สถานศึกษาจำแนกตามสังกัด
ศูนย์กลางข้อมูลการศึกษาจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2563
สถานศึกษา ในจังหวัดลำปาง แยกตามสังกัด
สรุปรายชื่อสถานศึกษา จังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2563

# ชื่อสถานศึกษา สังกัด
1. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ( สพม.เขต 35 ) ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. โรงเรียนลำปางกัลยาณี ( สพม.เขต 35 ) ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เขลางค์นคร ( สพม.เขต 35 ) ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. โรงเรียนกิ่วลมวิทยา ( สพม.เขต 35 ) ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ( สพม.เขต 35 ) ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก ( สพม.เขต 35 ) ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. โรงเรียนเมืองมายวิทยา ( สพม.เขต 35 ) ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8. โรงเรียนแม่เมาะวิทยา ( สพม.เขต 35 ) ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9. โรงเรียนสบจางวิทยา ( สพม.เขต 35 ) ต.นาสัก อ.แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
10. โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ( สพม.เขต 35 ) ต.เกาะคา อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11. โรงเรียนไหล่หินวิทยา ( สพม.เขต 35 ) ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
12. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ( สพม.เขต 35 ) ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
13. โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ( สพม.เขต 35 ) ต.หลวงเหนือ อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
14. โรงเรียนประชาราชวิทยา ( สพม.เขต 35 ) ต.บ้านร้อง อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
15. โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ( สพม.เขต 35 ) ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
16. โรงเรียนวังเหนือวิทยา ( สพม.เขต 35 ) ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
17. โรงเรียนเถินวิทยา ( สพม.เขต 35 ) ต.ล้อมแรด อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
18. โรงเรียนเวียงมอกวิทยา ( สพม.เขต 35 ) ต.เวียงมอก อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
19. โรงเรียนแม่พริกวิทยา ( สพม.เขต 35 ) ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
20. โรงเรียนแม่ทะวิทยา ( สพม.เขต 35 ) ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
21. โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี ( สพม.เขต 35 ) ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
22. โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา ( สพม.เขต 35 ) ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
23. โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ( สพม.เขต 35 ) ต.สบปราบ อ.สบปราบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
24. โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ( สพม.เขต 35 ) ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
25. โรงเรียนแม่สันวิทยา ( สพม.เขต 35 ) ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
26. โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ( สพม.เขต 35 ) ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
27. โรงเรียนเมืองปานวิทยา ( สพม.เขต 35 ) ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
28. โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ( สพม.เขต 35 ) ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
29. โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ ( สพม.เขต 35 ) ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
30. โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา ( สพม.เขต 35 ) ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
31. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ ( สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ) ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
32. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง ( สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ) ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
33. โรงเรียนพิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14) ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
34. โรงเรียนบ้านปงวัง ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
35. โรงเรียนวัดต้นต้อง ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
36. โรงเรียนบ้านไร่(ประชาสามัคคี) ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
37. โรงเรียนวัดบ้านแลง ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
38. โรงเรียนบ้านแม่อาง ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
39. โรงเรียนบ้านบุญนาค ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
40. โรงเรียนวัดศรีปรีดานุเคราะห์ ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
41. โรงเรียนสบมายสามัคคีวิทยา ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
42. โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
43. โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
44. โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
45. โรงเรียนวัดนาน้อย ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
46. โรงเรียนบ้านทุ่งกู่ด้าย ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
47. โรงเรียนบ้านป่าตันกุมเมือง ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
48. โรงเรียนบ้านกาด ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
49. โรงเรียนบ้านสำเภา ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
50. โรงเรียนวัดน้ำโท้ง ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
51. โรงเรียนบ้านเอื้อม ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
52. โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
53. โรงเรียนวัดบ้านฮ่อง ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
54. โรงเรียนวัดบ้านสัก ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
55. โรงเรียนบ้านแม่เฟือง ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
56. โรงเรียนบ้านปงสนุก ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
57. โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
58. โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
59. โรงเรียนธงชัยวิทยา ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
60. โรงเรียนบ้านโทกหัวช้าง ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
61. โรงเรียนวัดหลวงวิทยา ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.กล้วยแพะ อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
62. โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.กล้วยแพะ อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
63. โรงเรียนบ้านกาศเมฆ ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
64. โรงเรียนบ้านศรีหมวดเกล้า ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
65. โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
66. โรงเรียนวัดบ้านเป้า ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
67. โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
68. โรงเรียนบ้านบ่อหิน ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
69. โรงเรียนวัดค่ากลาง ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านค่า อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
70. โรงเรียนวัดทุ่งโจ้ ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านค่า อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
71. โรงเรียนบ้านสบค่อม ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านค่า อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
72. โรงเรียนบ้านห้วยเป้ง ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านค่า อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
73. โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านค่า อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
74. โรงเรียนบ้านทุ่งฝาย ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.ทุ่งฝาย อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
75. โรงเรียนบ้านท่าโทก ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.ทุ่งฝาย อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
76. โรงเรียนวัดเสด็จ ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
77. โรงเรียนชุมชนบ้านทราย ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
78. โรงเรียนบ้านทรายมูล ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
79. โรงเรียนบ้านจำค่า ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
80. โรงเรียนบ้านหมากหัววัง ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
81. โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.หลวงเหนือ อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
82. โรงเรียนบ้านหลวงเหนือ(วิทิตตานุกูล) ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.หลวงเหนือ อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
83. โรงเรียนชุมชนบ้านแหง ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านแหง อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
84. โรงเรียนบ้านบ่อห้อ ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านแหง อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
85. โรงเรียนแม่แป้นวิทยา ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.นาแก อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
86. โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.นาแก อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
87. โรงเรียนบ้านหลวงใต้ ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.หลวงใต้ อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
88. โรงเรียนบ้านแม่ตีบ ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.แม่ตีบ อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
89. โรงเรียนบ้านงิ้วงาม ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.แม่ตีบ อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
90. โรงเรียนบ้านทุ่ง ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.แม่ตีบ อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
91. โรงเรียนบ้านอ้อน ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านอ้อน อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
92. โรงเรียนบ้านแม่กวัก ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านอ้อน อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
93. โรงเรียนบ้านโป่ง ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านโป่ง อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
94. โรงเรียนบ้านสบพลึง ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านโป่ง อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
95. โรงเรียนบ้านใหม่ ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านโป่ง อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
96. โรงเรียนบ้านหวด ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านหวด อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
97. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านหวด อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
98. โรงเรียนบ้านห้วยหก ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านอ้อน อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
99. โรงเรียนชุมชนบ้านร้อง ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านร้อง อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
100. โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านร้อง อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
101. โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 สาขาบ้านแม่งาว ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านร้อง อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
102. โรงเรียนผาแดงวิทยา ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านร้อง อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
103. โรงเรียนบ้านแม่งาวใต้ ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านร้อง อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
104. โรงเรียนบ้านแม่งาวใต้ สาขาบ้านแม่คำหล้า ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านร้อง อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
105. โรงเรียนบ้านห้วยอูน ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.ปงเตา อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
106. โรงเรียนบ้านขุนแหง ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.ปงเตา อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
107. โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.ปงเตา อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
108. โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
109. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
110. โรงเรียนบ้านปันง้าว ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
111. โรงเรียนบ้านสันทราย ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
112. โรงเรียนบ้านยางอ้อย ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
113. โรงเรียนบ้านทุ่งเกวียน ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
114. โรงเรียนบ้านดอนหัววัง ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
115. โรงเรียนบ้านแม่ตาลน้อย - ปางปง ปางทราย ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
116. โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
117. โรงเรียนบ้านสัน ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
118. โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
119. โรงเรียนบ้านทุ่งผา ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
120. โรงเรียนบ้านทุ่งหก ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
121. โรงเรียนบ้านเหล่า ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
122. โรงเรียนเมืองยาววิทยา ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
123. โรงเรียนชุมชนบ้านสันกำแพง ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
124. โรงเรียนบ้านป่าเหียง ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
125. โรงเรียนบ้านโป่งขวาก ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
126. โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
127. โรงเรียนบ้านปันเต้า ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
128. โรงเรียนวัดหัวฝาย ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
129. โรงเรียนวัดท่าสี ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
130. โรงเรียนบ้านจำปุย ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
131. โรงเรียนบ้านแม่ส้าน ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
132. โรงเรียนบ้านเวียงหงส์ล้านนา ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
133. โรงเรียนวัดบ้านแขม ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
134. โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
135. โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
136. โรงเรียนบ้านทาน ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
137. โรงเรียนบ้านวังตม ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
138. โรงเรียนบ้านนาแช่ ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
139. โรงเรียนวัดสบจาง ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.นาสัก อ.แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
140. โรงเรียนบ้านนาสัก ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.นาสัก อ.แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
141. โรงเรียนบ้านแม่ส้าน สาขาบ้านกลาง ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
142. โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.นาสัก อ.แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
143. โรงเรียนบ้านแม่จาง ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.นาสัก อ.แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
144. โรงเรียนสบป้าดวิทยา ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
145. โรงเรียนบ้านสบเติ๋น ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
146. โรงเรียนสบเมาะวิทยา ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
147. ศูนย์การเรียน ปัญญาภิวัฒน์-ลำปาง ( สพป.ลำปาง เขต 1 ) ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
148. โรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหน ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
149. โรงเรียนบ้านน้ำโทก-หัวดง ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
150. โรงเรียนบ้านแม่ทะ ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
151. โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.นาครัว อ.แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
152. โรงเรียนบ้านหลวง ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.นาครัว อ.แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
153. โรงเรียนบ้านหลุก ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.นาครัว อ.แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
154. โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.นาครัว อ.แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
155. โรงเรียนป่าตันวิทยา ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
156. โรงเรียนบ้านนาคต ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
157. โรงเรียนบ้านฮ่องห้า ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
158. โรงเรียนทองทิพย์วิทยา ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
159. โรงเรียนกิ่วประชาวิทยา ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
160. โรงเรียนบ้านนาต๋ม ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
161. โรงเรียนบ้านบอม ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
162. โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
163. โรงเรียนบ้านแม่ทาน ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
164. โรงเรียนบ้านทุ่งตอน ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.วังเงิน อ.แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
165. โรงเรียนบ้านนาดู่ ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.วังเงิน อ.แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
166. โรงเรียนบ้านนาดง ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.วังเงิน อ.แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
167. โรงเรียนบ้านนากวาง ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
168. โรงเรียนบ้านนาบง ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
169. โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
170. โรงเรียนบ้านสามขา ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
171. โรงเรียนบ้านผาแมว ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
172. โรงเรียนบ้านหัวน้ำ ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.แม่มอก อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
173. โรงเรียนแม่มอกวิทยา ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.แม่มอก อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
174. โรงเรียนบ้านกุ่มเนิ้งใต้ ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.แม่มอก อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
175. โรงเรียนบ้านสะพานหิน ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.แม่มอก อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
176. โรงเรียนบ้านท่าเวียง ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.เวียงมอก อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
177. โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.เวียงมอก อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
178. โรงเรียนบ้านปางอ้า ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.เวียงมอก อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
179. โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.เวียงมอก อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
180. โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.เวียงมอก อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
181. โรงเรียนแสลมวิทยา ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.เวียงมอก อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
182. โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.แม่วะ อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
183. โรงเรียนแม่วะวิทยา ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.แม่วะ อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
184. โรงเรียนบ้านท่าช้าง ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.แม่วะ อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
185. โรงเรียนบ้านน้ำดิบ ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.แม่วะ อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
186. โรงเรียนเถิน-ท่าผา ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.แม่ปะ อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
187. โรงเรียนบ้านท่ามะเกว๋น ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.แม่ปะ อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
188. โรงเรียนปางกุ่มวิทยา ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.แม่ปะ อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
189. โรงเรียนบ้านดอนไชย ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.ล้อมแรด อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
190. โรงเรียนบ้านหนองเตา ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.ล้อมแรด อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
191. โรงเรียนอุมลองรักขิตานุเคราะห์ ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.ล้อมแรด อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
192. โรงเรียนบ้านเวียง ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.ล้อมแรด อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
193. โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.ล้อมแรด อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
194. โรงเรียนล้อมแรดวิทยา ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.ล้อมแรด อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
195. โรงเรียนบ้านเหล่า ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.ล้อมแรด อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
196. โรงเรียนบ้านท่า ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.เถินบุรี อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
197. โรงเรียนวังหินวิทยา ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.เถินบุรี อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
198. โรงเรียนบ้านป่าตาล ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.เถินบุรี อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
199. โรงเรียนบ้านสองแคว ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.เถินบุรี อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
200. โรงเรียนแม่ถอดวิทยา ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.แม่ถอด อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
201. โรงเรียนบ้านแม่เติน ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.แม่ถอด อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
202. โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.แม่ถอด อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
203. โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.นาโป่ง อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
204. โรงเรียนบ้านนาโป่ง ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.นาโป่ง อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
205. โรงเรียนบ้านนาเบี้ย ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.นาโป่ง อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
206. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.ศาลา อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
207. โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.ท่าผา อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
208. โรงเรียนศาลาวิทยา ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.ศาลา อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
209. โรงเรียนบ้านแม่หลง-สบจาง ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.วังพร้าว อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
210. โรงเรียนวังพร้าววิทยา ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.วังพร้าว อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
211. โรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.วังพร้าว อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
212. โรงเรียนวัดนาแก้ว ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.นาแส่ง อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
213. โรงเรียนบ้านจอมปิง ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.นาแก้ว อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
214. โรงเรียนสบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.นาแก้ว อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
215. โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.นาแก้ว อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
216. โรงเรียนบ้านสองแควใต้ ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.นาแก้ว อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
217. โรงเรียนวัดหาดปู่ด้าย ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.นาแส่ง อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
218. โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
219. โรงเรียนบ้านท่าผา ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.ท่าผา อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
220. โรงเรียนไหล่หินราษฎร์บำรุง ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
221. โรงเรียนบ้านดอนธรรม ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
222. โรงเรียนบ้านทุ่งขาม ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
223. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
224. โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
225. โรงเรียนวัดสบแม่ทำ ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
226. โรงเรียนบ้านทุ่งต๋ำ ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
227. โรงเรียนศรีลังกาวิทยา ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
228. โรงเรียนบ้านเหล่ายาว ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
229. โรงเรียนสันโป่งวิทยา ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
230. โรงเรียนบ้านกิ่วห้วยเบิก ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
231. โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
232. โรงเรียนบ้านปงแพ่ง ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
233. โรงเรียนเสริมขวาวิทยา ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
234. โรงเรียนบ้านแม่เลียง ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
235. โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
236. โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
237. โรงเรียนชุมชนบ้านมั่ว ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
238. โรงเรียนวัดสาแล ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
239. โรงเรียนอนุบาลสบปราบ ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.สบปราบ อ.สบปราบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
240. โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.สบปราบ อ.สบปราบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
241. โรงเรียนชุมชนตำบลแม่กัวะ ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.แม่กัวะ อ.สบปราบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
242. โรงเรียนบ้านวังยาว ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.แม่กัวะ อ.สบปราบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
243. โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.สมัย อ.สบปราบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
244. โรงเรียนบ้านเด่น ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.สมัย อ.สบปราบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
245. โรงเรียนบ้านสมัย ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.สมัย อ.สบปราบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
246. โรงเรียนบ้านน้ำหลง ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.สมัย อ.สบปราบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
247. โรงเรียนบ้านอุมลอง ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.สมัย อ.สบปราบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
248. โรงเรียนบ้านแก่น ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.นายาง อ.สบปราบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
249. โรงเรียนนายางวิทยา ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.นายาง อ.สบปราบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
250. โรงเรียนไตรมิตรสามัคคี ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.นายาง อ.สบปราบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
251. โรงเรียนอนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.แม่พริก อ.แม่พริก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
252. โรงเรียนบ้านแม่พริกบน ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.แม่พริก อ.แม่พริก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
253. โรงเรียนบ้านแม่ตั๋ง ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
254. โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
255. โรงเรียนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.แม่พริก อ.แม่พริก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
256. โรงเรียนต้นธงวิทยา ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.แม่ปุ อ.แม่พริก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
257. โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.แม่พริก อ.แม่พริก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
258. โรงเรียนผาปังวิทยา ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.ผาปัง อ.แม่พริก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
259. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปุ ( สพป.ลำปาง เขต 2 ) ต.แม่ปุ อ.แม่พริก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
260. โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
261. โรงเรียนวังแก้ววิทยา ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
262. โรงเรียนบ้านแม่หีด ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
263. โรงเรียนบ้านทุ่งปี้ ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
264. โรงเรียนบ้านวังมน ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
265. โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
266. โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
267. โรงเรียนบ้านแม่สุขใน ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
268. โรงเรียนบ้านป่าแขม ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
269. โรงเรียนบ้านแม่ม่า ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
270. โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
271. โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
272. โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
273. โรงเรียนบ้านปงถ้ำ ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.วังทอง อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
274. โรงเรียนบ้านแม่เย็น ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.วังทอง อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
275. โรงเรียนบ้านเมืองตึง ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.วังทอง อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
276. โรงเรียนวังทองวิทยา ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.วังทอง อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
277. โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
278. โรงเรียนบ้านทุ่งฮี ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
279. โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
280. โรงเรียนบ้านวังโป่ง ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.วังใต้ อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
281. โรงเรียนบ้านแม่พริก ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.วังใต้ อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
282. โรงเรียนบ้านก่อ ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
283. โรงเรียนร่องเคาะวิทยา ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
284. โรงเรียนบ้านวังใหม่ ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
285. โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
286. โรงเรียนบ้านสาแพะ ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
287. โรงเรียนบ้านสบฟ้า ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
288. โรงเรียนบ้านม่วงงาม ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
289. โรงเรียนบ้านฮ่องลี่ ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
290. โรงเรียนบ้านหนองนาว ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
291. โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
292. โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
293. โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
294. โรงเรียนบ้านปงคอบ ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
295. โรงเรียนบ้านสวนดอกคำ ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
296. โรงเรียนชุมชนบ้านสา ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
297. โรงเรียนบ้านแป้น ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
298. โรงเรียนบ้านแม่สุก ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
299. โรงเรียนทุ่งคาวิทยา ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
300. โรงเรียนผาช่อวิทยา ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
301. โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
302. โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
303. โรงเรียนบ้านหนองกอก ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
304. โรงเรียนบ้านแม่ตา ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
305. โรงเรียนบ้านแม่ตาใน ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
306. โรงเรียนบ้านปงดอน ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
307. โรงเรียนบ้านไฮ ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
308. โรงเรียนบ้านเปียงใจ ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
309. โรงเรียนบ้านเลาสู ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
310. โรงเรียนไผ่งามวิทยา ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
311. โรงเรียนบ้านนางาม ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
312. โรงเรียนบ้านแม่เบิน ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
313. โรงเรียนบ้านนาไหม้ ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
314. โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
315. โรงเรียนบ้านหัวฝาย ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
316. โรงเรียนแจ้คอนวิทยา ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
317. โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
318. โรงเรียนบ้านช่อฟ้า ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
319. โรงเรียนบ้านช่อฟ้า สาขาบ้านแม่จอกฟ้า ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
320. โรงเรียนบ้านไร่ ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
321. โรงเรียนบ้านต้นงุ้น ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
322. โรงเรียนบ้านขาม ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
323. โรงเรียนบ้านกล้วย ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
324. โรงเรียนบ้านหัวเมือง ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
325. โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
326. โรงเรียนบ้านทุ่ง ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
327. โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
328. โรงเรียนบ้านสบลี ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
329. โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
330. โรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อน ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
331. โรงเรียนบ้านแม่แจ๋ม ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
332. โรงเรียนบ้านน้ำจำ ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
333. โรงเรียนบ้านแพะ ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
334. โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
335. โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
336. โรงเรียนบ้านดอนไชย ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
337. โรงเรียนบ้านทุ่งส้าน ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
338. โรงเรียนบ้านขอวิทยา ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
339. โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
340. โรงเรียนบ้านป่าเหว ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
341. โรงเรียนบ้านปางดะ ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
342. โรงเรียนบ้านม่วง ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
343. โรงเรียนบ้านหนอง ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
344. โรงเรียนบ้านแม่กองปิน ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
345. โรงเรียนปลายนาวิทยา ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
346. โรงเรียนบ้านถ้ำ ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
347. โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
348. โรงเรียนบ้านจ๋ง ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
349. โรงเรียนบ้านทุ่งข่วง ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
350. โรงเรียนบ้านทุ่งจี้ ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
351. โรงเรียนบ้านทุ่งปง ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
352. โรงเรียนบ้านเฮี้ย ( สพป.ลำปาง เขต 3 ) ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
353. ครอบครัว ไวยอริยโพชฌงค์ ( การศึกษาโดยครอบครัว ) ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
354. ครอบครัว กิจพิทักษ์ ( การศึกษาโดยครอบครัว ) ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
355. ครอบครัว จาดประทุม ( การศึกษาโดยครอบครัว ) ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
356. โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
357. โรงเรียนพินิจวิทยา ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
358. โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
359. โรงเรียนวิชชานารี ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
360. โรงเรียนผดุงวิทย์ ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
361. โรงเรียนลำปางวิทยา ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
362. โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
363. โรงเรียนไตรภพวิทยา ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
364. โรงเรียนอรุโณทัย ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
365. โรงเรียนมัธยมวิทยา ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
366. โรงเรียนเพ็ญจิตตพงษ์ ต.ศาลา อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
367. โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
368. โรงเรียนณัฐบรรจงวิทยา ต.ศาลา อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
369. โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจิตตพงษ์ ต.ศาลา อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
370. โรงเรียนดอนไชยวิทยา ต.หลวงเหนือ อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
371. โรงเรียนไชยชุมพลศึกษา ต.นาแก อ.งาว สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
372. โรงเรียนอักษรศิลป์ ต.ล้อมแรด อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
373. โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา ต.แม่พริก อ.แม่พริก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
374. โรงเรียนผดุงรัตน์ วัดสันฐาน ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
375. โรงเรียนพัฒนาการศึกษาคนตาบอดและคนพิการลำปาง ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
376. โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ์ ต.ล้อมแรด อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
377. โรงเรียนประชาวิทย์ ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
378. โรงเรียนอนุบาลปรียาวรรณ ต.ล้อมแรด อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
379. โรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
380. โรงเรียนสุนทรศึกษา ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
381. โรงเรียนวิสิฐวิทยา (วัดนางแล) ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
382. โรงเรียนเซนต์มารีอา ลำปาง ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
383. กวดวิชากานต์มณี (แม็ทแอ็ดวานซ์) ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
384. เมธาสิทธิ์วิทยา ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
385. ภูมินทร์บริบาล ลำปาง ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
386. บ้านภาษาอังกฤษลำปาง ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
387. อาลัมภางค์เทควันโด ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
388. กวดวิชาลำปางเอ็ดดูเคชั่นเซ็นเตอร์ ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
389. กัญญากรภาษาลำปาง ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
390. กวดวิชาวรรณสรณ์ ลำปาง ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
391. กวดวิชาและสอนภาษาเอ็นคอนเส็ปท์ ลำปาง ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
392. กวดวิชาอาจารย์ปิง ลำปาง ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
393. ภาษาเกาหลีลำปาง ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
394. กวดวิชาบ้านครูช้อย ลำปาง ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
395. กวดวิชาภูมิสัมฤทธิ์ ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
396. เสริมสวยคุณโจ ลำปาง ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
397. ภัทรภูมิคอมพิวเตอร์ ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
398. เสริมสวยมาลี ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
399. ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการศึกษาภาษาอังกฤษ-ลำปาง ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
400. กวดวิชาชัยยะ ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
401. ภักดีวิทย์ ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
402. กวดวิชาเรืองฤทธิ์ ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
403. ดนตรียามาฮ่าลำปาง ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
404. กวดวิชาโล่เงิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
405. กวดวิชาเพ็งใย ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
406. เสริมวิชาการลำปาง ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
407. แม้นศรีพัฒนาวิชาชีพและภาษาลำปาง ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
408. กวดวิชาณฐอร ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
409. กวดวิชาบ้านพี่บอล ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
410. ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษศรีชุม ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
411. สิริน ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
412. กวดวิชาไบรท์ฟิวเจอร์ ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
413. เดอะเบรน ลำปาง ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
414. สอนภาษาและกวดวิชาอิงลิช เซ็นเตอร์ ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
415. สอนภาษาและกวดวิชายูบีบี ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
416. กวดวิชาชูส์ ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
417. กวดวิชาบ้านกิตินา ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
418. กวดวิชาเฉลิมวิชญ์ ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
419. กวดวิชาวิสาลวิทยา ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
420. กวดวิชาคณิตปัญญาเจริญ ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
421. กวดวิชาเบญจมาศ ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
422. โรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษ ลอนดอนเฮ้าส์ ลำปาง ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
423. กวดวิชาอ็องฟร้องซ์ ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
424. กวดวิชาบ้านครูสมโภชน์ (SP.DA) ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
425. กวดวิชาบ้านครูแวว ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
426. ลำปางอินเตอร์แคร์การบริบาล ต.ศาลา อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
427. กวดวิชาพีเอ็มเซ็นเตอร์ ต.ล้อมแรด อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
428. ศิลปะป้องกันตัวจันทร์สว่าง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
429. มวยไทยเบิกฤกษ์ยิม ต.วังพร้าว อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
430. โรงเรียนนานาชาติอังกฤษแห่งภาคเหนือ ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
431. โรงเรียนนานาชาติแครนเบอร์รี่ ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
432. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลำปาง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
433. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่เมาะ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
434. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา ต.ศาลา อ.เกาะคา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
435. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสริมงาม ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
436. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภองาว ต.หลวงใต้ อ.งาว สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
437. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
438. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังเหนือ ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
439. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเถิน ต.ล้อมแรด อ.เถิน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
440. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่พริก ต.แม่พริก อ.แม่พริก สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
441. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
442. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสบปราบ ต.สบปราบ อ.สบปราบ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
443. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
444. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองปาน ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
445. วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
446. วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
447. วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
448. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
449. วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง(วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา) ต.ศาลา อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
450. วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
451. วิทยาลัยการอาชีพเถิน ต.แม่ปะ อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
452. วิทยาลัยเทคโนโลยีอ้อมอารี ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
453. วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
454. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี ต.ล้อมแรด อ.เถิน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
455. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
456. โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ลำปาง ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
457. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
458. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดลำปาง ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
459. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
460. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
461. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ต.ศาลา อ.เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
462. มหาวิทยาลัยเนชั่นลำปาง ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
463. วิทยาลัยอินเตอร์เทค ลำปาง ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
464. โรงเรียนวอแก้ววิทยา ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
465. โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านแสนเมืองมูล ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
466. โรงเรียนเทศบาล 3 บุญทวงศ์อนุกูล ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
467. โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านเชียงราย ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
468. โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านศรีบุญเรือง ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
469. โรงเรียนเทศบาล 6 วัดป่ารวก ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
470. โรงเรียนเทศบาล 7 ศิรินาวินวิทยา ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
471. โรงเรียนเทศบาล ป่าตันนาครัว ต.นาครัว อ.แม่ทะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
472. โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
473. โรงเรียนเทศบาลสิริราช ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
474. โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหล่าย ต.สบปราบ อ.สบปราบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
475. โรงเรียนเทศบาลห้างฉัตร ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
476. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
477. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาครัว ต.นาครัว อ.แม่ทะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
478. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
479. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเสริมงาม ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
480. โรงเรียนบ้านห้วยก้อด ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
481. โรงเรียนบ้านแม่สง ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
482. โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ 1 บ้านป่าสัก ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
483. โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง ต.บ้านร้อง อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
484. โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
485. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.เกาะคา ต.เกาะคา อ.เกาะคา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
486. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศิลา ต.เกาะคา อ.เกาะคา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
487. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ท่าผา ต.ท่าผา อ.เกาะคา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
488. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.นาแก้ว ต.นาแก้ว อ.เกาะคา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
489. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลลำปางหลวง ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
490. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.วังพร้าว ต.วังพร้าว อ.เกาะคา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
491. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ศาลา ต.ศาลา อ.เกาะคา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
492. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไหล่หิน ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
493. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.หลวงใต้ ต.หลวงใต้ อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
494. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.หลวงเหนือ ต.หลวงเหนือ อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
495. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.แจ้ห่ม ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
496. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่จอกฟ้า ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
497. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทุ่งผึ้ง ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
498. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่ช่อฟ้า ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
499. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ห้วยวาด ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
500. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแจ้คอน ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
501. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลบ้านสา ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
502. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.เถินบุรี ต.เถินบุรี อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
503. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ป่าตาล ต.เถินบุรี อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
504. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หัวน้ำ ต.แม่มอก อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
505. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สะพานหิน ต.แม่มอก อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
506. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กุ่มเนิ้งใต้ ต.แม่มอก อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
507. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านอุมลอง ต.ล้อมแรด อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
508. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทม.ล้อมแรด ต.ล้อมแรด อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
509. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เสลียมหวาน ต.เวียงมอก อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
510. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดห้วยริน ต.เวียงมอก อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
511. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าเกวียน ต.เวียงมอก อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
512. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่แสลม ต.เวียงมอก อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
513. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเวียงมอก ต.เวียงมอก อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
514. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปางอ้า ต.เวียงมอก อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
515. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าเวียง ต.เวียงมอก อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
516. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.เมืองปาน ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
517. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผาลาด ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
518. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านฟ่อน ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
519. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดกล้วยหลวง ต.กล้วยแพะ อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
520. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองยาง ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
521. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บุญเกิด ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
522. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดหนองห้า ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
523. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โทกหัวช้าง ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
524. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดม่อนจำศีล ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
525. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกาด ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
526. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านไร่นาน้อย ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
527. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ป่ากล้วย ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
528. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศรีหมวดเกล้า ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
529. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลต้นธงชัย ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
530. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ห้วยฮี ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
531. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทุ่งโค้ง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
532. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทับหมาก ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
533. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
534. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านบ่อแฮ้ว ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
535. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต้นต้อง ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
536. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม่อนเขาแก้ว ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
537. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สามัคคี ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
538. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นาก่วมใต้ ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
539. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดงม่อนกระทิง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
540. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.นาครัว ต.นาครัว อ.แม่ทะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
541. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.น้ำโจ้ ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
542. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ป่าตันนาครัว ต.นาครัว อ.แม่ทะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
543. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่ทะ ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
544. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลสิริราช ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
545. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่เชียงรายบน ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
546. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่ตั๋ง ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
547. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.แม่ปุ ต.แม่ปุ อ.แม่พริก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
548. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.แม่พริก ต.แม่พริก อ.แม่พริก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
549. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่เมาะ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
550. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บ้านใหม่ ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
551. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.วังเหนือ ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
552. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.สบปราบ ต.สบปราบ อ.สบปราบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
553. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแม่กึ๊ด ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
554. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเสริมงาม ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
555. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่ต๋ำ ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
556. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นาเดา ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
557. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาไผ่ ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
558. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.เสริมซ้าย ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
559. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดม่วงชุม ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
560. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ปงยางคก ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
561. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่ยามเหนือ ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
562. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทุ่งหลวง ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
563. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เวียงเหนือ ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
564. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สันกำแพง ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
565. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เวียงใต้ ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
566. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นาบัว ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
567. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ห้างฉัตร ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
568. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่ฮาว ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
569. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขามแดง ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
570. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านปันง้าว ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
571. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลนาแส่ง ต.นาแส่ง อ.เกาะคา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
572. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ใหม่พัฒนา ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
573. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแม่แป้น ต.นาแก อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
574. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแม่ฮ่าง ต.นาแก อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
575. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลบ้านโป่ง ต.บ้านโป่ง อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
576. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยน็อต ต.บ้านโป่ง อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
577. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านร้อง ต.บ้านร้อง อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
578. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่คำหล้า ต.บ้านร้อง อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
579. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผาแดง ต.บ้านร้อง อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
580. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่งาวใต้ ต.บ้านร้อง อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
581. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านปางหละ ต.บ้านหวด อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
582. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยทาก ต.บ้านหวด อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
583. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่พร้าว ต.บ้านหวด อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
584. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหวด ต.บ้านหวด อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
585. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แหงใต้ ต.บ้านแหง อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
586. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ่อห้อ ต.บ้านแหง อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
587. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แหงเหนือ ต.บ้านแหง อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
588. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่งอน ต.บ้านแหง อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
589. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ้อนใต้ ต.บ้านอ้อน อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
590. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสามเหลี่ยม ต.ปงเตา อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
591. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลปงเตา ต.ปงเตา อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
592. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยน้ำตื้น ต.ปงเตา อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
593. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านงิ้วงาม ต.แม่ตีบ อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
594. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดอกคำใต้ ต.แม่ตีบ อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
595. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่ตีบหลวง ต.แม่ตีบ อ.งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
596. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แจ้ห่ม ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
597. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแม่ตา ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
598. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเลาสู ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
599. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เปียงใจ ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
600. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลเมืองมาย ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
601. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นาไหม้ ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
602. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลแม่สุก ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
603. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วิเชตนคร ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
604. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาโป่ง ต.นาโป่ง อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
605. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นาเบี้ยหลวง ต.นาโป่ง อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
606. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลนาโป่ง ต.นาโป่ง อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
607. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาไร่ ต.แม่ถอด อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
608. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่ถอด ต.แม่ถอด อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
609. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่เติน ต.แม่ถอด อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
610. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปางกุ่ม ต.แม่ปะ อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
611. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่ามะเกว๋น ต.แม่ปะ อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
612. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าผา ต.แม่ปะ อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
613. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลแม่วะ ต.แม่วะ อ.เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
614. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สบลี ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
615. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ป่าเหมี้ยง ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
616. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแม่แจ่ม ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
617. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หลวง ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
618. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศรีดอนมูล ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
619. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใหม่พัฒนา ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
620. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งกว๋าว ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
621. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านขอ ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
622. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวเมือง ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
623. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งฝาย ต.ทุ่งฝาย อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
624. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลนิคมพัฒนา ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
625. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าขัว ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
626. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านค่า ต.บ้านค่า อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
627. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านเป้า ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
628. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลบ้านแลง ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
629. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เสด็จ ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
630. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เมาะพัฒนา ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
631. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทรายทอง ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
632. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทรายมูล ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
633. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านเอื้อม ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
634. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลบุณนาคพัฒนา ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
635. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านปงวัง ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
636. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านพิชัย ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
637. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลดอนไฟ ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
638. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิ่ว ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
639. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บอม ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
640. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังเงิน ต.วังเงิน อ.แม่ทะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
641. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวเสือ ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
642. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผาปังหลวง ต.ผาปัง อ.แม่พริก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
643. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผาปังกลาง ต.ผาปัง อ.แม่พริก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
644. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่เชียงรายลุ่ม ต.แม่พริก อ.แม่พริก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
645. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่พริกบน ต.แม่พริก อ.แม่พริก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
646. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดห้วยขี้นก ต.แม่พริก อ.แม่พริก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
647. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทาน ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
648. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วังตม ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
649. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นาแช่ ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
650. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กอรวก ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
651. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สบจาง ต.นาสัก อ.แม่เมาะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
652. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาสัก ต.นาสัก อ.แม่เมาะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
653. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแมส้าน ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
654. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านดง ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
655. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกลาง ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
656. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สบป้าด ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
657. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งฮั้ว ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
658. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านวังใหม่ ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
659. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ร่องเคาะ ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
660. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังแก้ว ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
661. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังซ้าย ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
662. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังใต้ ต.วังใต้ อ.วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
663. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ป่าสัก ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
664. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทุ่งฮี ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
665. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปงวัง ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
666. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต้นฮ่าง ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
667. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปงถ้ำ ต.วังทอง อ.วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
668. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตึงเหนือ ต.วังทอง อ.วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
669. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่เย็น ต.วังทอง อ.วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
670. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตึงใต้ ต.วังทอง อ.วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
671. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลนายาง ต.นายาง อ.สบปราบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
672. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่กัวะ ต.แม่กัวะ อ.สบปราบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
673. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัฒนา ต.สบปราบ อ.สบปราบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
674. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทุ่งพัฒนา ต.สบปราบ อ.สบปราบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
675. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัว ต.สมัย อ.สบปราบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
676. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดอุมลอง ต.สมัย อ.สบปราบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
677. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สมัยเหนือ ต.สมัย อ.สบปราบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
678. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดน้ำหลง ต.สมัย อ.สบปราบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
679. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด่น ต.สมัย อ.สบปราบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
680. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศรีลังกา ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
681. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เหล่ายาว ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
682. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกลางสันโป่ง ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
683. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โป่งน้ำร้อน ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
684. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านปงแพ่ง ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
685. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเลียง ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
686. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่สัน ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
687. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วอแก้ว ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
688. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยางอ้อย ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
689. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสันทราย ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
690. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทุ่งเกวียน ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
691. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่ตาลน้อย ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
692. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองหล่ม ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
693. สถานรับเลี้ยงเด็กครูต่ายเนอสเซอรี่ ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง กรมกิจการเด็กและเยาวชน
694. สถานรับเลี้ยงเด็กมัธยมวิทยาเนอสเซอรี่ ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง กรมกิจการเด็กและเยาวชน
695. สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านครูอ้อม ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง กรมกิจการเด็กและเยาวชน
696. บ้านคอมครูนัช ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง กรมกิจการเด็กและเยาวชน
697. สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านสอาดเนอร์สเซอรี่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร กรมกิจการเด็กและเยาวชน
698. บ้านเด็กเนอสซิ่งโฮม ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ กรมกิจการเด็กและเยาวชน
699. มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาวิทย์-มัธยมวิทยา ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง กรมกิจการเด็กและเยาวชน
700. ปรียาวรรณเนอสเซอรี่ ต.ล้อมแรด อ.เถิน กรมกิจการเด็กและเยาวชน
701. ผดุงวิทย์เนอสเซอรี่ ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง กรมกิจการเด็กและเยาวชน
702. สถานรับเลี้ยงเด็กพินิจเนอสเซอรี่ ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง กรมกิจการเด็กและเยาวชน
703. สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย พีระยานาวิน ศูนย์ลำปาง ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม กรมกิจการเด็กและเยาวชน
704. รักลูกเนอร์สเซอรี่ ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง กรมกิจการเด็กและเยาวชน
705. วิชชานารีเนอสเซอรี่ ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง กรมกิจการเด็กและเยาวชน
706. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี นครลำปาง ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง กรมกิจการเด็กและเยาวชน
707. ศักดิ์สุนันท์รับเลี้ยงเด็ก ต.แม่พริก อ.แม่พริก กรมกิจการเด็กและเยาวชน
708. สุนันทารับเลี้ยงเด็ก ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง กรมกิจการเด็กและเยาวชน
709. อรุโณทัยเนอร์สเซอรี่ ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง กรมกิจการเด็กและเยาวชน
710. อัสสัมชัญเนสเซอรี่ จังหวัดลำปาง ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง กรมกิจการเด็กและเยาวชน
711. อุ่นรักเนอสเซอรี่ ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง กรมกิจการเด็กและเยาวชน
712. สถานรับเลี้ยงเด็กเบญจศิริ ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง กรมกิจการเด็กและเยาวชน
713. โอมิการับเลี้ยงเด็ก ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง กรมกิจการเด็กและเยาวชน
714. ไตรภพเนอร์สเซอรี่ ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง กรมกิจการเด็กและเยาวชน
715. รตินันท์เนอสเซอรี่ ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง กรมกิจการเด็กและเยาวชน
716. สมสมัยเนอร์สเซอรี่ ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง กรมกิจการเด็กและเยาวชน
717. เตรียมอนุบาลไอคิว ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ กรมกิจการเด็กและเยาวชน
718. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง สถาบันพระบรมราชชนก
719. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
720. โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
721. โรงเรียนปริยัติวัดม่อนจำศีล ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง
722. โรงเรียนพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง
723. โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา ต.ท่าผา อ.เกาะคา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง
724. โรงเรียนวิฑิตธรรมคุณอุปถัมภ์ ต.หลวงเหนือ อ.งาว สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง
725. โรงเรียนแม่สุกศึกษา ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง
726. โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง
727. โรงเรียนแม่ทะปริยัติศึกษา ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง
728. โรงเรียนทิพย์ปาละวิทยานุสรณ์ ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง
729. โรงเรียนบ้านหม้อศึกษา ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563