สถานศึกษาจำแนกตามสังกัด
ศูนย์กลางข้อมูลการศึกษาจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2564
สถานศึกษา ในจังหวัดลำปาง แยกตามสังกัด
รายชื่อสถานศึกษา แยกสังกัดจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2564

สถานศึกษา สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
# ชื่อสถานศึกษา สังกัด
1. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลำปาง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
2. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่เมาะ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
3. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา ต.ศาลา อ.เกาะคา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
4. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสริมงาม ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
5. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภองาว ต.หลวงใต้ อ.งาว สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
6. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
7. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังเหนือ ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
8. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเถิน ต.ล้อมแรด อ.เถิน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
9. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่พริก ต.แม่พริก อ.แม่พริก สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
10. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
11. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสบปราบ ต.สบปราบ อ.สบปราบ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
12. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
13. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองปาน ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564