. สถานรับเลี้ยงเด็กพินิจเนอสเซอรี่ ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง กรมกิจการเด็กและเยาวชน
11. สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย พีระยานาวิน ศูนย์ลำปาง ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม กรมกิจการเด็กและเยาวชน
12. รักลูกเนอร์สเซอรี่ ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง กรมกิจการเด็กและเยาวชน
13. วิชชานารีเนอสเซอรี่ ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง กรมกิจการเด็กและเยาวชน
14. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี นครลำปาง ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง กรมกิจการเด็กและเยาวชน
15. ศักดิ์สุนันท์รับเลี้ยงเด็ก ต.แม่พริก อ.แม่พริก กรมกิจการเด็กและเยาวชน
16. สุนันทารับเลี้ยงเด็ก ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง กรมกิจการเด็กและเยาวชน
17. อรุโณทัยเนอร์สเซอรี่ ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง กรมกิจการเด็กและเยาวชน
18. อัสสัมชัญเนสเซอรี่ จังหวัดลำปาง ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง กรมกิจการเด็กและเยาวชน
19. อุ่นรักเนอสเซอรี่ ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง กรมกิจการเด็กและเยาวชน
20. สถานรับเลี้ยงเด็กเบญจศิริ ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง กรมกิจการเด็กและเยาวชน
21. โอมิการับเลี้ยงเด็ก ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง กรมกิจการเด็กและเยาวชน
22. ไตรภพเนอร์สเซอรี่ ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง กรมกิจการเด็กและเยาวชน
23. รตินันท์เนอสเซอรี่ ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง กรมกิจการเด็กและเยาวชน
24. สมสมัยเนอร์สเซอรี่ ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง กรมกิจการเด็กและเยาวชน
25. เตรียมอนุบาลไอคิว ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ กรมกิจการเด็กและเยาวชน
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564