สถานศึกษาจำแนกตามสังกัด
ศูนย์กลางข้อมูลการศึกษาจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2563
สถานศึกษา ในจังหวัดลำปาง แยกตามสังกัด
สรุปรายชื่อสถานศึกษา จังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2563

# ชื่อสถานศึกษา สังกัด
1. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. โรงเรียนลำปางกัลยาณี ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เขลางค์นคร ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. โรงเรียนกิ่วลมวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. โรงเรียนเมืองมายวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8. โรงเรียนแม่เมาะวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9. โรงเรียนสบจางวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.นาสัก อ.แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
10. โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.เกาะคา อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11. โรงเรียนไหล่หินวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
12. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
13. โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.หลวงเหนือ อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
14. โรงเรียนประชาราชวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.บ้านร้อง อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
15. โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
16. โรงเรียนวังเหนือวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
17. โรงเรียนเถินวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.ล้อมแรด อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
18. โรงเรียนเวียงมอกวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.เวียงมอก อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
19. โรงเรียนแม่พริกวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
20. โรงเรียนแม่ทะวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
21. โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
22. โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
23. โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.สบปราบ อ.สบปราบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
24. โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
25. โรงเรียนแม่สันวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
26. โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
27. โรงเรียนเมืองปานวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
28. โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
29. โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
30. โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ) ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
31. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ ( สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ) ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
32. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง ( สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ) ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
33. โรงเรียนพิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14) ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
34. โรงเรียนบ้านปงวัง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
35. โรงเรียนวัดต้นต้อง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
36. โรงเรียนบ้านไร่(ประชาสามัคคี) ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
37. โรงเรียนวัดบ้านแลง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
38. โรงเรียนบ้านแม่อาง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
39. โรงเรียนบ้านบุญนาค ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
40. โรงเรียนวัดศรีปรีดานุเคราะห์ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
41. โรงเรียนสบมายสามัคคีวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
42. โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
43. โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
44. โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
45. โรงเรียนวัดนาน้อย ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
46. โรงเรียนบ้านทุ่งกู่ด้าย ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
47. โรงเรียนบ้านป่าตันกุมเมือง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
48. โรงเรียนบ้านกาด ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
49. โรงเรียนบ้านสำเภา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
50. โรงเรียนวัดน้ำโท้ง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
51. โรงเรียนบ้านเอื้อม ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
52. โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
53. โรงเรียนวัดบ้านฮ่อง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
54. โรงเรียนวัดบ้านสัก ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
55. โรงเรียนบ้านแม่เฟือง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
56. โรงเรียนบ้านปงสนุก ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
57. โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
58. โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
59. โรงเรียนธงชัยวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
60. โรงเรียนบ้านโทกหัวช้าง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
61. โรงเรียนวัดหลวงวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.กล้วยแพะ อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
62. โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.กล้วยแพะ อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
63. โรงเรียนบ้านกาศเมฆ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
64. โรงเรียนบ้านศรีหมวดเกล้า ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
65. โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
66. โรงเรียนวัดบ้านเป้า ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
67. โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
68. โรงเรียนบ้านบ่อหิน ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
69. โรงเรียนวัดค่ากลาง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านค่า อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
70. โรงเรียนวัดทุ่งโจ้ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านค่า อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
71. โรงเรียนบ้านสบค่อม ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านค่า อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
72. โรงเรียนบ้านห้วยเป้ง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านค่า อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
73. โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านค่า อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
74. โรงเรียนบ้านทุ่งฝาย ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.ทุ่งฝาย อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
75. โรงเรียนบ้านท่าโทก ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.ทุ่งฝาย อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
76. โรงเรียนวัดเสด็จ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
77. โรงเรียนชุมชนบ้านทราย ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
78. โรงเรียนบ้านทรายมูล ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
79. โรงเรียนบ้านจำค่า ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
80. โรงเรียนบ้านหมากหัววัง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
81. โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.หลวงเหนือ อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
82. โรงเรียนบ้านหลวงเหนือ(วิทิตตานุกูล) ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.หลวงเหนือ อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
83. โรงเรียนชุมชนบ้านแหง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านแหง อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
84. โรงเรียนบ้านบ่อห้อ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านแหง อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
85. โรงเรียนแม่แป้นวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.นาแก อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
86. โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.นาแก อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
87. โรงเรียนบ้านหลวงใต้ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.หลวงใต้ อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
88. โรงเรียนบ้านแม่ตีบ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.แม่ตีบ อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
89. โรงเรียนบ้านงิ้วงาม ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.แม่ตีบ อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
90. โรงเรียนบ้านทุ่ง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.แม่ตีบ อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
91. โรงเรียนบ้านอ้อน ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านอ้อน อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
92. โรงเรียนบ้านแม่กวัก ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านอ้อน อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
93. โรงเรียนบ้านโป่ง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านโป่ง อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
94. โรงเรียนบ้านสบพลึง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านโป่ง อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
95. โรงเรียนบ้านใหม่ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านโป่ง อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
96. โรงเรียนบ้านหวด ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านหวด อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
97. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านหวด อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
98. โรงเรียนบ้านห้วยหก ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านอ้อน อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
99. โรงเรียนชุมชนบ้านร้อง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านร้อง อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
100. โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านร้อง อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
101. โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 สาขาบ้านแม่งาว ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านร้อง อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
102. โรงเรียนผาแดงวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านร้อง อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
103. โรงเรียนบ้านแม่งาวใต้ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านร้อง อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
104. โรงเรียนบ้านแม่งาวใต้ สาขาบ้านแม่คำหล้า ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านร้อง อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
105. โรงเรียนบ้านห้วยอูน ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.ปงเตา อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
106. โรงเรียนบ้านขุนแหง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.ปงเตา อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
107. โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.ปงเตา อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
108. โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
109. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
110. โรงเรียนบ้านปันง้าว ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
111. โรงเรียนบ้านสันทราย ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
112. โรงเรียนบ้านยางอ้อย ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
113. โรงเรียนบ้านทุ่งเกวียน ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
114. โรงเรียนบ้านดอนหัววัง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
115. โรงเรียนบ้านแม่ตาลน้อย - ปางปง ปางทราย ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
116. โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
117. โรงเรียนบ้านสัน ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
118. โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
119. โรงเรียนบ้านทุ่งผา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
120. โรงเรียนบ้านทุ่งหก ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
121. โรงเรียนบ้านเหล่า ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
122. โรงเรียนเมืองยาววิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
123. โรงเรียนชุมชนบ้านสันกำแพง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
124. โรงเรียนบ้านป่าเหียง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
125. โรงเรียนบ้านโป่งขวาก ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
126. โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
127. โรงเรียนบ้านปันเต้า ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
128. โรงเรียนวัดหัวฝาย ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
129. โรงเรียนวัดท่าสี ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
130. โรงเรียนบ้านจำปุย ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
131. โรงเรียนบ้านแม่ส้าน ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
132. โรงเรียนบ้านเวียงหงส์ล้านนา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
133. โรงเรียนวัดบ้านแขม ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
134. โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
135. โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
136. โรงเรียนบ้านทาน ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
137. โรงเรียนบ้านวังตม ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
138. โรงเรียนบ้านนาแช่ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
139. โรงเรียนวัดสบจาง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.นาสัก อ.แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
140. โรงเรียนบ้านนาสัก ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.นาสัก อ.แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
141. โรงเรียนบ้านแม่ส้าน สาขาบ้านกลาง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
142. โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.นาสัก อ.แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
143. โรงเรียนบ้านแม่จาง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.นาสัก อ.แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
144. โรงเรียนสบป้าดวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
145. โรงเรียนบ้านสบเติ๋น ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
146. โรงเรียนสบเมาะวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
147. ศูนย์การเรียน ปัญญาภิวัฒน์-ลำปาง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ) ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
148. โรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหน ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
149. โรงเรียนบ้านน้ำโทก-หัวดง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
150. โรงเรียนบ้านแม่ทะ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
151. โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.นาครัว อ.แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
152. โรงเรียนบ้านหลวง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.นาครัว อ.แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
153. โรงเรียนบ้านหลุก ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.นาครัว อ.แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
154. โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.นาครัว อ.แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
155. โรงเรียนป่าตันวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
156. โรงเรียนบ้านนาคต ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
157. โรงเรียนบ้านฮ่องห้า ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
158. โรงเรียนทองทิพย์วิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
159. โรงเรียนกิ่วประชาวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
160. โรงเรียนบ้านนาต๋ม ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
161. โรงเรียนบ้านบอม ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
162. โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
163. โรงเรียนบ้านแม่ทาน ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
164. โรงเรียนบ้านทุ่งตอน ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.วังเงิน อ.แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
165. โรงเรียนบ้านนาดู่ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.วังเงิน อ.แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
166. โรงเรียนบ้านนาดง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.วังเงิน อ.แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
167. โรงเรียนบ้านนากวาง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
168. โรงเรียนบ้านนาบง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
169. โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
170. โรงเรียนบ้านสามขา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
171. โรงเรียนบ้านผาแมว ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
172. โรงเรียนบ้านหัวน้ำ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.แม่มอก อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
173. โรงเรียนแม่มอกวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.แม่มอก อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
174. โรงเรียนบ้านกุ่มเนิ้งใต้ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.แม่มอก อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
175. โรงเรียนบ้านสะพานหิน ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.แม่มอก อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
176. โรงเรียนบ้านท่าเวียง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.เวียงมอก อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
177. โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.เวียงมอก อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
178. โรงเรียนบ้านปางอ้า ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.เวียงมอก อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
179. โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.เวียงมอก อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
180. โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.เวียงมอก อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
181. โรงเรียนแสลมวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.เวียงมอก อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
182. โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.แม่วะ อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
183. โรงเรียนแม่วะวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.แม่วะ อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
184. โรงเรียนบ้านท่าช้าง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.แม่วะ อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
185. โรงเรียนบ้านน้ำดิบ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.แม่วะ อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
186. โรงเรียนเถิน-ท่าผา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.แม่ปะ อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
187. โรงเรียนบ้านท่ามะเกว๋น ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.แม่ปะ อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
188. โรงเรียนปางกุ่มวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.แม่ปะ อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
189. โรงเรียนบ้านดอนไชย ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.ล้อมแรด อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
190. โรงเรียนบ้านหนองเตา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.ล้อมแรด อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
191. โรงเรียนอุมลองรักขิตานุเคราะห์ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.ล้อมแรด อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
192. โรงเรียนบ้านเวียง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.ล้อมแรด อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
193. โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.ล้อมแรด อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
194. โรงเรียนล้อมแรดวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.ล้อมแรด อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
195. โรงเรียนบ้านเหล่า ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.ล้อมแรด อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
196. โรงเรียนบ้านท่า ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.เถินบุรี อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
197. โรงเรียนวังหินวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.เถินบุรี อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
198. โรงเรียนบ้านป่าตาล ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.เถินบุรี อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
199. โรงเรียนบ้านสองแคว ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.เถินบุรี อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
200. โรงเรียนแม่ถอดวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.แม่ถอด อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
201. โรงเรียนบ้านแม่เติน ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.แม่ถอด อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
202. โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.แม่ถอด อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
203. โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.นาโป่ง อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
204. โรงเรียนบ้านนาโป่ง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.นาโป่ง อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
205. โรงเรียนบ้านนาเบี้ย ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.นาโป่ง อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
206. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.ศาลา อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
207. โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.ท่าผา อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
208. โรงเรียนศาลาวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.ศาลา อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
209. โรงเรียนบ้านแม่หลง-สบจาง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.วังพร้าว อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
210. โรงเรียนวังพร้าววิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.วังพร้าว อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
211. โรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.วังพร้าว อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
212. โรงเรียนวัดนาแก้ว ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.นาแส่ง อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
213. โรงเรียนบ้านจอมปิง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.นาแก้ว อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
214. โรงเรียนสบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.นาแก้ว อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
215. โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.นาแก้ว อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
216. โรงเรียนบ้านสองแควใต้ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.นาแก้ว อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
217. โรงเรียนวัดหาดปู่ด้าย ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.นาแส่ง อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
218. โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
219. โรงเรียนบ้านท่าผา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.ท่าผา อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
220. โรงเรียนไหล่หินราษฎร์บำรุง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
221. โรงเรียนบ้านดอนธรรม ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
222. โรงเรียนบ้านทุ่งขาม ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
223. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
224. โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
225. โรงเรียนวัดสบแม่ทำ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
226. โรงเรียนบ้านทุ่งต๋ำ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
227. โรงเรียนศรีลังกาวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
228. โรงเรียนบ้านเหล่ายาว ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
229. โรงเรียนสันโป่งวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
230. โรงเรียนบ้านกิ่วห้วยเบิก ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
231. โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
232. โรงเรียนบ้านปงแพ่ง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
233. โรงเรียนเสริมขวาวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
234. โรงเรียนบ้านแม่เลียง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
235. โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
236. โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
237. โรงเรียนชุมชนบ้านมั่ว ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
238. โรงเรียนวัดสาแล ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
239. โรงเรียนอนุบาลสบปราบ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.สบปราบ อ.สบปราบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
240. โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.สบปราบ อ.สบปราบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
241. โรงเรียนชุมชนตำบลแม่กัวะ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.แม่กัวะ อ.สบปราบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
242. โรงเรียนบ้านวังยาว ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.แม่กัวะ อ.สบปราบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
243. โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.สมัย อ.สบปราบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
244. โรงเรียนบ้านเด่น ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.สมัย อ.สบปราบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
245. โรงเรียนบ้านสมัย ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.สมัย อ.สบปราบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
246. โรงเรียนบ้านน้ำหลง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.สมัย อ.สบปราบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
247. โรงเรียนบ้านอุมลอง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.สมัย อ.สบปราบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
248. โรงเรียนบ้านแก่น ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.นายาง อ.สบปราบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
249. โรงเรียนนายางวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.นายาง อ.สบปราบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
250. โรงเรียนไตรมิตรสามัคคี ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.นายาง อ.สบปราบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
251. โรงเรียนอนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.แม่พริก อ.แม่พริก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
252. โรงเรียนบ้านแม่พริกบน ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.แม่พริก อ.แม่พริก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
253. โรงเรียนบ้านแม่ตั๋ง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
254. โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
255. โรงเรียนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.แม่พริก อ.แม่พริก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
256. โรงเรียนต้นธงวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.แม่ปุ อ.แม่พริก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
257. โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.แม่พริก อ.แม่พริก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
258. โรงเรียนผาปังวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.ผาปัง อ.แม่พริก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
259. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปุ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ) ต.แม่ปุ อ.แม่พริก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
260. โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
261. โรงเรียนวังแก้ววิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
262. โรงเรียนบ้านแม่หีด ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
263. โรงเรียนบ้านทุ่งปี้ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
264. โรงเรียนบ้านวังมน ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
265. โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
266. โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
267. โรงเรียนบ้านแม่สุขใน ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
268. โรงเรียนบ้านป่าแขม ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
269. โรงเรียนบ้านแม่ม่า ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
270. โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
271. โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
272. โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
273. โรงเรียนบ้านปงถ้ำ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.วังทอง อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
274. โรงเรียนบ้านแม่เย็น ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.วังทอง อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
275. โรงเรียนบ้านเมืองตึง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.วังทอง อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
276. โรงเรียนวังทองวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.วังทอง อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
277. โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
278. โรงเรียนบ้านทุ่งฮี ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
279. โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
280. โรงเรียนบ้านวังโป่ง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.วังใต้ อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
281. โรงเรียนบ้านแม่พริก ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.วังใต้ อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
282. โรงเรียนบ้านก่อ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
283. โรงเรียนร่องเคาะวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
284. โรงเรียนบ้านวังใหม่ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
285. โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
286. โรงเรียนบ้านสาแพะ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
287. โรงเรียนบ้านสบฟ้า ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
288. โรงเรียนบ้านม่วงงาม ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
289. โรงเรียนบ้านฮ่องลี่ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
290. โรงเรียนบ้านหนองนาว ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
291. โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
292. โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
293. โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
294. โรงเรียนบ้านปงคอบ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
295. โรงเรียนบ้านสวนดอกคำ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
296. โรงเรียนชุมชนบ้านสา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
297. โรงเรียนบ้านแป้น ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
298. โรงเรียนบ้านแม่สุก ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
299. โรงเรียนทุ่งคาวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
300. โรงเรียนผาช่อวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
301. โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
302. โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
303. โรงเรียนบ้านหนองกอก ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
304. โรงเรียนบ้านแม่ตา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
305. โรงเรียนบ้านแม่ตาใน ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
306. โรงเรียนบ้านปงดอน ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
307. โรงเรียนบ้านไฮ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
308. โรงเรียนบ้านเปียงใจ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
309. โรงเรียนบ้านเลาสู ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
310. โรงเรียนไผ่งามวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
311. โรงเรียนบ้านนางาม ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
312. โรงเรียนบ้านแม่เบิน ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
313. โรงเรียนบ้านนาไหม้ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
314. โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
315. โรงเรียนบ้านหัวฝาย ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
316. โรงเรียนแจ้คอนวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
317. โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
318. โรงเรียนบ้านช่อฟ้า ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
319. โรงเรียนบ้านช่อฟ้า สาขาบ้านแม่จอกฟ้า ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
320. โรงเรียนบ้านไร่ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
321. โรงเรียนบ้านต้นงุ้น ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
322. โรงเรียนบ้านขาม ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
323. โรงเรียนบ้านกล้วย ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
324. โรงเรียนบ้านหัวเมือง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
325. โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
326. โรงเรียนบ้านทุ่ง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
327. โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
328. โรงเรียนบ้านสบลี ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
329. โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
330. โรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อน ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
331. โรงเรียนบ้านแม่แจ๋ม ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
332. โรงเรียนบ้านน้ำจำ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
333. โรงเรียนบ้านแพะ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
334. โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
335. โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
336. โรงเรียนบ้านดอนไชย ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
337. โรงเรียนบ้านทุ่งส้าน ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
338. โรงเรียนบ้านขอวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
339. โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
340. โรงเรียนบ้านป่าเหว ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
341. โรงเรียนบ้านปางดะ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
342. โรงเรียนบ้านม่วง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
343. โรงเรียนบ้านหนอง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
344. โรงเรียนบ้านแม่กองปิน ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
345. โรงเรียนปลายนาวิทยา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
346. โรงเรียนบ้านถ้ำ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
347. โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
348. โรงเรียนบ้านจ๋ง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
349. โรงเรียนบ้านทุ่งข่วง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
350. โรงเรียนบ้านทุ่งจี้ ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
351. โรงเรียนบ้านทุ่งปง ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
352. โรงเรียนบ้านเฮี้ย ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ) ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
353. ครอบครัว ไวยอริยโพชฌงค์ ( การศึกษาโดยครอบครัว ) ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
354. ครอบครัว กิจพิทักษ์ ( การศึกษาโดยครอบครัว ) ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
355. ครอบครัว จาดประทุม ( การศึกษาโดยครอบครัว ) ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
356. โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
357. โรงเรียนพินิจวิทยา ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
358. โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
359. โรงเรียนวิชชานารี ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
360. โรงเรียนผดุงวิทย์ ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
361. โรงเรียนลำปางวิทยา ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
362. โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
363. โรงเรียนไตรภพวิทยา ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
364. โรงเรียนอรุโณทัย ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
365. โรงเรียนมัธยมวิทยา ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
366. โรงเรียนเพ็ญจิตตพงษ์ ต.ศาลา อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
367. โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
368. โรงเรียนณัฐบรรจงวิทยา ต.ศาลา อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
369. โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจิตตพงษ์ ต.ศาลา อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
370. โรงเรียนดอนไชยวิทยา ต.หลวงเหนือ อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
371. โรงเรียนไชยชุมพลศึกษา ต.นาแก อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
372. โรงเรียนอักษรศิลป์ ต.ล้อมแรด อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
373. โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา ต.แม่พริก อ.แม่พริก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
374. โรงเรียนผดุงรัตน์ วัดสันฐาน ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
375. โรงเรียนพัฒนาการศึกษาคนตาบอดและคนพิการลำปาง ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
376. โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ์ ต.ล้อมแรด อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
377. โรงเรียนประชาวิทย์ ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
378. โรงเรียนอนุบาลปรียาวรรณ ต.ล้อมแรด อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
379. โรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
380. โรงเรียนสุนทรศึกษา ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
381. โรงเรียนวิสิฐวิทยา (วัดนางแล) ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
382. โรงเรียนเซนต์มารีอา ลำปาง ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
383. กวดวิชากานต์มณี (แม็ทแอ็ดวานซ์) ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
384. เมธาสิทธิ์วิทยา ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
385. ภูมินทร์บริบาล ลำปาง ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
386. บ้านภาษาอังกฤษลำปาง ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
387. อาลัมภางค์เทควันโด ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
388. กวดวิชาลำปางเอ็ดดูเคชั่นเซ็นเตอร์ ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
389. กัญญากรภาษาลำปาง ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
390. กวดวิชาวรรณสรณ์ ลำปาง ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
391. กวดวิชาและสอนภาษาเอ็นคอนเส็ปท์ ลำปาง ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
392. กวดวิชาอาจารย์ปิง ลำปาง ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
393. ภาษาเกาหลีลำปาง ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
394. กวดวิชาบ้านครูช้อย ลำปาง ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
395. กวดวิชาภูมิสัมฤทธิ์ ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
396. เสริมสวยคุณโจ ลำปาง ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
397. ภัทรภูมิคอมพิวเตอร์ ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
398. เสริมสวยมาลี ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
399. ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการศึกษาภาษาอังกฤษ-ลำปาง ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
400. กวดวิชาชัยยะ ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
401. ภักดีวิทย์ ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
402. กวดวิชาเรืองฤทธิ์ ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
403. ดนตรียามาฮ่าลำปาง ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
404. กวดวิชาโล่เงิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
405. กวดวิชาเพ็งใย ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
406. เสริมวิชาการลำปาง ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
407. แม้นศรีพัฒนาวิชาชีพและภาษาลำปาง ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
408. กวดวิชาณฐอร ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
409. กวดวิชาบ้านพี่บอล ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
410. ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษศรีชุม ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
411. สิริน ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
412. กวดวิชาไบรท์ฟิวเจอร์ ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
413. เดอะเบรน ลำปาง ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
414. สอนภาษาและกวดวิชาอิงลิช เซ็นเตอร์ ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
415. สอนภาษาและกวดวิชายูบีบี ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
416. กวดวิชาชูส์ ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
417. กวดวิชาบ้านกิตินา ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
418. กวดวิชาเฉลิมวิชญ์ ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
419. กวดวิชาวิสาลวิทยา ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
420. กวดวิชาคณิตปัญญาเจริญ ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
421. กวดวิชาเบญจมาศ ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
422. โรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษ ลอนดอนเฮ้าส์ ลำปาง ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
423. กวดวิชาอ็องฟร้องซ์ ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
424. กวดวิชาบ้านครูสมโภชน์ (SP.DA) ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
425. กวดวิชาบ้านครูแวว ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
426. ลำปางอินเตอร์แคร์การบริบาล ต.ศาลา อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
427. กวดวิชาพีเอ็มเซ็นเตอร์ ต.ล้อมแรด อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
428. ศิลปะป้องกันตัวจันทร์สว่าง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
429. มวยไทยเบิกฤกษ์ยิม ต.วังพร้าว อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
430. โรงเรียนนานาชาติอังกฤษแห่งภาคเหนือ ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
431. โรงเรียนนานาชาติแครนเบอร์รี่ ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
432. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลำปาง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
433. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่เมาะ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
434. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา ต.ศาลา อ.เกาะคา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
435. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสริมงาม ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
436. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภองาว ต.หลวงใต้ อ.งาว สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
437. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
438. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังเหนือ ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
439. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเถิน ต.ล้อมแรด อ.เถิน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
440. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่พริก ต.แม่พริก อ.แม่พริก สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
441. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
442. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสบปราบ ต.สบปราบ อ.สบปราบ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
443. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
444. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองปาน ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
445. วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
446. วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
447. วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
448. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
449. วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง(วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา) ต.ศาลา อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
450. วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
451. วิทยาลัยการอาชีพเถิน ต.แม่ปะ อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
452. วิทยาลัยเทคโนโลยีอ้อมอารี ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
453. วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
454. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี ต.ล้อมแรด อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
455. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
456. โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ลำปาง ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
457. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
458. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดลำปาง ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
459. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
460. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
461. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ต.ศาลา อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
462. มหาวิทยาลัยเนชั่นลำปาง ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
463. วิทยาลัยอินเตอร์เทค ลำปาง ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
464. โรงเรียนวอแก้ววิทยา ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
465. โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านแสนเมืองมูล ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
466. โรงเรียนเทศบาล 3 บุญทวงศ์อนุกูล ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
467. โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านเชียงราย ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
468. โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านศรีบุญเรือง ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
469. โรงเรียนเทศบาล 6 วัดป่ารวก ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
470. โรงเรียนเทศบาล 7 ศิรินาวินวิทยา ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
471. โรงเรียนเทศบาล ป่าตันนาครัว ต.นาครัว อ.แม่ทะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
472. โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
473. โรงเรียนเทศบาลสิริราช ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
474. โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหล่าย ต.สบปราบ อ.สบปราบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
475. โรงเรียนเทศบาลห้างฉัตร ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
476. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
477. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาครัว ต.นาครัว อ.แม่ทะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
478. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
479. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเสริมงาม ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
480. โรงเรียนบ้านห้วยก้อด ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
481. โรงเรียนบ้านแม่สง ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
482. โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ 1 บ้านป่าสัก ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
483. โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง ต.บ้านร้อง อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
484. โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
485. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.เกาะคา ต.เกาะคา อ.เกาะคา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
486. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศิลา ต.เกาะคา อ.เกาะคา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
487. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ท่าผา ต.ท่าผา อ.เกาะคา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
488. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.นาแก้ว ต.นาแก้ว อ.เกาะคา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
489. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลลำปางหลวง ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
490. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.วังพร้าว ต.วังพร้าว อ.เกาะคา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
491. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ศาลา ต.ศาลา อ.เกาะคา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
492. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไหล่หิน ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
493. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.หลวงใต้ ต.หลวงใต้ อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
494. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.หลวงเหนือ ต.หลวงเหนือ อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
495. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.แจ้ห่ม ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
496. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่จอกฟ้า ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
497. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทุ่งผึ้ง ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
498. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่ช่อฟ้า ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
499. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ห้วยวาด ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
500. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแจ้คอน ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
501. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลบ้านสา ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
502. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.เถินบุรี ต.เถินบุรี อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
503. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ป่าตาล ต.เถินบุรี อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
504. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หัวน้ำ ต.แม่มอก อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
505. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สะพานหิน ต.แม่มอก อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
506. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กุ่มเนิ้งใต้ ต.แม่มอก อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
507. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านอุมลอง ต.ล้อมแรด อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
508. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทม.ล้อมแรด ต.ล้อมแรด อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
509. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เสลียมหวาน ต.เวียงมอก อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
510. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดห้วยริน ต.เวียงมอก อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
511. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าเกวียน ต.เวียงมอก อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
512. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่แสลม ต.เวียงมอก อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
513. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเวียงมอก ต.เวียงมอก อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
514. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปางอ้า ต.เวียงมอก อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
515. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าเวียง ต.เวียงมอก อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
516. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.เมืองปาน ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
517. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผาลาด ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
518. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านฟ่อน ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
519. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดกล้วยหลวง ต.กล้วยแพะ อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
520. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองยาง ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
521. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บุญเกิด ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
522. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดหนองห้า ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
523. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โทกหัวช้าง ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
524. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดม่อนจำศีล ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
525. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกาด ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
526. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านไร่นาน้อย ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
527. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ป่ากล้วย ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
528. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศรีหมวดเกล้า ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
529. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลต้นธงชัย ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
530. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ห้วยฮี ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
531. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทุ่งโค้ง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
532. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทับหมาก ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
533. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
534. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านบ่อแฮ้ว ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
535. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต้นต้อง ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
536. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม่อนเขาแก้ว ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
537. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สามัคคี ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
538. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นาก่วมใต้ ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
539. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดงม่อนกระทิง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
540. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.นาครัว ต.นาครัว อ.แม่ทะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
541. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.น้ำโจ้ ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
542. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ป่าตันนาครัว ต.นาครัว อ.แม่ทะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
543. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่ทะ ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
544. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลสิริราช ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
545. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่เชียงรายบน ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
546. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่ตั๋ง ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
547. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.แม่ปุ ต.แม่ปุ อ.แม่พริก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
548. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.แม่พริก ต.แม่พริก อ.แม่พริก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
549. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่เมาะ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
550. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บ้านใหม่ ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
551. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.วังเหนือ ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
552. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.สบปราบ ต.สบปราบ อ.สบปราบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
553. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแม่กึ๊ด ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
554. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเสริมงาม ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
555. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่ต๋ำ ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
556. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นาเดา ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
557. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาไผ่ ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
558. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.เสริมซ้าย ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
559. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดม่วงชุม ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
560. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ปงยางคก ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
561. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่ยามเหนือ ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
562. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทุ่งหลวง ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
563. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เวียงเหนือ ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
564. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สันกำแพง ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
565. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เวียงใต้ ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
566. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นาบัว ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
567. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ห้างฉัตร ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
568. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่ฮาว ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
569. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขามแดง ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
570. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านปันง้าว ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
571. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลนาแส่ง ต.นาแส่ง อ.เกาะคา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
572. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ใหม่พัฒนา ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
573. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแม่แป้น ต.นาแก อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
574. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแม่ฮ่าง ต.นาแก อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
575. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลบ้านโป่ง ต.บ้านโป่ง อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
576. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยน็อต ต.บ้านโป่ง อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
577. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านร้อง ต.บ้านร้อง อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
578. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่คำหล้า ต.บ้านร้อง อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
579. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผาแดง ต.บ้านร้อง อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
580. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่งาวใต้ ต.บ้านร้อง อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
581. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านปางหละ ต.บ้านหวด อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
582. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยทาก ต.บ้านหวด อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
583. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่พร้าว ต.บ้านหวด อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
584. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหวด ต.บ้านหวด อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
585. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แหงใต้ ต.บ้านแหง อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
586. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ่อห้อ ต.บ้านแหง อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
587. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แหงเหนือ ต.บ้านแหง อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
588. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่งอน ต.บ้านแหง อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
589. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ้อนใต้ ต.บ้านอ้อน อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
590. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสามเหลี่ยม ต.ปงเตา อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
591. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลปงเตา ต.ปงเตา อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
592. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยน้ำตื้น ต.ปงเตา อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
593. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านงิ้วงาม ต.แม่ตีบ อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
594. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดอกคำใต้ ต.แม่ตีบ อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
595. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่ตีบหลวง ต.แม่ตีบ อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
596. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แจ้ห่ม ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
597. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแม่ตา ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
598. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเลาสู ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
599. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เปียงใจ ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
600. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลเมืองมาย ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
601. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นาไหม้ ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
602. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลแม่สุก ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
603. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วิเชตนคร ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
604. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาโป่ง ต.นาโป่ง อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
605. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นาเบี้ยหลวง ต.นาโป่ง อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
606. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลนาโป่ง ต.นาโป่ง อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
607. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาไร่ ต.แม่ถอด อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
608. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่ถอด ต.แม่ถอด อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
609. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่เติน ต.แม่ถอด อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
610. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปางกุ่ม ต.แม่ปะ อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
611. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่ามะเกว๋น ต.แม่ปะ อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
612. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าผา ต.แม่ปะ อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
613. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลแม่วะ ต.แม่วะ อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
614. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สบลี ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
615. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ป่าเหมี้ยง ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
616. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแม่แจ่ม ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
617. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หลวง ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
618. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศรีดอนมูล ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
619. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใหม่พัฒนา ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
620. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งกว๋าว ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
621. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านขอ ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
622. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวเมือง ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
623. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งฝาย ต.ทุ่งฝาย อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
624. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลนิคมพัฒนา ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
625. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าขัว ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
626. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านค่า ต.บ้านค่า อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
627. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านเป้า ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
628. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลบ้านแลง ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
629. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เสด็จ ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
630. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เมาะพัฒนา ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
631. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทรายทอง ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
632. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทรายมูล ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
633. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านเอื้อม ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
634. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลบุณนาคพัฒนา ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
635. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านปงวัง ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
636. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านพิชัย ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
637. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลดอนไฟ ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
638. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิ่ว ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
639. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บอม ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
640. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังเงิน ต.วังเงิน อ.แม่ทะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
641. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวเสือ ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
642. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผาปังหลวง ต.ผาปัง อ.แม่พริก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
643. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผาปังกลาง ต.ผาปัง อ.แม่พริก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
644. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่เชียงรายลุ่ม ต.แม่พริก อ.แม่พริก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
645. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่พริกบน ต.แม่พริก อ.แม่พริก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
646. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดห้วยขี้นก ต.แม่พริก อ.แม่พริก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
647. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทาน ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
648. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วังตม ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
649. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นาแช่ ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
650. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กอรวก ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
651. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สบจาง ต.นาสัก อ.แม่เมาะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
652. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาสัก ต.นาสัก อ.แม่เมาะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
653. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแมส้าน ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
654. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านดง ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
655. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกลาง ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
656. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สบป้าด ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
657. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งฮั้ว ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
658. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านวังใหม่ ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
659. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ร่องเคาะ ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
660. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังแก้ว ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
661. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังซ้าย ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
662. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังใต้ ต.วังใต้ อ.วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
663. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ป่าสัก ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
664. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทุ่งฮี ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
665. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปงวัง ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
666. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต้นฮ่าง ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
667. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปงถ้ำ ต.วังทอง อ.วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
668. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตึงเหนือ ต.วังทอง อ.วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
669. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่เย็น ต.วังทอง อ.วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
670. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตึงใต้ ต.วังทอง อ.วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
671. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลนายาง ต.นายาง อ.สบปราบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
672. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่กัวะ ต.แม่กัวะ อ.สบปราบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
673. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัฒนา ต.สบปราบ อ.สบปราบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
674. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทุ่งพัฒนา ต.สบปราบ อ.สบปราบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
675. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัว ต.สมัย อ.สบปราบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
676. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดอุมลอง ต.สมัย อ.สบปราบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
677. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สมัยเหนือ ต.สมัย อ.สบปราบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
678. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดน้ำหลง ต.สมัย อ.สบปราบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
679. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด่น ต.สมัย อ.สบปราบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
680. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศรีลังกา ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
681. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เหล่ายาว ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
682. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกลางสันโป่ง ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
683. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โป่งน้ำร้อน ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
684. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านปงแพ่ง ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
685. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเลียง ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
686. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่สัน ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
687. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วอแก้ว ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
688. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยางอ้อย ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
689. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสันทราย ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
690. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทุ่งเกวียน ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
691. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่ตาลน้อย ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
692. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองหล่ม ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
693. สถานรับเลี้ยงเด็กครูต่ายเนอสเซอรี่ ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง กรมกิจการเด็กและเยาวชน
694. สถานรับเลี้ยงเด็กมัธยมวิทยาเนอสเซอรี่ ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง กรมกิจการเด็กและเยาวชน
695. สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านครูอ้อม ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง กรมกิจการเด็กและเยาวชน
696. บ้านคอมครูนัช ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง กรมกิจการเด็กและเยาวชน
697. สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านสอาดเนอร์สเซอรี่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร กรมกิจการเด็กและเยาวชน
698. บ้านเด็กเนอสซิ่งโฮม ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ กรมกิจการเด็กและเยาวชน
699. มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาวิทย์-มัธยมวิทยา ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง กรมกิจการเด็กและเยาวชน
700. ปรียาวรรณเนอสเซอรี่ ต.ล้อมแรด อ.เถิน กรมกิจการเด็กและเยาวชน
701. ผดุงวิทย์เนอสเซอรี่ ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง กรมกิจการเด็กและเยาวชน
702. สถานรับเลี้ยงเด็กพินิจเนอสเซอรี่ ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง กรมกิจการเด็กและเยาวชน
703. สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย พีระยานาวิน ศูนย์ลำปาง ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม กรมกิจการเด็กและเยาวชน
704. รักลูกเนอร์สเซอรี่ ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง กรมกิจการเด็กและเยาวชน
705. วิชชานารีเนอสเซอรี่ ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง กรมกิจการเด็กและเยาวชน
706. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี นครลำปาง ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง กรมกิจการเด็กและเยาวชน
707. ศักดิ์สุนันท์รับเลี้ยงเด็ก ต.แม่พริก อ.แม่พริก กรมกิจการเด็กและเยาวชน
708. สุนันทารับเลี้ยงเด็ก ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง กรมกิจการเด็กและเยาวชน
709. อรุโณทัยเนอร์สเซอรี่ ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง กรมกิจการเด็กและเยาวชน
710. อัสสัมชัญเนสเซอรี่ จังหวัดลำปาง ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง กรมกิจการเด็กและเยาวชน
711. อุ่นรักเนอสเซอรี่ ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง กรมกิจการเด็กและเยาวชน
712. สถานรับเลี้ยงเด็กเบญจศิริ ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง กรมกิจการเด็กและเยาวชน
713. โอมิการับเลี้ยงเด็ก ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง กรมกิจการเด็กและเยาวชน
714. ไตรภพเนอร์สเซอรี่ ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง กรมกิจการเด็กและเยาวชน
715. รตินันท์เนอสเซอรี่ ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง กรมกิจการเด็กและเยาวชน
716. สมสมัยเนอร์สเซอรี่ ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง กรมกิจการเด็กและเยาวชน
717. เตรียมอนุบาลไอคิว ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ กรมกิจการเด็กและเยาวชน
718. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง สถาบันพระบรมราชชนก
719. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
720. โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
721. โรงเรียนปริยัติวัดม่อนจำศีล ( สำนักงานกลุ่ม โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 6 ) ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง
722. โรงเรียนพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ( สำนักงานกลุ่ม โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 6 ) ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง
723. โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา ( สำนักงานกลุ่ม โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 6 ) ต.ท่าผา อ.เกาะคา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง
724. โรงเรียนวิฑิตธรรมคุณอุปถัมภ์ ( สำนักงานกลุ่ม โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 6 ) ต.หลวงเหนือ อ.งาว สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง
725. โรงเรียนแม่สุกศึกษา ( สำนักงานกลุ่ม โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 6 ) ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง
726. โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา ( สำนักงานกลุ่ม โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 6 ) ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง
727. โรงเรียนแม่ทะปริยัติศึกษา ( สำนักงานกลุ่ม โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 6 ) ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง
728. โรงเรียนทิพย์ปาละวิทยานุสรณ์ ( สำนักงานกลุ่ม โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 6 ) ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง
729. โรงเรียนบ้านหม้อศึกษา ( สำนักงานกลุ่ม โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 6 ) ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563