ประชากรวัยเรียนจำแนกตามอายุ
ศูนย์กลางข้อมูลการศึกษาจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2564