สถานศึกษาจำแนกตามสังกัด
ศูนย์กลางข้อมูลการศึกษาจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2564
สถานศึกษา ในจังหวัดลำปาง แยกตามสังกัด
รายชื่อสถานศึกษา แยกสังกัดจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2564

สถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
# ชื่อสถานศึกษา สังกัด
1. โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2. โรงเรียนพินิจวิทยา ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
3. โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
4. โรงเรียนวิชชานารี ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
5. โรงเรียนผดุงวิทย์ ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
6. โรงเรียนลำปางวิทยา ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
7. โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
8. โรงเรียนไตรภพวิทยา ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
9. โรงเรียนอรุโณทัย ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
10. โรงเรียนมัธยมวิทยา ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
11. โรงเรียนเพ็ญจิตตพงษ์ ต.ศาลา อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
12. โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
13. โรงเรียนณัฐบรรจงวิทยา ต.ศาลา อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
14. โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจิตตพงษ์ ต.ศาลา อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
15. โรงเรียนดอนไชยวิทยา ต.หลวงเหนือ อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
16. โรงเรียนไชยชุมพลศึกษา ต.นาแก อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
17. โรงเรียนอักษรศิลป์ ต.ล้อมแรด อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
18. โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา ต.แม่พริก อ.แม่พริก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
19. โรงเรียนผดุงรัตน์ วัดสันฐาน ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
20. โรงเรียนพัฒนาการศึกษาคนตาบอดและคนพิการลำปาง ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
21. โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ์ ต.ล้อมแรด อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
22. โรงเรียนประชาวิทย์ ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
23. โรงเรียนอนุบาลปรียาวรรณ ต.ล้อมแรด อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
24. โรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
25. โรงเรียนสุนทรศึกษา ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
26. โรงเรียนวิสิฐวิทยา (วัดนางแล) ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
27. โรงเรียนเซนต์มารีอา ลำปาง ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
28. กวดวิชากานต์มณี (แม็ทแอ็ดวานซ์) ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
29. เมธาสิทธิ์วิทยา ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
30. ภูมินทร์บริบาล ลำปาง ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
31. บ้านภาษาอังกฤษลำปาง ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
32. อาลัมภางค์เทควันโด ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
33. กวดวิชาลำปางเอ็ดดูเคชั่นเซ็นเตอร์ ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
34. กัญญากรภาษาลำปาง ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
35. กวดวิชาวรรณสรณ์ ลำปาง ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
36. กวดวิชาและสอนภาษาเอ็นคอนเส็ปท์ ลำปาง ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
37. กวดวิชาอาจารย์ปิง ลำปาง ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
38. ภาษาเกาหลีลำปาง ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
39. กวดวิชาบ้านครูช้อย ลำปาง ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
40. กวดวิชาภูมิสัมฤทธิ์ ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
41. เสริมสวยคุณโจ ลำปาง ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
42. ภัทรภูมิคอมพิวเตอร์ ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
43. เสริมสวยมาลี ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
44. ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการศึกษาภาษาอังกฤษ-ลำปาง ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
45. กวดวิชาชัยยะ ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
46. ภักดีวิทย์ ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
47. กวดวิชาเรืองฤทธิ์ ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
48. ดนตรียามาฮ่าลำปาง ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
49. กวดวิชาโล่เงิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
50. เสริมวิชาการลำปาง ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
51. แม้นศรีพัฒนาวิชาชีพและภาษาลำปาง ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
52. กวดวิชาณฐอร ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
53. กวดวิชาบ้านพี่บอล ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
54. ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษศรีชุม ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
55. สิริน ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
56. เดอะเบรน ลำปาง ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
57. สอนภาษาและกวดวิชาอิงลิช เซ็นเตอร์ ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
58. สอนภาษาและกวดวิชายูบีบี ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
59. กวดวิชาชูส์ ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
60. กวดวิชาบ้านกิตินา ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
61. กวดวิชาเฉลิมวิชญ์ ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
62. กวดวิชาวิสาลวิทยา ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
63. กวดวิชาคณิตปัญญาเจริญ ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
64. กวดวิชาเบญจมาศ ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
65. โรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษ ลอนดอนเฮ้าส์ ลำปาง ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
66. กวดวิชาอ็องฟร้องซ์ ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
67. กวดวิชาบ้านครูสมโภชน์ (SP.DA) ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
68. กวดวิชาบ้านครูแวว ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
69. ลำปางอินเตอร์แคร์การบริบาล ต.ศาลา อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
70. กวดวิชาพีเอ็มเซ็นเตอร์ ต.ล้อมแรด อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
71. ศิลปะป้องกันตัวจันทร์สว่าง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
72. มวยไทยเบิกฤกษ์ยิม ต.วังพร้าว อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
73. โรงเรียนนานาชาติอังกฤษแห่งภาคเหนือ ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
74. โรงเรียนนานาชาติแครนเบอร์รี่ ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
75. โรงเรียนนานาชาติเซนต์เฮเลียร์-เบรลาร์ด ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564