สถานศึกษาจำแนกตามสังกัด
ศูนย์กลางข้อมูลการศึกษาจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2564
สถานศึกษา ในจังหวัดลำปาง แยกตามสังกัด
สรุปรายชื่อสถานศึกษา จังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2564

# ชื่อสถานศึกษา สังกัด
1. บุญวาทย์วิทยาลัย ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ลำปางกัลยาณี ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. กิ่วลมวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. เมืองมายวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8. แม่เมาะวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9. สบจางวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.นาสัก อ.แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
10. เกาะคาวิทยาคม ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.เกาะคา อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11. ไหล่หินวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
12. เสริมงามวิทยาคม ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
13. ประชารัฐธรรมคุณ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.หลวงเหนือ อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
14. ประชาราชวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.บ้านร้อง อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
15. แจ้ห่มวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
16. วังเหนือวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
17. เถินวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.ล้อมแรด อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
18. เวียงมอกวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.เวียงมอก อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
19. แม่พริกวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
20. แม่ทะวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
21. แม่ทะประชาสามัคคี ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
22. แม่ทะพัฒนศึกษา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
23. สบปราบพิทยาคม ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.สบปราบ อ.สบปราบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
24. ห้างฉัตรวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
25. แม่สันวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
26. เวียงตาลพิทยาคม ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
27. เมืองปานวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
28. ทุ่งกว๋าววิทยาคม ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
29. เมืองปานพัฒนวิทย์ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
30. ทุ่งอุดมวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
31. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ ( สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ) ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
32. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง ( สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ) ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
33. พิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14) ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
34. บ้านปงวัง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
35. วัดต้นต้อง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
36. บ้านไร่(ประชาสามัคคี) ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
37. วัดบ้านแลง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
38. บ้านแม่อาง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
39. บ้านบุญนาค ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
40. วัดศรีปรีดานุเคราะห์ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
41. สบมายสามัคคีวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
42. บ้านหัวทุ่ง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
43. นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
44. นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
45. วัดนาน้อย ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
46. บ้านทุ่งกู่ด้าย ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
47. บ้านป่าตันกุมเมือง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
48. บ้านกาด ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
49. บ้านสำเภา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
50. วัดน้ำโท้ง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
51. บ้านเอื้อม ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
52. บ้านทุ่งกล้วย ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
53. วัดบ้านฮ่อง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
54. วัดบ้านสัก ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
55. บ้านแม่เฟือง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
56. บ้านปงสนุก ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
57. อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
58. อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
59. ธงชัยวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
60. บ้านโทกหัวช้าง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
61. วัดหลวงวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.กล้วยแพะ อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
62. วัดพระเจ้านั่งแท่น ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.กล้วยแพะ อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
63. บ้านกาศเมฆ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
64. บ้านศรีหมวดเกล้า ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
65. ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
66. วัดบ้านเป้า ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
67. แม่ก๋งวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
68. บ้านบ่อหิน ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
69. วัดค่ากลาง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านค่า อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
70. วัดทุ่งโจ้ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านค่า อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
71. บ้านสบค่อม ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านค่า อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
72. บ้านห้วยเป้ง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านค่า อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
73. ทุ่งฝางวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านค่า อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
74. บ้านทุ่งฝาย ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.ทุ่งฝาย อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
75. บ้านท่าโทก ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.ทุ่งฝาย อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
76. วัดเสด็จ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
77. ชุมชนบ้านทราย ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
78. บ้านทรายมูล ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
79. บ้านจำค่า ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
80. บ้านหมากหัววัง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
81. อนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.หลวงเหนือ อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
82. บ้านหลวงเหนือ(วิทิตตานุกูล) ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.หลวงเหนือ อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
83. ชุมชนบ้านแหง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านแหง อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
84. บ้านบ่อห้อ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านแหง อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
85. แม่แป้นวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.นาแก อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
86. แม่ฮ่างวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.นาแก อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
87. บ้านหลวงใต้ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.หลวงใต้ อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
88. บ้านแม่ตีบ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.แม่ตีบ อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
89. บ้านงิ้วงาม ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.แม่ตีบ อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
90. บ้านทุ่ง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.แม่ตีบ อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
91. บ้านอ้อน ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านอ้อน อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
92. บ้านแม่กวัก ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านอ้อน อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
93. บ้านโป่ง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านโป่ง อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
94. บ้านสบพลึง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านโป่ง อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
95. บ้านใหม่ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านโป่ง อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
96. บ้านหวด ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านหวด อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
97. ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านหวด อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
98. บ้านห้วยหก ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านอ้อน อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
99. ชุมชนบ้านร้อง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านร้อง อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
100. บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านร้อง อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
101. บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 สาขาบ้านแม่งาว ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านร้อง อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
102. ผาแดงวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านร้อง อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
103. บ้านแม่งาวใต้ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านร้อง อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
104. บ้านแม่งาวใต้สาขาบ้านแม่คำหล้า ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านร้อง อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
105. บ้านห้วยอูน ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.ปงเตา อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
106. บ้านขุนแหง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.ปงเตา อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
107. บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.ปงเตา อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
108. อนุบาลห้างฉัตร ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
109. ชุมชนบ้านแม่ฮาว ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
110. บ้านปันง้าว ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
111. บ้านสันทราย ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
112. บ้านยางอ้อย ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
113. บ้านทุ่งเกวียน ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
114. บ้านดอนหัววัง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
115. บ้านแม่ตาลน้อย - ปางปง ปางทราย ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
116. ปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
117. บ้านสัน ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
118. ทุ่งหนองขามวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
119. บ้านทุ่งผา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
120. บ้านทุ่งหก ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
121. บ้านเหล่า ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
122. เมืองยาววิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
123. ชุมชนบ้านสันกำแพง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
124. บ้านป่าเหียง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
125. บ้านโป่งขวาก ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
126. บ้านหัวทุ่ง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
127. บ้านปันเต้า ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
128. วัดหัวฝาย ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
129. วัดท่าสี ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
130. บ้านจำปุย ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
131. บ้านแม่ส้าน ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
132. บ้านเวียงหงส์ล้านนา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
133. วัดบ้านแขม ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
134. อนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
135. กอรวกพิทยาสรรค์ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
136. บ้านทาน ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
137. บ้านวังตม ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
138. บ้านนาแช่ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
139. วัดสบจาง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.นาสัก อ.แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
140. บ้านนาสัก ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.นาสัก อ.แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
141. บ้านแม่ส้าน สาขาบ้านกลาง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
142. บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.นาสัก อ.แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
143. บ้านแม่จาง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.นาสัก อ.แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
144. สบป้าดวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
145. บ้านสบเติ๋น ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
146. สบเมาะวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
147. ศูนย์การเรียน ปัญญาภิวัฒน์-ลำปาง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
148. ชุมชนบ้านท่าแหน ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
149. บ้านน้ำโทก-หัวดง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
150. บ้านแม่ทะ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
151. อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.นาครัว อ.แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
152. บ้านหลวง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.นาครัว อ.แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
153. บ้านหลุก ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.นาครัว อ.แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
154. นาครัวประชาสามัคคี ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.นาครัว อ.แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
155. ป่าตันวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
156. บ้านนาคต ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
157. บ้านฮ่องห้า ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
158. ทองทิพย์วิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
159. กิ่วประชาวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
160. บ้านนาต๋ม ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
161. บ้านบอม ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
162. บ้านอ้อวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
163. บ้านแม่ทาน ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
164. บ้านนาดู่ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.วังเงิน อ.แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
165. บ้านนาดง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.วังเงิน อ.แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
166. บ้านนากวาง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
167. บ้านนาบง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
168. ห้วยมะเกลือวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
169. บ้านสามขา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
170. บ้านผาแมว ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
171. บ้านหัวน้ำ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.แม่มอก อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
172. แม่มอกวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.แม่มอก อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
173. บ้านกุ่มเนิ้งใต้ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.แม่มอก อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
174. บ้านสะพานหิน ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.แม่มอก อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
175. บ้านท่าเวียง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.เวียงมอก อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
176. บ้านสะเลียมหวาน ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.เวียงมอก อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
177. บ้านปางอ้า ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.เวียงมอก อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
178. บ้านท่าเกวียน ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.เวียงมอก อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
179. แม่พุหอรบวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.เวียงมอก อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
180. แสลมวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.เวียงมอก อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
181. บ้านแม่วะเด่นชัย ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.แม่วะ อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
182. แม่วะวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.แม่วะ อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
183. บ้านท่าช้าง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.แม่วะ อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
184. บ้านน้ำดิบ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.แม่วะ อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
185. เถิน-ท่าผา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.แม่ปะ อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
186. บ้านท่ามะเกว๋น ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.แม่ปะ อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
187. ปางกุ่มวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.แม่ปะ อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
188. บ้านดอนไชย ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.ล้อมแรด อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
189. บ้านหนองเตา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.ล้อมแรด อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
190. อุมลองรักขิตานุเคราะห์ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.ล้อมแรด อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
191. บ้านเวียง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.ล้อมแรด อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
192. อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.ล้อมแรด อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
193. ล้อมแรดวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.ล้อมแรด อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
194. บ้านเหล่า ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.ล้อมแรด อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
195. บ้านท่า ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.เถินบุรี อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
196. วังหินวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.เถินบุรี อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
197. บ้านป่าตาล ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.เถินบุรี อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
198. บ้านสองแคว ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.เถินบุรี อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
199. แม่ถอดวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.แม่ถอด อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
200. บ้านแม่เติน ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.แม่ถอด อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
201. นาบ้านไร่วิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.แม่ถอด อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
202. ห้วยแก้ววิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.นาโป่ง อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
203. บ้านนาโป่ง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.นาโป่ง อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
204. บ้านนาเบี้ย ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.นาโป่ง อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
205. อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.ศาลา อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
206. บ้านศาลาสามัคคี ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.ท่าผา อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
207. ศาลาวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.ศาลา อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
208. บ้านแม่หลง-สบจาง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.วังพร้าว อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
209. วังพร้าววิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.วังพร้าว อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
210. บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.วังพร้าว อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
211. วัดนาแก้ว ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.นาแส่ง อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
212. บ้านจอมปิง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.นาแก้ว อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
213. สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.นาแก้ว อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
214. บ้านนาแก้วประชารัฐ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.นาแก้ว อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
215. บ้านสองแควใต้ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.นาแก้ว อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
216. วัดหาดปู่ด้าย ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.นาแส่ง อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
217. ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
218. บ้านท่าผา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.ท่าผา อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
219. ไหล่หินราษฎร์บำรุง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
220. บ้านดอนธรรม ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
221. บ้านทุ่งขาม ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
222. ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
223. เสริมซ้ายวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
224. วัดสบแม่ทำ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
225. บ้านทุ่งต๋ำ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
226. ศรีลังกาวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
227. บ้านเหล่ายาว ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
228. สันโป่งวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
229. บ้านกิ่วห้วยเบิก ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
230. บ้านโป่งน้ำร้อน ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
231. บ้านปงแพ่ง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
232. เสริมขวาวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
233. บ้านแม่กึ๊ด ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
234. อนุบาลเสริมงาม ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
235. ชุมชนบ้านมั่ว ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
236. วัดสาแล ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
237. อนุบาลสบปราบ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.สบปราบ อ.สบปราบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
238. ชุมชนบ้านทุ่ง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.สบปราบ อ.สบปราบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
239. ชุมชนตำบลแม่กัวะ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.แม่กัวะ อ.สบปราบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
240. ชุมชนบ้านจัววิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.สมัย อ.สบปราบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
241. บ้านเด่น ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.สมัย อ.สบปราบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
242. บ้านสมัย ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.สมัย อ.สบปราบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
243. บ้านน้ำหลง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.สมัย อ.สบปราบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
244. บ้านอุมลอง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.สมัย อ.สบปราบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
245. บ้านแก่น ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.นายาง อ.สบปราบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
246. นายางวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.นายาง อ.สบปราบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
247. ไตรมิตรสามัคคี ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.นายาง อ.สบปราบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
248. อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.แม่พริก อ.แม่พริก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
249. บ้านแม่พริกบน ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.แม่พริก อ.แม่พริก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
250. บ้านแม่ตั๋ง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
251. แม่เชียงรายวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
252. บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.แม่พริก อ.แม่พริก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
253. ต้นธงวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.แม่ปุ อ.แม่พริก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
254. ห้วยขี้นกวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.แม่พริก อ.แม่พริก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
255. ผาปังวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.ผาปัง อ.แม่พริก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
256. ชุมชนบ้านแม่ปุ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.แม่ปุ อ.แม่พริก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
257. ทุ่งฮั้ววิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
258. วังแก้ววิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
259. บ้านแม่หีด ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
260. บ้านทุ่งปี้ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
261. บ้านวังมน ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
262. บ้านทัพป่าเส้า ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
263. ชุมชนบ้านใหม่ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
264. บ้านแม่สุขใน ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
265. บ้านป่าแขม ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
266. บ้านแม่ม่า ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
267. อนุบาลวังเหนือ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
268. บ้านหัวทุ่ง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
269. บ้านแม่สุขวังเหนือ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
270. บ้านปงถ้ำ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.วังทอง อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
271. บ้านแม่เย็น ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.วังทอง อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
272. บ้านเมืองตึง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.วังทอง อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
273. วังทองวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.วังทอง อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
274. บ้านดอนแก้ว ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
275. บ้านทุ่งฮี ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
276. วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
277. บ้านวังโป่ง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.วังใต้ อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
278. บ้านแม่พริก ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.วังใต้ อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
279. บ้านก่อ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
280. ร่องเคาะวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
281. บ้านวังใหม่ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
282. อนุบาลแจ้ห่ม ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
283. บ้านสาแพะ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
284. บ้านสบฟ้า ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
285. บ้านม่วงงาม ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
286. บ้านฮ่องลี่ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
287. บ้านหนองนาว ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
288. บ้านสันมะเกลือ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
289. บ้านใหม่เหล่ายาว ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
290. บ้านใหม่ผ้าขาว ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
291. บ้านปงคอบ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
292. บ้านสวนดอกคำ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
293. ชุมชนบ้านสา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
294. บ้านแป้น ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
295. บ้านแม่สุก ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
296. ทุ่งคาวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
297. ผาช่อวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
298. บ้านใหม่สามัคคี ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
299. บ้านศรีบุญเรือง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
300. บ้านหนองกอก ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
301. บ้านแม่ตา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
302. บ้านแม่ตาใน ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
303. บ้านปงดอน ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
304. บ้านไฮ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
305. บ้านเปียงใจ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
306. บ้านเลาสู ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
307. ไผ่งามวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
308. บ้านนางาม ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
309. บ้านแม่เบิน ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
310. บ้านนาไหม้ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
311. บ้านทุ่งผึ้ง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
312. บ้านหัวฝาย ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
313. แจ้คอนวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
314. บ้านทุ่งฮ้าง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
315. บ้านช่อฟ้า ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
316. บ้านช่อฟ้า สาขาบ้านแม่จอกฟ้า ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
317. บ้านไร่ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
318. บ้านต้นงุ้น ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
319. บ้านขาม ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
320. บ้านกล้วย ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
321. บ้านหัวเมือง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
322. บ้านป่าเหมี้ยง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
323. บ้านทุ่ง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
324. บ้านใหม่พัฒนา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
325. บ้านสบลี ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
326. แจ้ซ้อนวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
327. บ้านหลวงแจ้ซ้อน ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
328. บ้านแม่แจ๋ม ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
329. บ้านน้ำจำ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
330. บ้านแพะ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
331. บ้านทุ่งโป่ง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
332. บ้านดอนแก้ว ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
333. บ้านดอนไชย ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
334. บ้านทุ่งส้าน ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
335. บ้านขอวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
336. บ้านทุ่งสะแกง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
337. บ้านป่าเหว ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
338. บ้านปางดะ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
339. บ้านม่วง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
340. บ้านหนอง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
341. บ้านแม่กองปิน ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
342. ปลายนาวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
343. บ้านถ้ำ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
344. อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
345. บ้านจ๋ง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
346. บ้านทุ่งข่วง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
347. บ้านทุ่งจี้ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
348. บ้านทุ่งปง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
349. บ้านเฮี้ย ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
350. ครอบครัวของนายเชษฐ์ศิริชัย ไวยอริยโพชฌงค์ ( การศึกษาโดยครอบครัว ) ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
351. ครอบครัวของนางสาวนัชชา โรจน์รุ่ง ( การศึกษาโดยครอบครัว ) ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
352. ครอบครัวของนางสาวอรวรรณ หวานแหลม ( การศึกษาโดยครอบครัว ) ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
353. ครอบครัวของนางสาวขวัญดาว ไรย์ธัญ ( การศึกษาโดยครอบครัว ) ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
354. โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
355. โรงเรียนพินิจวิทยา ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
356. โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
357. โรงเรียนวิชชานารี ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
358. โรงเรียนผดุงวิทย์ ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
359. โรงเรียนลำปางวิทยา ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
360. โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
361. โรงเรียนไตรภพวิทยา ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
362. โรงเรียนอรุโณทัย ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
363. โรงเรียนมัธยมวิทยา ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
364. โรงเรียนเพ็ญจิตตพงษ์ ต.ศาลา อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
365. โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
366. โรงเรียนณัฐบรรจงวิทยา ต.ศาลา อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
367. โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจิตตพงษ์ ต.ศาลา อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
368. โรงเรียนดอนไชยวิทยา ต.หลวงเหนือ อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
369. โรงเรียนไชยชุมพลศึกษา ต.นาแก อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
370. โรงเรียนอักษรศิลป์ ต.ล้อมแรด อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
371. โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา ต.แม่พริก อ.แม่พริก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
372. โรงเรียนผดุงรัตน์ วัดสันฐาน ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
373. โรงเรียนพัฒนาการศึกษาคนตาบอดและคนพิการลำปาง ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
374. โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ์ ต.ล้อมแรด อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
375. โรงเรียนประชาวิทย์ ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
376. โรงเรียนอนุบาลปรียาวรรณ ต.ล้อมแรด อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
377. โรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
378. โรงเรียนสุนทรศึกษา ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
379. โรงเรียนวิสิฐวิทยา (วัดนางแล) ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
380. โรงเรียนเซนต์มารีอา ลำปาง ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
381. กวดวิชากานต์มณี (แม็ทแอ็ดวานซ์) ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
382. เมธาสิทธิ์วิทยา ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
383. ภูมินทร์บริบาล ลำปาง ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
384. บ้านภาษาอังกฤษลำปาง ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
385. อาลัมภางค์เทควันโด ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
386. กวดวิชาลำปางเอ็ดดูเคชั่นเซ็นเตอร์ ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
387. กัญญากรภาษาลำปาง ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
388. กวดวิชาวรรณสรณ์ ลำปาง ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
389. กวดวิชาและสอนภาษาเอ็นคอนเส็ปท์ ลำปาง ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
390. กวดวิชาอาจารย์ปิง ลำปาง ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
391. ภาษาเกาหลีลำปาง ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
392. กวดวิชาบ้านครูช้อย ลำปาง ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
393. กวดวิชาภูมิสัมฤทธิ์ ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
394. เสริมสวยคุณโจ ลำปาง ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
395. ภัทรภูมิคอมพิวเตอร์ ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
396. เสริมสวยมาลี ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
397. ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการศึกษาภาษาอังกฤษ-ลำปาง ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
398. กวดวิชาชัยยะ ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
399. ภักดีวิทย์ ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
400. กวดวิชาเรืองฤทธิ์ ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
401. ดนตรียามาฮ่าลำปาง ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
402. กวดวิชาโล่เงิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
403. เสริมวิชาการลำปาง ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
404. แม้นศรีพัฒนาวิชาชีพและภาษาลำปาง ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
405. กวดวิชาณฐอร ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
406. กวดวิชาบ้านพี่บอล ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
407. ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษศรีชุม ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
408. สิริน ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
409. เดอะเบรน ลำปาง ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
410. สอนภาษาและกวดวิชาอิงลิช เซ็นเตอร์ ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
411. สอนภาษาและกวดวิชายูบีบี ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
412. กวดวิชาชูส์ ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
413. กวดวิชาบ้านกิตินา ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
414. กวดวิชาเฉลิมวิชญ์ ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
415. กวดวิชาวิสาลวิทยา ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
416. กวดวิชาคณิตปัญญาเจริญ ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
417. กวดวิชาเบญจมาศ ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
418. โรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษ ลอนดอนเฮ้าส์ ลำปาง ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
419. กวดวิชาอ็องฟร้องซ์ ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
420. กวดวิชาบ้านครูสมโภชน์ (SP.DA) ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
421. กวดวิชาบ้านครูแวว ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
422. ลำปางอินเตอร์แคร์การบริบาล ต.ศาลา อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
423. กวดวิชาพีเอ็มเซ็นเตอร์ ต.ล้อมแรด อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
424. ศิลปะป้องกันตัวจันทร์สว่าง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
425. มวยไทยเบิกฤกษ์ยิม ต.วังพร้าว อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
426. โรงเรียนนานาชาติอังกฤษแห่งภาคเหนือ ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
427. โรงเรียนนานาชาติแครนเบอร์รี่ ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
428. โรงเรียนนานาชาติเซนต์เฮเลียร์-เบรลาร์ด ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
429. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลำปาง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
430. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่เมาะ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
431. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา ต.ศาลา อ.เกาะคา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
432. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสริมงาม ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
433. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภองาว ต.หลวงใต้ อ.งาว สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
434. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
435. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังเหนือ ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
436. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเถิน ต.ล้อมแรด อ.เถิน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
437. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่พริก ต.แม่พริก อ.แม่พริก สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
438. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
439. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสบปราบ ต.สบปราบ อ.สบปราบ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
440. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
441. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองปาน ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
442. วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
443. วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
444. วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
445. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
446. วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง(วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา) ต.ศาลา อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
447. วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
448. วิทยาลัยการอาชีพเถิน ต.แม่ปะ อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
449. วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
450. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี ต.ล้อมแรด อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
451. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
452. โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
453. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
454. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดลำปาง ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
455. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
456. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
457. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ต.ศาลา อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
458. มหาวิทยาลัยเนชั่นลำปาง ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
459. วิทยาลัยอินเตอร์เทค ลำปาง ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
460. รร.วอแก้ววิทยา ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
461. รร.เทศบาล 1 บ้านแสนเมืองมูล ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
462. รร.เทศบาล 3 บุญทวงค์อนุกูล ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
463. รร.เทศบาล 4 บ้านเชียงราย ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
464. รร.เทศบาล 5 บ้านศรีบุญเรือง ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
465. รร.เทศบาล 6 วัดป่ารวก ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
466. รร.เทศบาล 7 ศิรินาวินวิทยา ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
467. รร.เทศบาลป่าตันนาครัว ต.นาครัว อ.แม่ทะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
468. รร.เทศบาลแม่เมาะ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
469. รร.เทศบาลสิริราช ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
470. รร.เทศบาล 1 บ้านหล่าย ต.สบปราบ อ.สบปราบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
471. รร.เทศบาลห้างฉัตร ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
472. รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
473. รร.เทศบาลตำบลนาครัว ต.นาครัว อ.แม่ทะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
474. รร.อนุบาลเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
475. รร.อนุบาลเทศบาลตำบลเสริมงาม ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
476. รร.บ้านห้วยก้อด ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
477. รร.บ้านแม่สง ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
478. รร.องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ ๑ บ้านป่าสัก ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
479. รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง ต.บ้านร้อง อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
480. รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
481. ศพด.ทต.เกาะคา ต.ศาลา อ.เกาะคา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
482. ศพด.ศิลา ต.เกาะคา อ.เกาะคา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
483. ศพด.ทต.ท่าผา ต.ท่าผา อ.เกาะคา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
484. ศพด.ทต.นาแก้ว ต.นาแก้ว อ.เกาะคา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
485. ศพด.เทศบาลตำบลลำปางหลวง ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
486. ศพด.ทต.วังพร้าว ต.วังพร้าว อ.เกาะคา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
487. ศพด.ทต.ศาลา ต.ศาลา อ.เกาะคา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
488. ศพด.ไหล่หิน ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
489. ศพด.ทต.หลวงใต้ ต.หลวงใต้ อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
490. ศพด.ทต.หลวงเหนือ ต.หลวงเหนือ อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
491. ศพด.ทต.แจ้ห่ม ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
492. ศพด.แม่จอกฟ้า ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
493. ศพด.บ้านทุ่งผึ้ง ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
494. ศพด.แม่ช่อฟ้า ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
495. ศพด.ห้วยวาด ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
496. ศพด.บ้านแจ้คอน ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
497. ศพด.ตำบลบ้านสา ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
498. ศพด.ทต.เถินบุรี ต.เถินบุรี อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
499. ศพด.บ้านป่าตาล ต.เถินบุรี อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
500. ศพด.หัวน้ำ ต.แม่มอก อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
501. ศพด.บ้านสะพานหิน ต.แม่มอก อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
502. ศพด.กุ่มเนิ้งใต้ ต.แม่มอก อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
503. ศพด.บ้านอุมลอง ต.ล้อมแรด อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
504. ศพด.ทม.ล้อมแรด ต.ล้อมแรด อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
505. ศพด.บ้านสะเลียมหวาน ต.เวียงมอก อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
506. ศพด.วัดห้วยริน ต.เวียงมอก อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
507. ศพด.บ้านท่าเกวียน ต.เวียงมอก อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
508. ศพด.บ้านแม่แสลม ต.เวียงมอก อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
509. ศพด.เทศบาลตำบลเวียงมอก ต.เวียงมอก อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
510. ศพด.บ้านปางอ้า ต.เวียงมอก อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
511. ศพด.บ้านท่าเวียง ต.เวียงมอก อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
512. ศพด.ทต.เมืองปาน ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
513. ศพด.ผาลาด ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
514. ศพด.บ้านฟ่อน ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
515. ศพด.วัดกล้วยหลวง ต.กล้วยแพะ อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
516. ศพด.บ้านหนองยาง ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
517. ศพด.บุญเกิด ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
518. ศพด.วัดหนองห้า ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
519. ศพด.โทกหัวช้าง ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
520. ศพด.เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
521. ศพด.บ้านกาด ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
522. ศพด.บ้านไร่นาน้อย ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
523. ศพด.ป่ากล้วย ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
524. ศพด.ศรีหมวดเกล้า ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
525. ศพด.ตำบลต้นธงชัย ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
526. ศพด.บ้านห้วยฮี ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
527. ศพด.บ้านทับหมาก ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
528. ศพด.เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว(บ้านน้ำโท้ง) ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
529. ศพด.บ้านบ่อแฮ้ว ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
530. ศพด.บ้านต้นต้อง ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
531. ศพด.บ้านม่อนเขาแก้ว ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
532. ศพด.บ้านสามัคคี ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
533. ศพด.นาก่วมใต้ ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
534. ศพด.บ้านดงม่อนกระทิง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
535. ศพด.ทต.นาครัว ต.นาครัว อ.แม่ทะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
536. ศพด.ทต.น้ำโจ้ ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
537. ศพด.ทต.ป่าตันนาครัว ต.นาครัว อ.แม่ทะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
538. ศพด.เทศบาลตำบลแม่ทะ ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
539. ศพด.เทศบาลตำบลสิริราช ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
540. ศพด.แม่เชียงรายบน ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
541. ศพด.แม่ตั๋ง ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
542. ศพด.ทต.แม่ปุ ต.แม่ปุ อ.แม่พริก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
543. ศพด.ทต.แม่พริก ต.แม่พริก อ.แม่พริก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
544. ศพด.เทศบาลตำบลแม่เมาะ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
545. ศพด.ทต.บ้านใหม่ ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
546. ศพด.ทต.วังเหนือ ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
547. ศพด.ทต.สบปราบ ต.สบปราบ อ.สบปราบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
548. ศพด.บ้านแม่กึ๊ด ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
549. ศพด.บ้านใหม่ ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
550. ศพด.เทศบาลเสริมงาม ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
551. ศพด.นาเดา ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
552. ศพด.ทต.เสริมซ้าย ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
553. ศพด.วัดม่วงชุม ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
554. ศพด.ทต.ปงยางคก ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
555. ศพด.ทต.เมืองยาว ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
556. ศพด.ทต.ห้างฉัตร ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
557. ศพด.บ้านแม่ฮาว ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
558. ศพด.บ้านขามแดง ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
559. ศพด.บ้านปันง้าว ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
560. ศพด.ตำบลนาแส่ง ต.นาแส่ง อ.เกาะคา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
561. ศพด.อบต.ใหม่พัฒนา ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
562. ศพด.บ้านแม่แป้น ต.นาแก อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
563. ศพด.บ้านแม่ฮ่าง ต.นาแก อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
564. ศพด.ตำบลบ้านโป่ง ต.บ้านโป่ง อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
565. ศพด.บ้านห้วยน็อต ต.บ้านโป่ง อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
566. ศพด.บ้านร้อง ต.บ้านร้อง อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
567. ศพด.บ้านแม่คำหล้า ต.บ้านร้อง อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
568. ศพด.บ้านผาแดง ต.บ้านร้อง อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
569. ศพด.บ้านแม่งาวใต้ ต.บ้านร้อง อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
570. ศพด.บ้านปางหละ ต.บ้านหวด อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
571. ศพด.บ้านห้วยทาก ต.บ้านหวด อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
572. ศพด.แม่พร้าว ต.บ้านหวด อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
573. ศพด.บ้านหวด ต.บ้านหวด อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
574. ศพด.บ้านแหงใต้ ต.บ้านแหง อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
575. ศพด.บ้านบ่อห้อ ต.บ้านแหง อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
576. ศพด.บ้านแหงเหนือ ต.บ้านแหง อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
577. ศพด.อ้อนใต้ ต.บ้านอ้อน อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
578. ศพด.บ้านสามเหลี่ยม ต.ปงเตา อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
579. ศพด.ตำบลปงเตา ต.ปงเตา อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
580. ศพด.บ้านห้วยน้ำตื้น ต.ปงเตา อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
581. ศพด.บ้านงิ้วงาม ต.แม่ตีบ อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
582. ศพด.บ้านดอกคำใต้ ต.แม่ตีบ อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
583. ศพด.บ้านแม่ตีบหลวง ต.แม่ตีบ อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
584. ศพด.อบต.แจ้ห่ม ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
585. ศพด.บ้านแม่ตา ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
586. ศพด.บ้านเลาสู ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
587. ศพด.บ้านเปียงใจ ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
588. ศพด.ตำบลเมืองมาย ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
589. ศพด.นาไหม้ ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
590. ศพด.ตำบลแม่สุก ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
591. ศพด.อบต.วิเชตนคร ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
592. ศพด.บ้านนาโป่ง ต.นาโป่ง อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
593. ศพด.บ้านนาเบี้ยหลวง ต.นาโป่ง อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
594. ศพด.ระดับตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง ต.นาโป่ง อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
595. ศพด.บ้านนาบ้านไร่ ต.แม่ถอด อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
596. ศพด.บ้านแม่ถอด ต.แม่ถอด อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
597. ศพด.บ้านแม่เติน ต.แม่ถอด อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
598. ศพด.บ้านปางกุ่ม ต.แม่ปะ อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
599. ศพด.บ้านท่ามะเกว๋น ต.แม่ปะ อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
600. ศพด.บ้านท่าผา ต.แม่ปะ อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
601. ศพด.ตำบลแม่วะ ต.แม่วะ อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
602. ศพด.บ้านสบลี ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
603. ศพด.บ้านป่าเหมี้ยง ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
604. ศพด.บ้านแม่แจ๋ม ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
605. ศพด.หลวง ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
606. ศพด.ศรีดอนมูล ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
607. ศพด.บ้านใหม่พัฒนา ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
608. ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
609. ศพด.อบต.บ้านขอ ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
610. ศพด.อบต.หัวเมือง ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
611. ศพด.อบต.ทุ่งฝาย ต.ทุ่งฝาย อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
612. ศพด.ตำบลนิคมพัฒนา ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
613. ศพด.บ้านท่าขัว ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
614. ศพด.อบต.บ้านค่า ต.บ้านค่า อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
615. ศพด.อบต.บ้านเป้า ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
616. ศพด.ตำบลบ้านแลง ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
617. ศพด.บ้านเสด็จ ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
618. ศพด.บ้านเมาะพัฒนา ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
619. ศพด.บ้านทรายทอง ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
620. ศพด.บ้านทรายมูล ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
621. ศพด.อบต.บ้านเอื้อม ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
622. ศพด.ตำบลบุณนาคพัฒนา ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
623. ศพด.บ้านปงวัง ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
624. ศพด.บ้านพิชัย ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
625. ศพด.ตำบลดอนไฟ ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
626. ศพด.ตำบลบ้านกิ่ว ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
627. ศพด.ตำบลบ้านบอม ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
628. ศพด.อบต.วังเงิน ต.วังเงิน อ.แม่ทะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
629. ศพด.อบต.หัวเสือ ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
630. ศพด.บ้านผาปังหลวง ต.ผาปัง อ.แม่พริก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
631. ศพด.บ้านผาปังกลาง ต.ผาปัง อ.แม่พริก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
632. ศพด.บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ต.แม่พริก อ.แม่พริก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
633. ศพด.บ้านแม่พริกบน ต.แม่พริก อ.แม่พริก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
634. ศพด.วัดห้วยขี้นก ต.แม่พริก อ.แม่พริก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
635. ศพด.อบต.จางเหนือ ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
636. ศพด.สบจาง ต.นาสัก อ.แม่เมาะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
637. ศพด.อบต.นาสัก ต.นาสัก อ.แม่เมาะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
638. ศพด.บ้านแมส้าน ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
639. ศพด.อบต.บ้านดง ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
640. ศพด.บ้านกลาง ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
641. ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
642. ศพด.อบต.ทุ่งฮั้ว ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
643. ศพด.บ้านวังใหม่ ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
644. ศพด.อบต.ร่องเคาะ ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
645. ศพด.อบต.วังแก้ว ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
646. ศพด.อบต.วังซ้าย ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
647. ศพด.อบต.วังใต้ ต.วังใต้ อ.วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
648. ศพด.ป่าสัก ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
649. ศพด.ทุ่งฮี ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
650. ศพด.ปงวัง ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
651. ศพด.ต้นฮ่าง ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
652. ศพด.ปงถ้ำ ต.วังทอง อ.วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
653. ศพด.ตึงเหนือ ต.วังทอง อ.วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
654. ศพด.แม่เย็น ต.วังทอง อ.วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
655. ศพด.ตึงใต้ ต.วังทอง อ.วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
656. ศพด.ตำบลนายาง ต.นายาง อ.สบปราบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
657. ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ ต.แม่กัวะ อ.สบปราบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
658. ศพด.วัฒนา ต.สบปราบ อ.สบปราบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
659. ศพด.ทุ่งพัฒนา ต.สบปราบ อ.สบปราบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
660. ศพด.จัว ต.สมัย อ.สบปราบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
661. ศพด.วัดอุมลอง ต.สมัย อ.สบปราบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
662. ศพด.สมัยเหนือ ต.สมัย อ.สบปราบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
663. ศพด.วัดน้ำหลง ต.สมัย อ.สบปราบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
664. ศพด.เด่น ต.สมัย อ.สบปราบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
665. ศพด.บ้านศรีลังกา ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
666. ศพด.บ้านเหล่ายาว ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
667. ศพด.บ้านสันโป่ง ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
668. ศพด.บ้านโป่งน้ำร้อน ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
669. ศพด.บ้านปงแพ่ง ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
670. ศพด.บ้านแม่เลียง ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
671. ศพด.อบต.แม่สัน ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
672. ศพด.อบต.วอแก้ว ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
673. ศพด.ยางอ้อย ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
674. ศพด.บ้านสันทราย ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
675. ศพด.ทุ่งเกวียน ต.สมัย อ.สบปราบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
676. ศพด.แม่ตาลน้อย ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
677. ศพด.อบต.หนองหล่ม ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
678. สถานรับเลี้ยงเด็กครูต่ายเนอสเซอรี่ ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง กรมกิจการเด็กและเยาวชน
679. สถานรับเลี้ยงเด็กมัธยมวิทยาเนอสเซอรี่ ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง กรมกิจการเด็กและเยาวชน
680. สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านครูอ้อม ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง กรมกิจการเด็กและเยาวชน
681. บ้านคอมครูนัช ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง กรมกิจการเด็กและเยาวชน
682. สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านสอาดเนอร์สเซอรี่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร กรมกิจการเด็กและเยาวชน
683. บ้านเด็กเนอสซิ่งโฮม ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ กรมกิจการเด็กและเยาวชน
684. มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาวิทย์-มัธยมวิทยา ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง กรมกิจการเด็กและเยาวชน
685. ปรียาวรรณเนอสเซอรี่ ต.ล้อมแรด อ.เถิน กรมกิจการเด็กและเยาวชน
686. ผดุงวิทย์เนอสเซอรี่ ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง กรมกิจการเด็กและเยาวชน
687. สถานรับเลี้ยงเด็กพินิจเนอสเซอรี่ ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง กรมกิจการเด็กและเยาวชน
688. สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย พีระยานาวิน ศูนย์ลำปาง ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม กรมกิจการเด็กและเยาวชน
689. รักลูกเนอร์สเซอรี่ ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง กรมกิจการเด็กและเยาวชน
690. วิชชานารีเนอสเซอรี่ ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง กรมกิจการเด็กและเยาวชน
691. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี นครลำปาง ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง กรมกิจการเด็กและเยาวชน
692. ศักดิ์สุนันท์รับเลี้ยงเด็ก ต.แม่พริก อ.แม่พริก กรมกิจการเด็กและเยาวชน
693. สุนันทารับเลี้ยงเด็ก ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง กรมกิจการเด็กและเยาวชน
694. อรุโณทัยเนอร์สเซอรี่ ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง กรมกิจการเด็กและเยาวชน
695. อัสสัมชัญเนสเซอรี่ จังหวัดลำปาง ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง กรมกิจการเด็กและเยาวชน
696. อุ่นรักเนอสเซอรี่ ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง กรมกิจการเด็กและเยาวชน
697. สถานรับเลี้ยงเด็กเบญจศิริ ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง กรมกิจการเด็กและเยาวชน
698. โอมิการับเลี้ยงเด็ก ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง กรมกิจการเด็กและเยาวชน
699. ไตรภพเนอร์สเซอรี่ ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง กรมกิจการเด็กและเยาวชน
700. รตินันท์เนอสเซอรี่ ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง กรมกิจการเด็กและเยาวชน
701. สมสมัยเนอร์สเซอรี่ ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง กรมกิจการเด็กและเยาวชน
702. เตรียมอนุบาลไอคิว ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ กรมกิจการเด็กและเยาวชน
703. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง สถาบันพระบรมราชชนก
704. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
705. โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
706. โรงเรียนปริยัติวัดม่อนจำศีล ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 6
707. โรงเรียนพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 6
708. โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา ต.ท่าผา อ.เกาะคา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 6
709. โรงเรียนวิฑิตธรรมคุณอุปถัมภ์ ต.หลวงเหนือ อ.งาว สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 6
710. โรงเรียนแม่สุกศึกษา ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 6
711. โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 6
712. โรงเรียนแม่ทะปริยัติศึกษา ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 6
713. โรงเรียนทิพย์ปาละวิทยานุสรณ์ ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 6
714. โรงเรียนบ้านหม้อศึกษา ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 6
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564