สถานศึกษาจำแนกตามสังกัด
ศูนย์กลางข้อมูลการศึกษาจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2564
สถานศึกษา ในจังหวัดลำปาง แยกตามสังกัด
รายชื่อสถานศึกษา แยกสังกัดจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2564

สถานศึกษา สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
# ชื่อสถานศึกษา สังกัด
1. รร.วอแก้ววิทยา ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2. รร.เทศบาล 1 บ้านแสนเมืองมูล ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
3. รร.เทศบาล 3 บุญทวงค์อนุกูล ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
4. รร.เทศบาล 4 บ้านเชียงราย ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
5. รร.เทศบาล 5 บ้านศรีบุญเรือง ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
6. รร.เทศบาล 6 วัดป่ารวก ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
7. รร.เทศบาล 7 ศิรินาวินวิทยา ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
8. รร.เทศบาลป่าตันนาครัว ต.นาครัว อ.แม่ทะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
9. รร.เทศบาลแม่เมาะ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
10. รร.เทศบาลสิริราช ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
11. รร.เทศบาล 1 บ้านหล่าย ต.สบปราบ อ.สบปราบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
12. รร.เทศบาลห้างฉัตร ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
13. รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
14. รร.เทศบาลตำบลนาครัว ต.นาครัว อ.แม่ทะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
15. รร.อนุบาลเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
16. รร.อนุบาลเทศบาลตำบลเสริมงาม ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
17. รร.บ้านห้วยก้อด ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
18. รร.บ้านแม่สง ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
19. รร.องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ ๑ บ้านป่าสัก ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
20. รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง ต.บ้านร้อง อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
21. รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
22. ศพด.ทต.เกาะคา ต.ศาลา อ.เกาะคา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
23. ศพด.ศิลา ต.เกาะคา อ.เกาะคา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
24. ศพด.ทต.ท่าผา ต.ท่าผา อ.เกาะคา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
25. ศพด.ทต.นาแก้ว ต.นาแก้ว อ.เกาะคา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
26. ศพด.เทศบาลตำบลลำปางหลวง ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
27. ศพด.ทต.วังพร้าว ต.วังพร้าว อ.เกาะคา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
28. ศพด.ทต.ศาลา ต.ศาลา อ.เกาะคา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
29. ศพด.ไหล่หิน ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
30. ศพด.ทต.หลวงใต้ ต.หลวงใต้ อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
31. ศพด.ทต.หลวงเหนือ ต.หลวงเหนือ อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
32. ศพด.ทต.แจ้ห่ม ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
33. ศพด.แม่จอกฟ้า ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
34. ศพด.บ้านทุ่งผึ้ง ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
35. ศพด.แม่ช่อฟ้า ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
36. ศพด.ห้วยวาด ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
37. ศพด.บ้านแจ้คอน ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
38. ศพด.ตำบลบ้านสา ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
39. ศพด.ทต.เถินบุรี ต.เถินบุรี อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
40. ศพด.บ้านป่าตาล ต.เถินบุรี อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
41. ศพด.หัวน้ำ ต.แม่มอก อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
42. ศพด.บ้านสะพานหิน ต.แม่มอก อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
43. ศพด.กุ่มเนิ้งใต้ ต.แม่มอก อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
44. ศพด.บ้านอุมลอง ต.ล้อมแรด อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
45. ศพด.ทม.ล้อมแรด ต.ล้อมแรด อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
46. ศพด.บ้านสะเลียมหวาน ต.เวียงมอก อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
47. ศพด.วัดห้วยริน ต.เวียงมอก อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
48. ศพด.บ้านท่าเกวียน ต.เวียงมอก อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
49. ศพด.บ้านแม่แสลม ต.เวียงมอก อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
50. ศพด.เทศบาลตำบลเวียงมอก ต.เวียงมอก อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
51. ศพด.บ้านปางอ้า ต.เวียงมอก อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
52. ศพด.บ้านท่าเวียง ต.เวียงมอก อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
53. ศพด.ทต.เมืองปาน ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
54. ศพด.ผาลาด ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
55. ศพด.บ้านฟ่อน ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
56. ศพด.วัดกล้วยหลวง ต.กล้วยแพะ อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
57. ศพด.บ้านหนองยาง ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
58. ศพด.บุญเกิด ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
59. ศพด.วัดหนองห้า ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
60. ศพด.โทกหัวช้าง ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
61. ศพด.เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
62. ศพด.บ้านกาด ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
63. ศพด.บ้านไร่นาน้อย ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
64. ศพด.ป่ากล้วย ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
65. ศพด.ศรีหมวดเกล้า ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
66. ศพด.ตำบลต้นธงชัย ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
67. ศพด.บ้านห้วยฮี ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
68. ศพด.บ้านทับหมาก ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
69. ศพด.เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว(บ้านน้ำโท้ง) ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
70. ศพด.บ้านบ่อแฮ้ว ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
71. ศพด.บ้านต้นต้อง ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
72. ศพด.บ้านม่อนเขาแก้ว ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
73. ศพด.บ้านสามัคคี ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
74. ศพด.นาก่วมใต้ ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
75. ศพด.บ้านดงม่อนกระทิง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
76. ศพด.ทต.นาครัว ต.นาครัว อ.แม่ทะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
77. ศพด.ทต.น้ำโจ้ ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
78. ศพด.ทต.ป่าตันนาครัว ต.นาครัว อ.แม่ทะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
79. ศพด.เทศบาลตำบลแม่ทะ ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
80. ศพด.เทศบาลตำบลสิริราช ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
81. ศพด.แม่เชียงรายบน ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
82. ศพด.แม่ตั๋ง ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
83. ศพด.ทต.แม่ปุ ต.แม่ปุ อ.แม่พริก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
84. ศพด.ทต.แม่พริก ต.แม่พริก อ.แม่พริก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
85. ศพด.เทศบาลตำบลแม่เมาะ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
86. ศพด.ทต.บ้านใหม่ ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
87. ศพด.ทต.วังเหนือ ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
88. ศพด.ทต.สบปราบ ต.สบปราบ อ.สบปราบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
89. ศพด.บ้านแม่กึ๊ด ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
90. ศพด.บ้านใหม่ ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
91. ศพด.เทศบาลเสริมงาม ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
92. ศพด.นาเดา ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
93. ศพด.ทต.เสริมซ้าย ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
94. ศพด.วัดม่วงชุม ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
95. ศพด.ทต.ปงยางคก ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
96. ศพด.ทต.เมืองยาว ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
97. ศพด.ทต.ห้างฉัตร ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
98. ศพด.บ้านแม่ฮาว ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
99. ศพด.บ้านขามแดง ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
100. ศพด.บ้านปันง้าว ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
101. ศพด.ตำบลนาแส่ง ต.นาแส่ง อ.เกาะคา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
102. ศพด.อบต.ใหม่พัฒนา ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
103. ศพด.บ้านแม่แป้น ต.นาแก อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
104. ศพด.บ้านแม่ฮ่าง ต.นาแก อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
105. ศพด.ตำบลบ้านโป่ง ต.บ้านโป่ง อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
106. ศพด.บ้านห้วยน็อต ต.บ้านโป่ง อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
107. ศพด.บ้านร้อง ต.บ้านร้อง อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
108. ศพด.บ้านแม่คำหล้า ต.บ้านร้อง อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
109. ศพด.บ้านผาแดง ต.บ้านร้อง อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
110. ศพด.บ้านแม่งาวใต้ ต.บ้านร้อง อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
111. ศพด.บ้านปางหละ ต.บ้านหวด อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
112. ศพด.บ้านห้วยทาก ต.บ้านหวด อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
113. ศพด.แม่พร้าว ต.บ้านหวด อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
114. ศพด.บ้านหวด ต.บ้านหวด อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
115. ศพด.บ้านแหงใต้ ต.บ้านแหง อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
116. ศพด.บ้านบ่อห้อ ต.บ้านแหง อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
117. ศพด.บ้านแหงเหนือ ต.บ้านแหง อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
118. ศพด.อ้อนใต้ ต.บ้านอ้อน อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
119. ศพด.บ้านสามเหลี่ยม ต.ปงเตา อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
120. ศพด.ตำบลปงเตา ต.ปงเตา อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
121. ศพด.บ้านห้วยน้ำตื้น ต.ปงเตา อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
122. ศพด.บ้านงิ้วงาม ต.แม่ตีบ อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
123. ศพด.บ้านดอกคำใต้ ต.แม่ตีบ อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
124. ศพด.บ้านแม่ตีบหลวง ต.แม่ตีบ อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
125. ศพด.อบต.แจ้ห่ม ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
126. ศพด.บ้านแม่ตา ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
127. ศพด.บ้านเลาสู ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
128. ศพด.บ้านเปียงใจ ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
129. ศพด.ตำบลเมืองมาย ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
130. ศพด.นาไหม้ ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
131. ศพด.ตำบลแม่สุก ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
132. ศพด.อบต.วิเชตนคร ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
133. ศพด.บ้านนาโป่ง ต.นาโป่ง อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
134. ศพด.บ้านนาเบี้ยหลวง ต.นาโป่ง อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
135. ศพด.ระดับตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง ต.นาโป่ง อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
136. ศพด.บ้านนาบ้านไร่ ต.แม่ถอด อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
137. ศพด.บ้านแม่ถอด ต.แม่ถอด อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
138. ศพด.บ้านแม่เติน ต.แม่ถอด อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
139. ศพด.บ้านปางกุ่ม ต.แม่ปะ อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
140. ศพด.บ้านท่ามะเกว๋น ต.แม่ปะ อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
141. ศพด.บ้านท่าผา ต.แม่ปะ อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
142. ศพด.ตำบลแม่วะ ต.แม่วะ อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
143. ศพด.บ้านสบลี ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
144. ศพด.บ้านป่าเหมี้ยง ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
145. ศพด.บ้านแม่แจ๋ม ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
146. ศพด.หลวง ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
147. ศพด.ศรีดอนมูล ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
148. ศพด.บ้านใหม่พัฒนา ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
149. ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
150. ศพด.อบต.บ้านขอ ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
151. ศพด.อบต.หัวเมือง ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
152. ศพด.อบต.ทุ่งฝาย ต.ทุ่งฝาย อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
153. ศพด.ตำบลนิคมพัฒนา ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
154. ศพด.บ้านท่าขัว ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
155. ศพด.อบต.บ้านค่า ต.บ้านค่า อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
156. ศพด.อบต.บ้านเป้า ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
157. ศพด.ตำบลบ้านแลง ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
158. ศพด.บ้านเสด็จ ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
159. ศพด.บ้านเมาะพัฒนา ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
160. ศพด.บ้านทรายทอง ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
161. ศพด.บ้านทรายมูล ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
162. ศพด.อบต.บ้านเอื้อม ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
163. ศพด.ตำบลบุณนาคพัฒนา ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
164. ศพด.บ้านปงวัง ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
165. ศพด.บ้านพิชัย ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
166. ศพด.ตำบลดอนไฟ ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
167. ศพด.ตำบลบ้านกิ่ว ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
168. ศพด.ตำบลบ้านบอม ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
169. ศพด.อบต.วังเงิน ต.วังเงิน อ.แม่ทะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
170. ศพด.อบต.หัวเสือ ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
171. ศพด.บ้านผาปังหลวง ต.ผาปัง อ.แม่พริก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
172. ศพด.บ้านผาปังกลาง ต.ผาปัง อ.แม่พริก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
173. ศพด.บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ต.แม่พริก อ.แม่พริก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
174. ศพด.บ้านแม่พริกบน ต.แม่พริก อ.แม่พริก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
175. ศพด.วัดห้วยขี้นก ต.แม่พริก อ.แม่พริก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
176. ศพด.อบต.จางเหนือ ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
177. ศพด.สบจาง ต.นาสัก อ.แม่เมาะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
178. ศพด.อบต.นาสัก ต.นาสัก อ.แม่เมาะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
179. ศพด.บ้านแมส้าน ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
180. ศพด.อบต.บ้านดง ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
181. ศพด.บ้านกลาง ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
182. ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
183. ศพด.อบต.ทุ่งฮั้ว ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
184. ศพด.บ้านวังใหม่ ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
185. ศพด.อบต.ร่องเคาะ ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
186. ศพด.อบต.วังแก้ว ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
187. ศพด.อบต.วังซ้าย ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
188. ศพด.อบต.วังใต้ ต.วังใต้ อ.วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
189. ศพด.ป่าสัก ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
190. ศพด.ทุ่งฮี ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
191. ศพด.ปงวัง ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
192. ศพด.ต้นฮ่าง ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
193. ศพด.ปงถ้ำ ต.วังทอง อ.วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
194. ศพด.ตึงเหนือ ต.วังทอง อ.วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
195. ศพด.แม่เย็น ต.วังทอง อ.วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
196. ศพด.ตึงใต้ ต.วังทอง อ.วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
197. ศพด.ตำบลนายาง ต.นายาง อ.สบปราบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
198. ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ ต.แม่กัวะ อ.สบปราบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
199. ศพด.วัฒนา ต.สบปราบ อ.สบปราบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
200. ศพด.ทุ่งพัฒนา ต.สบปราบ อ.สบปราบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
201. ศพด.จัว ต.สมัย อ.สบปราบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
202. ศพด.วัดอุมลอง ต.สมัย อ.สบปราบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
203. ศพด.สมัยเหนือ ต.สมัย อ.สบปราบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
204. ศพด.วัดน้ำหลง ต.สมัย อ.สบปราบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
205. ศพด.เด่น ต.สมัย อ.สบปราบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
206. ศพด.บ้านศรีลังกา ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
207. ศพด.บ้านเหล่ายาว ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
208. ศพด.บ้านสันโป่ง ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
209. ศพด.บ้านโป่งน้ำร้อน ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
210. ศพด.บ้านปงแพ่ง ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
211. ศพด.บ้านแม่เลียง ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
212. ศพด.อบต.แม่สัน ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
213. ศพด.อบต.วอแก้ว ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
214. ศพด.ยางอ้อย ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
215. ศพด.บ้านสันทราย ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
216. ศพด.ทุ่งเกวียน ต.สมัย อ.สบปราบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
217. ศพด.แม่ตาลน้อย ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
218. ศพด.อบต.หนองหล่ม ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564