สถานศึกษาจำแนกตามสังกัด
ศูนย์กลางข้อมูลการศึกษาจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2564
สถานศึกษา ในจังหวัดลำปาง แยกตามสังกัด
รายชื่อสถานศึกษา แยกสังกัดจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2564

สถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
# ชื่อสถานศึกษา สังกัด
1. บุญวาทย์วิทยาลัย ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.หัวเวียง อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ลำปางกัลยาณี ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.สวนดอก อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.บ่อแฮ้ว อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. กิ่วลมวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.นิคมพัฒนา อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.บ้านเสด็จ อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.บ้านเอื้อม อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. เมืองมายวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.บ้านแลง อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8. แม่เมาะวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.แม่เมาะ อ. แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9. สบจางวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.นาสัก อ. แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
10. เกาะคาวิทยาคม ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.เกาะคา อ. เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11. ไหล่หินวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.ไหล่หิน อ. เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
12. เสริมงามวิทยาคม ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.ทุ่งงาม อ. เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
13. ประชารัฐธรรมคุณ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.หลวงเหนือ อ. งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
14. ประชาราชวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.บ้านร้อง อ. งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
15. แจ้ห่มวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.แจ้ห่ม อ. แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
16. วังเหนือวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.วังเหนือ อ. วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
17. เถินวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.ล้อมแรด อ. เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
18. เวียงมอกวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.เวียงมอก อ. เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
19. แม่พริกวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.พระบาทวังตวง อ. แม่พริก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
20. แม่ทะวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.แม่ทะ อ. แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
21. แม่ทะประชาสามัคคี ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.ดอนไฟ อ. แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
22. แม่ทะพัฒนศึกษา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.บ้านบอม อ. แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
23. สบปราบพิทยาคม ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.สบปราบ อ. สบปราบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
24. ห้างฉัตรวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.ห้างฉัตร อ. ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
25. แม่สันวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.แม่สัน อ. ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
26. เวียงตาลพิทยาคม ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.เวียงตาล อ. ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
27. เมืองปานวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.เมืองปาน อ. เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
28. ทุ่งกว๋าววิทยาคม ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.ทุ่งกว๋าว อ. เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
29. เมืองปานพัฒนวิทย์ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.หัวเมือง อ. เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
30. ทุ่งอุดมวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.บ้านขอ อ. เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
31. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ ( สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ) ต.พระบาท อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
32. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง ( สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ) ต.พระบาท อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
33. พิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14) ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.พิชัย อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
34. บ้านปงวัง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.พิชัย อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
35. วัดต้นต้อง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.พิชัย อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
36. บ้านไร่(ประชาสามัคคี) ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.พิชัย อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
37. วัดบ้านแลง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บุญนาคพัฒนา อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
38. บ้านแม่อาง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านแลง อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
39. บ้านบุญนาค ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บุญนาคพัฒนา อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
40. วัดศรีปรีดานุเคราะห์ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านแลง อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
41. สบมายสามัคคีวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านแลง อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
42. บ้านหัวทุ่ง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านแลง อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
43. นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.นิคมพัฒนา อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
44. นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.นิคมพัฒนา อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
45. วัดนาน้อย ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.ปงแสนทอง อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
46. บ้านทุ่งกู่ด้าย ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.ปงแสนทอง อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
47. บ้านป่าตันกุมเมือง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.ปงแสนทอง อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
48. บ้านกาด ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.ปงแสนทอง อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
49. บ้านสำเภา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.ปงแสนทอง อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
50. วัดน้ำโท้ง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ่อแฮ้ว อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
51. บ้านเอื้อม ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านเอื้อม อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
52. บ้านทุ่งกล้วย ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านเอื้อม อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
53. วัดบ้านฮ่อง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านเอื้อม อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
54. วัดบ้านสัก ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านเอื้อม อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
55. บ้านแม่เฟือง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านเอื้อม อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
56. บ้านปงสนุก ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.เวียงเหนือ อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
57. อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.เวียงเหนือ อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
58. อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.ต้นธงชัย อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
59. ธงชัยวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.ต้นธงชัย อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
60. บ้านโทกหัวช้าง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.พระบาท อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
61. วัดหลวงวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.กล้วยแพะ อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
62. วัดพระเจ้านั่งแท่น ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.กล้วยแพะ อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
63. บ้านกาศเมฆ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.ชมพู อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
64. บ้านศรีหมวดเกล้า ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.ชมพู อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
65. ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.ชมพู อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
66. วัดบ้านเป้า ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านเป้า อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
67. แม่ก๋งวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านเป้า อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
68. บ้านบ่อหิน ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านเป้า อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
69. วัดค่ากลาง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านค่า อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
70. วัดทุ่งโจ้ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านค่า อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
71. บ้านสบค่อม ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านค่า อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
72. บ้านห้วยเป้ง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านค่า อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
73. ทุ่งฝางวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านค่า อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
74. บ้านทุ่งฝาย ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.ทุ่งฝาย อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
75. บ้านท่าโทก ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.ทุ่งฝาย อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
76. วัดเสด็จ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านเสด็จ อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
77. ชุมชนบ้านทราย ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านเสด็จ อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
78. บ้านทรายมูล ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านเสด็จ อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
79. บ้านจำค่า ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านเสด็จ อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
80. บ้านหมากหัววัง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บุญนาคพัฒนา อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
81. อนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.หลวงเหนือ อ. งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
82. บ้านหลวงเหนือ(วิทิตตานุกูล) ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.หลวงเหนือ อ. งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
83. ชุมชนบ้านแหง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านแหง อ. งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
84. บ้านบ่อห้อ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านแหง อ. งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
85. แม่แป้นวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.นาแก อ. งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
86. แม่ฮ่างวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.นาแก อ. งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
87. บ้านหลวงใต้ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.หลวงใต้ อ. งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
88. บ้านแม่ตีบ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.แม่ตีบ อ. งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
89. บ้านงิ้วงาม ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.แม่ตีบ อ. งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
90. บ้านทุ่ง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.แม่ตีบ อ. งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
91. บ้านอ้อน ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านอ้อน อ. งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
92. บ้านแม่กวัก ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านอ้อน อ. งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
93. บ้านโป่ง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านโป่ง อ. งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
94. บ้านสบพลึง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านโป่ง อ. งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
95. บ้านใหม่ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านโป่ง อ. งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
96. บ้านหวด ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านหวด อ. งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
97. ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านหวด อ. งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
98. บ้านห้วยหก ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านอ้อน อ. งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
99. ชุมชนบ้านร้อง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านร้อง อ. งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
100. บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านร้อง อ. งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
101. บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 สาขาบ้านแม่งาว ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านร้อง อ. งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
102. ผาแดงวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านร้อง อ. งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
103. บ้านแม่งาวใต้ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านร้อง อ. งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
104. บ้านแม่งาวใต้สาขาบ้านแม่คำหล้า ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านร้อง อ. งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
105. บ้านห้วยอูน ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.ปงเตา อ. งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
106. บ้านขุนแหง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.ปงเตา อ. งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
107. บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.ปงเตา อ. งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
108. อนุบาลห้างฉัตร ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.ห้างฉัตร อ. ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
109. ชุมชนบ้านแม่ฮาว ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.ห้างฉัตร อ. ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
110. บ้านปันง้าว ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.ห้างฉัตร อ. ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
111. บ้านสันทราย ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.เวียงตาล อ. ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
112. บ้านยางอ้อย ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.เวียงตาล อ. ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
113. บ้านทุ่งเกวียน ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.เวียงตาล อ. ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
114. บ้านดอนหัววัง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.เวียงตาล อ. ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
115. บ้านแม่ตาลน้อย - ปางปง ปางทราย ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.เวียงตาล อ. ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
116. ปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.ปงยางคก อ. ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
117. บ้านสัน ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.ปงยางคก อ. ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
118. ทุ่งหนองขามวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.หนองหล่ม อ. ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
119. บ้านทุ่งผา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.วอแก้ว อ. ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
120. บ้านทุ่งหก ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.วอแก้ว อ. ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
121. บ้านเหล่า ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.เมืองยาว อ. ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
122. เมืองยาววิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.เมืองยาว อ. ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
123. ชุมชนบ้านสันกำแพง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.เมืองยาว อ. ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
124. บ้านป่าเหียง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.แม่สัน อ. ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
125. บ้านโป่งขวาก ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.แม่สัน อ. ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
126. บ้านหัวทุ่ง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.แม่สัน อ. ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
127. บ้านปันเต้า ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.แม่สัน อ. ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
128. วัดหัวฝาย ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านดง อ. แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
129. วัดท่าสี ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านดง อ. แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
130. บ้านจำปุย ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านดง อ. แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
131. บ้านแม่ส้าน ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านดง อ. แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
132. บ้านเวียงหงส์ล้านนา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.แม่เมาะ อ. แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
133. วัดบ้านแขม ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.แม่เมาะ อ. แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
134. อนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.แม่เมาะ อ. แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
135. กอรวกพิทยาสรรค์ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.จางเหนือ อ. แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
136. บ้านทาน ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.จางเหนือ อ. แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
137. บ้านวังตม ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.จางเหนือ อ. แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
138. บ้านนาแช่ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.จางเหนือ อ. แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
139. วัดสบจาง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.นาสัก อ. แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
140. บ้านนาสัก ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.นาสัก อ. แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
141. บ้านแม่ส้าน สาขาบ้านกลาง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านดง อ. แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
142. บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.นาสัก อ. แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
143. บ้านแม่จาง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.นาสัก อ. แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
144. สบป้าดวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.สบป้าด อ. แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
145. บ้านสบเติ๋น ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.สบป้าด อ. แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
146. สบเมาะวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.สบป้าด อ. แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
147. ศูนย์การเรียน ปัญญาภิวัฒน์-ลำปาง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.สบตุ๋ย อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
148. ชุมชนบ้านท่าแหน ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.แม่ทะ อ. แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
149. บ้านน้ำโทก-หัวดง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.แม่ทะ อ. แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
150. บ้านแม่ทะ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.แม่ทะ อ. แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
151. อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.นาครัว อ. แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
152. บ้านหลวง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.นาครัว อ. แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
153. บ้านหลุก ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.นาครัว อ. แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
154. นาครัวประชาสามัคคี ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.นาครัว อ. แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
155. ป่าตันวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.ป่าตัน อ. แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
156. บ้านนาคต ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.ป่าตัน อ. แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
157. บ้านฮ่องห้า ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.น้ำโจ้ อ. แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
158. ทองทิพย์วิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.น้ำโจ้ อ. แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
159. กิ่วประชาวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.บ้านกิ่ว อ. แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
160. บ้านนาต๋ม ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.บ้านกิ่ว อ. แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
161. บ้านบอม ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.บ้านบอม อ. แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
162. บ้านอ้อวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.สันดอนแก้ว อ. แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
163. บ้านแม่ทาน ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.สันดอนแก้ว อ. แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
164. บ้านนาดู่ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.วังเงิน อ. แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
165. บ้านนาดง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.วังเงิน อ. แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
166. บ้านนากวาง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.ดอนไฟ อ. แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
167. บ้านนาบง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.ดอนไฟ อ. แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
168. ห้วยมะเกลือวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.หัวเสือ อ. แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
169. บ้านสามขา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.หัวเสือ อ. แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
170. บ้านผาแมว ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.หัวเสือ อ. แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
171. บ้านหัวน้ำ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.แม่มอก อ. เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
172. แม่มอกวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.แม่มอก อ. เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
173. บ้านกุ่มเนิ้งใต้ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.แม่มอก อ. เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
174. บ้านสะพานหิน ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.แม่มอก อ. เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
175. บ้านท่าเวียง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.เวียงมอก อ. เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
176. บ้านสะเลียมหวาน ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.เวียงมอก อ. เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
177. บ้านปางอ้า ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.เวียงมอก อ. เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
178. บ้านท่าเกวียน ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.เวียงมอก อ. เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
179. แม่พุหอรบวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.เวียงมอก อ. เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
180. แสลมวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.เวียงมอก อ. เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
181. บ้านแม่วะเด่นชัย ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.แม่วะ อ. เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
182. แม่วะวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.แม่วะ อ. เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
183. บ้านท่าช้าง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.แม่วะ อ. เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
184. บ้านน้ำดิบ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.แม่วะ อ. เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
185. เถิน-ท่าผา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.แม่ปะ อ. เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
186. บ้านท่ามะเกว๋น ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.แม่ปะ อ. เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
187. ปางกุ่มวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.แม่ปะ อ. เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
188. บ้านดอนไชย ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.ล้อมแรด อ. เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
189. บ้านหนองเตา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.ล้อมแรด อ. เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
190. อุมลองรักขิตานุเคราะห์ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.ล้อมแรด อ. เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
191. บ้านเวียง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.ล้อมแรด อ. เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
192. อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.ล้อมแรด อ. เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
193. ล้อมแรดวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.ล้อมแรด อ. เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
194. บ้านเหล่า ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.ล้อมแรด อ. เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
195. บ้านท่า ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.เถินบุรี อ. เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
196. วังหินวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.เถินบุรี อ. เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
197. บ้านป่าตาล ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.เถินบุรี อ. เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
198. บ้านสองแคว ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.เถินบุรี อ. เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
199. แม่ถอดวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.แม่ถอด อ. เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
200. บ้านแม่เติน ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.แม่ถอด อ. เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
201. นาบ้านไร่วิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.แม่ถอด อ. เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
202. ห้วยแก้ววิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.นาโป่ง อ. เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
203. บ้านนาโป่ง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.นาโป่ง อ. เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
204. บ้านนาเบี้ย ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.นาโป่ง อ. เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
205. อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.ศาลา อ. เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
206. บ้านศาลาสามัคคี ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.ท่าผา อ. เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
207. ศาลาวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.ศาลา อ. เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
208. บ้านแม่หลง-สบจาง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.วังพร้าว อ. เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
209. วังพร้าววิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.วังพร้าว อ. เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
210. บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.วังพร้าว อ. เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
211. วัดนาแก้ว ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.นาแส่ง อ. เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
212. บ้านจอมปิง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.นาแก้ว อ. เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
213. สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.นาแก้ว อ. เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
214. บ้านนาแก้วประชารัฐ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.นาแก้ว อ. เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
215. บ้านสองแควใต้ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.นาแก้ว อ. เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
216. วัดหาดปู่ด้าย ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.นาแส่ง อ. เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
217. ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.ลำปางหลวง อ. เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
218. บ้านท่าผา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.ท่าผา อ. เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
219. ไหล่หินราษฎร์บำรุง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.ไหล่หิน อ. เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
220. บ้านดอนธรรม ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.ใหม่พัฒนา อ. เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
221. บ้านทุ่งขาม ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.ใหม่พัฒนา อ. เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
222. ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.เสริมซ้าย อ. เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
223. เสริมซ้ายวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.เสริมซ้าย อ. เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
224. วัดสบแม่ทำ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.เสริมซ้าย อ. เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
225. บ้านทุ่งต๋ำ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.เสริมกลาง อ. เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
226. ศรีลังกาวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.เสริมกลาง อ. เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
227. บ้านเหล่ายาว ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.เสริมกลาง อ. เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
228. สันโป่งวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.เสริมกลาง อ. เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
229. บ้านกิ่วห้วยเบิก ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.เสริมกลาง อ. เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
230. บ้านโป่งน้ำร้อน ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.เสริมกลาง อ. เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
231. บ้านปงแพ่ง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.เสริมขวา อ. เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
232. เสริมขวาวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.เสริมขวา อ. เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
233. บ้านแม่กึ๊ด ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.ทุ่งงาม อ. เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
234. อนุบาลเสริมงาม ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.ทุ่งงาม อ. เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
235. ชุมชนบ้านมั่ว ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.ทุ่งงาม อ. เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
236. วัดสาแล ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.ทุ่งงาม อ. เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
237. อนุบาลสบปราบ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.สบปราบ อ. สบปราบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
238. ชุมชนบ้านทุ่ง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.สบปราบ อ. สบปราบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
239. ชุมชนตำบลแม่กัวะ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.แม่กัวะ อ. สบปราบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
240. ชุมชนบ้านจัววิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.สมัย อ. สบปราบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
241. บ้านเด่น ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.สมัย อ. สบปราบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
242. บ้านสมัย ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.สมัย อ. สบปราบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
243. บ้านน้ำหลง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.สมัย อ. สบปราบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
244. บ้านอุมลอง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.สมัย อ. สบปราบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
245. บ้านแก่น ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.นายาง อ. สบปราบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
246. นายางวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.นายาง อ. สบปราบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
247. ไตรมิตรสามัคคี ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.นายาง อ. สบปราบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
248. อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.แม่พริก อ. แม่พริก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
249. บ้านแม่พริกบน ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.แม่พริก อ. แม่พริก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
250. บ้านแม่ตั๋ง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.พระบาทวังตวง อ. แม่พริก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
251. แม่เชียงรายวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.พระบาทวังตวง อ. แม่พริก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
252. บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.แม่พริก อ. แม่พริก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
253. ต้นธงวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.แม่ปุ อ. แม่พริก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
254. ห้วยขี้นกวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.แม่พริก อ. แม่พริก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
255. ผาปังวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.ผาปัง อ. แม่พริก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
256. ชุมชนบ้านแม่ปุ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.แม่ปุ อ. แม่พริก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
257. ทุ่งฮั้ววิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.ทุ่งฮั้ว อ. วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
258. วังแก้ววิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.วังแก้ว อ. วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
259. บ้านแม่หีด ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.วังแก้ว อ. วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
260. บ้านทุ่งปี้ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.ทุ่งฮั้ว อ. วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
261. บ้านวังมน ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.ทุ่งฮั้ว อ. วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
262. บ้านทัพป่าเส้า ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.วังเหนือ อ. วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
263. ชุมชนบ้านใหม่ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.วังเหนือ อ. วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
264. บ้านแม่สุขใน ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.วังซ้าย อ. วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
265. บ้านป่าแขม ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.วังซ้าย อ. วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
266. บ้านแม่ม่า ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.ทุ่งฮั้ว อ. วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
267. อนุบาลวังเหนือ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.วังเหนือ อ. วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
268. บ้านหัวทุ่ง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.วังซ้าย อ. วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
269. บ้านแม่สุขวังเหนือ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.วังซ้าย อ. วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
270. บ้านปงถ้ำ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.วังทอง อ. วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
271. บ้านแม่เย็น ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.วังทอง อ. วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
272. บ้านเมืองตึง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.วังทอง อ. วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
273. วังทองวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.วังทอง อ. วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
274. บ้านดอนแก้ว ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.ร่องเคาะ อ. วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
275. บ้านทุ่งฮี ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.วังทรายคำ อ. วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
276. วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.วังทรายคำ อ. วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
277. บ้านวังโป่ง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.วังใต้ อ. วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
278. บ้านแม่พริก ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.วังใต้ อ. วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
279. บ้านก่อ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.วังทรายคำ อ. วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
280. ร่องเคาะวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.ร่องเคาะ อ. วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
281. บ้านวังใหม่ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.ร่องเคาะ อ. วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
282. อนุบาลแจ้ห่ม ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.แจ้ห่ม อ. แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
283. บ้านสาแพะ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.บ้านสา อ. แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
284. บ้านสบฟ้า ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.แจ้ห่ม อ. แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
285. บ้านม่วงงาม ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.แจ้ห่ม อ. แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
286. บ้านฮ่องลี่ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.แจ้ห่ม อ. แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
287. บ้านหนองนาว ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.แจ้ห่ม อ. แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
288. บ้านสันมะเกลือ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.วิเชตนคร อ. แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
289. บ้านใหม่เหล่ายาว ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.วิเชตนคร อ. แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
290. บ้านใหม่ผ้าขาว ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.วิเชตนคร อ. แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
291. บ้านปงคอบ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.วิเชตนคร อ. แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
292. บ้านสวนดอกคำ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.วิเชตนคร อ. แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
293. ชุมชนบ้านสา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.บ้านสา อ. แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
294. บ้านแป้น ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.บ้านสา อ. แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
295. บ้านแม่สุก ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.แม่สุก อ. แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
296. ทุ่งคาวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.แม่สุก อ. แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
297. ผาช่อวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.แม่สุก อ. แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
298. บ้านใหม่สามัคคี ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.แม่สุก อ. แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
299. บ้านศรีบุญเรือง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.แม่สุก อ. แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
300. บ้านหนองกอก ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.แม่สุก อ. แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
301. บ้านแม่ตา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.ปงดอน อ. แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
302. บ้านแม่ตาใน ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.ปงดอน อ. แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
303. บ้านปงดอน ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.ปงดอน อ. แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
304. บ้านไฮ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.ปงดอน อ. แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
305. บ้านเปียงใจ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.ปงดอน อ. แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
306. บ้านเลาสู ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.ปงดอน อ. แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
307. ไผ่งามวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.เมืองมาย อ. แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
308. บ้านนางาม ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.เมืองมาย อ. แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
309. บ้านแม่เบิน ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.เมืองมาย อ. แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
310. บ้านนาไหม้ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.เมืองมาย อ. แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
311. บ้านทุ่งผึ้ง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.ทุ่งผึ้ง อ. แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
312. บ้านหัวฝาย ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.ทุ่งผึ้ง อ. แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
313. แจ้คอนวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.ทุ่งผึ้ง อ. แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
314. บ้านทุ่งฮ้าง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.ทุ่งผึ้ง อ. แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
315. บ้านช่อฟ้า ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.ทุ่งผึ้ง อ. แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
316. บ้านช่อฟ้า สาขาบ้านแม่จอกฟ้า ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.ทุ่งผึ้ง อ. แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
317. บ้านไร่ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.หัวเมือง อ. เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
318. บ้านต้นงุ้น ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.หัวเมือง อ. เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
319. บ้านขาม ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.หัวเมือง อ. เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
320. บ้านกล้วย ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.หัวเมือง อ. เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
321. บ้านหัวเมือง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.หัวเมือง อ. เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
322. บ้านป่าเหมี้ยง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.แจ้ซ้อน อ. เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
323. บ้านทุ่ง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.แจ้ซ้อน อ. เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
324. บ้านใหม่พัฒนา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.แจ้ซ้อน อ. เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
325. บ้านสบลี ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.แจ้ซ้อน อ. เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
326. แจ้ซ้อนวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.แจ้ซ้อน อ. เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
327. บ้านหลวงแจ้ซ้อน ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.แจ้ซ้อน อ. เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
328. บ้านแม่แจ๋ม ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.แจ้ซ้อน อ. เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
329. บ้านน้ำจำ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.เมืองปาน อ. เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
330. บ้านแพะ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.เมืองปาน อ. เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
331. บ้านทุ่งโป่ง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.เมืองปาน อ. เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
332. บ้านดอนแก้ว ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.เมืองปาน อ. เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
333. บ้านดอนไชย ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.เมืองปาน อ. เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
334. บ้านทุ่งส้าน ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.บ้านขอ อ. เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
335. บ้านขอวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.บ้านขอ อ. เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
336. บ้านทุ่งสะแกง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.บ้านขอ อ. เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
337. บ้านป่าเหว ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.บ้านขอ อ. เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
338. บ้านปางดะ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.บ้านขอ อ. เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
339. บ้านม่วง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.บ้านขอ อ. เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
340. บ้านหนอง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.บ้านขอ อ. เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
341. บ้านแม่กองปิน ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.บ้านขอ อ. เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
342. ปลายนาวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.ทุ่งกว๋าว อ. เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
343. บ้านถ้ำ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.ทุ่งกว๋าว อ. เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
344. อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.ทุ่งกว๋าว อ. เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
345. บ้านจ๋ง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.ทุ่งกว๋าว อ. เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
346. บ้านทุ่งข่วง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.ทุ่งกว๋าว อ. เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
347. บ้านทุ่งจี้ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.ทุ่งกว๋าว อ. เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
348. บ้านทุ่งปง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.ทุ่งกว๋าว อ. เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
349. บ้านเฮี้ย ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.ทุ่งกว๋าว อ. เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
350. ครอบครัวของนายเชษฐ์ศิริชัย ไวยอริยโพชฌงค์ ( การศึกษาโดยครอบครัว ) ต.บ่อแฮ้ว อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
351. ครอบครัวของนางสาวนัชชา โรจน์รุ่ง ( การศึกษาโดยครอบครัว ) ต.พิชัย อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
352. ครอบครัวของนางสาวอรวรรณ หวานแหลม ( การศึกษาโดยครอบครัว ) ต.หัวเมือง อ. เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
353. ครอบครัวของนางสาวขวัญดาว ไรย์ธัญ ( การศึกษาโดยครอบครัว ) ต.บ้านขอ อ. เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564