ดัชนีทางศึกษา ด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง
ศูนย์กลางข้อมูลการศึกษาจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2564
ตาราง 1: สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาต่อผู้เรียนสามัญศึกษา
ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564
จำนวนผู้เรียน ชั้น ม.3 เรียนต่อชั้น ม.4 ร้อยละ ไม่เรียนต่อ
จำนวนผู้เรียน สายสามัญ สายอาชีพ จำนวนผู้เรียน สายสามัญ สายอาชีพ จำนวนผู้เรียน ร้อยละ
6,093 6,594 3,969 2,626 108.22 60.19 39.81 - 0
การวิเคราะห์และอภิปรายข้อมูลรายดัชนีเป็นดังนี้

ดัชนีที่ 1 สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาต่อผู้เรียนสายสามัญศึกษา จากตาราง 1 สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาต่อผู้เรียนสายสามัญศึกษาในภาพรวมของจังหวัดลำปาง พบว่าร้อยละของผู้เรียนอาชีวศึกษาต่ำกว่าผู้เรียนสายสามัญศึกษา ในอัตราร้อยละ 20.38 โดยร้อยละของผู้เรียนอาชีวศึกษาอยู่ที่ 39.81 ร้อยละของผู้เรียนสายสามัญศึกษาอยู่ที่ 60.19 และมีผู้เรียนต่อที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาปีก่อนหน้า ร้อยละ 8.22

11:01 AM | Yesterday