ดัชนีทางศึกษา ด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง
ศูนย์กลางข้อมูลการศึกษาจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2564
ตาราง 1: สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาต่อผู้เรียนสามัญศึกษา
ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564
จำนวนผู้เรียน ชั้น ม.3 ศึกษาต่อชั้น ม.4,ปวช.1 ร้อยละ ไม่ศึกษาต่อ
จำนวนผู้เรียน สายสามัญ สายอาชีพ จำนวนผู้เรียน สายสามัญ สายอาชีพ จำนวนผู้เรียน ร้อยละ
5,981 6,217 3,923 2,294 103.95 63.10 36.90 0 0
การวิเคราะห์และอภิปรายข้อมูลรายดัชนีเป็นดังนี้

ดัชนีที่ 1 สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาต่อผู้เรียนสายสามัญศึกษา จากตาราง 1 สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาต่อผู้เรียนสายสามัญศึกษาในภาพรวมของจังหวัดลำปาง พบว่าร้อยละของผู้เรียนอาชีวศึกษาต่ำกว่าผู้เรียนสายสามัญศึกษา ในอัตราร้อยละ 26.2 โดยร้อยละของผู้เรียนอาชีวศึกษาอยู่ที่ 36.90 ร้อยละของผู้เรียนสายสามัญศึกษาอยู่ที่ 63.10 และมีจำนวนผู้ศึกษาต่อ สูงกว่าจำนวนผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ร้อยละ 3.95

11:01 AM | Yesterday