สถานศึกษาจำแนกตามสังกัด
ศูนย์กลางข้อมูลการศึกษาจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2564
สถานศึกษา ในจังหวัดลำปาง แยกตามสังกัด
รายชื่อสถานศึกษา แยกสังกัดจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2564

สถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
# ชื่อสถานศึกษา สังกัด
1. วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3. วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5. วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง(วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา) ต.ศาลา อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
6. วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
7. วิทยาลัยการอาชีพเถิน ต.แม่ปะ อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
8. วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
9. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี ต.ล้อมแรด อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564