ดัชนีทางศึกษา ด้านคุณภาพการศึกษา
ศูนย์กลางข้อมูลการศึกษาจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2564
ตาราง 1: ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2562
จังหวัด ตัวแปร กลุ่มสาระวิชา
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ลำปาง จำนวนนักเรียนเข้าสอบ (คน) 5,302 5,303 5,302 5,303
จำนวนนักเรียนสอบผ่าน (คน) 2,933 906 1,103 992
ร้อยละ 55.32 17.08 20.80 18.71
เขตตรวจราชการที่ 15 จำนวนนักเรียนเข้าสอบ (คน) 28,869 28,871 28,867 28,871
จำนวนนักเรียนสอบผ่าน (คน) 14,095 4,700 4,795 4,778
ร้อยละ 48.82 16.28 16.61 16.55
ระดับประเทศ จำนวนนักเรียนเข้าสอบ (คน) 692,721 692,708 692,673 692,705
จำนวนนักเรียนสอบผ่าน (คน) 327,172 103,768 110,412 106,815
ร้อยละ 47.23 14.98 15.94 15.42
ตาราง 2: ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2562
จังหวัด ตัวแปร กลุ่มสาระวิชา
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ลำปาง จำนวนนักเรียนเข้าสอบ (คน) 6,027 6,025 6,025 6,023
จำนวนนักเรียนสอบผ่าน (คน) 4,128 646 574 184
ร้อยละ 68.49 10.72 9.53 3.05
เขตตรวจราชการที่ 15 จำนวนนักเรียนเข้าสอบ (คน) 29,551 29,572 29,546 29,567
จำนวนนักเรียนสอบผ่าน (คน) 20001 3819 2714 827
ร้อยละ 67.68 12.91 9.19 2.80
ระดับประเทศ จำนวนนักเรียนเข้าสอบ (คน) 665,638 665,310 665,495 665,230
จำนวนนักเรียนสอบผ่าน (คน) 426,565 72,286 53,003 16,314
ร้อยละ 64.08 10.87 7.96 2.45
ตาราง 3: ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2562
จังหวัด ตัวแปร กลุ่มสาระวิชา
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา
ลำปาง จำนวนนักเรียนเข้าสอบ (คน) 3,425 3,422 3,424 3,424 3,424
จำนวนนักเรียนสอบผ่าน (คน) 1,148 326 416 259 259
ร้อยละ 33.52 9.53 12.15 7.56 7.56
เขตตรวจราชการที่ 15 จำนวนนักเรียนเข้าสอบ (คน) 17,014 16,995 16,998 17,020 16,993
จำนวนนักเรียนสอบผ่าน (คน) 5,534 2,069 1,964 1,260 1,361
ร้อยละ 32.53 12.17 11.55 7.40 8.01
ระดับประเทศ จำนวนนักเรียนเข้าสอบ (คน) 362,944 363,678 363,752 363,095 363,601
จำนวนนักเรียนสอบผ่าน (คน) 108,351 35,205 36,728 20,513 23,654
ร้อยละ 29.85 9.68 10.10 5.65 6.51
การวิเคราะห์และอภิปรายข้อมูลรายดัชนีเป็นดังนี้

ดัชนีที่ 1 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET (Ordinary National Educational Test) เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ครอบคลุม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ดำเนินการโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เรียกโดยย่อว่า "สทศ."

จากตาราง 1 พบว่าร้อยละของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของจังหวัดลำปาง ที่มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป วิชาภาษาไทยมีผลการทดสอบผ่านเกณฑ์สูงสุด ร้อยละ 55.32 สูงกว่าระดับเขตตรวจราชการที่ 15 และระดับประเทศ รองลงมาเป็นวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ตามลำดับ

จากตาราง 2 พบว่าร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของจังหวัดลำปาง ที่มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป วิชาภาษาไทยมีผลการทดสอบผ่านเกณฑ์สูงสุด ร้อยละ 68.49 สูงกว่าระดับเขตตรวจราชการที่ 15 และระดับประเทศ รองลงมาเป็นวิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ตามลำดับ

จากตาราง 3 พบว่าร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของจังหวัดลำปาง ที่มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป วิชาภาษาไทยมีผลการทดสอบผ่านเกณฑ์สูงสุด ร้อยละ 33.52 สูงกว่าระดับประเทศ แต่ต่ำกว่าระดับเขตตรวจราชการที่ 15 รองลงมาเป็นวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ตามลำดับ

11:01 AM | Yesterday