ประชากรวัยเรียนจำแนกตามพื้นที่
ศูนย์กลางข้อมูลการศึกษา ปีการศึกษา 2564
ข้อมูลประชากรวัยเรียนจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2564

หมายเหตุ : ข้อมูลจำนวนประชากรเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยและมีชื่อในทะเบียนบ้าน จากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563