สถานศึกษาจำแนกตามสังกัด
ศูนย์กลางข้อมูลการศึกษาจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2564
สถานศึกษา ในจังหวัดลำปาง แยกตามสังกัด
รายชื่อสถานศึกษา แยกสังกัดจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2564

สถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
# ชื่อสถานศึกษา สังกัด
1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดลำปาง ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ต.ศาลา อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. มหาวิทยาลัยเนชั่นลำปาง ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
9. วิทยาลัยอินเตอร์เทค ลำปาง ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564