สารสนเทศ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดลำปาง พ.ศ. 2563–2565 (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ

ตารางผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน จำนวนโครงการ จำนวนหน่วยงาน
ร้อยละของสถานศึกษา ที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อน ความรักและการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ และการยึดมั่น ในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 100 52.14 58 34
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564 100 50.36 53 32
แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564

ตารางผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน จำนวนโครงการ จำนวนหน่วยงาน
ร้อยละของผู้เรียนในพื้นที่สูงทุรกันดาร มีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 100 19.58 5 5
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564 100 20 7 7
แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564

ตารางผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน จำนวนโครงการ จำนวนหน่วยงาน
ร้อยละของสถานศึกษา ที่จัดการเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 100 32.16 22 21
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564 100 30.97 22 20
แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ตารางผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน จำนวนโครงการ จำนวนหน่วยงาน
ร้อยละของสถานศึกษา ที่มีการผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ ที่จำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 7 10 1 1
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564 9 10 1 1
แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564

ตารางผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน จำนวนโครงการ จำนวนหน่วยงาน
จำนวนงานวิจัย องค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิต และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของจังหวัดลำปาง
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 7 10 2 1
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564 9 30 3 2
แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564

ตารางผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน จำนวนโครงการ จำนวนหน่วยงาน
จำนวนเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาเอกชน สถานประกอบการ ชุมชนในการจัดการศึกษา และสร้างนวัตกรรมในสาขาวิชาชีพต่างๆ
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 5 6.75 14 10
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564 7 5.75 16 11
แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ตารางผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน จำนวนโครงการ จำนวนหน่วยงาน
ร้อยละของผู้เรียนทุกช่วงวัย มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้น
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 80 72.32 49 26
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564 85 70.72 48 26
แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564

ตารางผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน จำนวนโครงการ จำนวนหน่วยงาน
ร้อยละของผู้เรียนทุกช่วงวัย มีคุณลักษณะตามค่านิยม 12 ประการ เพิ่มขึ้น
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 85 93.47 49 22
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564 90 89.24 47 22
แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564

ตารางผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน จำนวนโครงการ จำนวนหน่วยงาน
ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้น
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 84 56.84 45 24
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564 86 62.32 39 20
แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564

ตารางผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน จำนวนโครงการ จำนวนหน่วยงาน
ร้อยละของผู้เรียนมีอัตราการออกกลางคันลดลง
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 6 1.5 16 10
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564 5 0.47 14 10
แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564

ตารางผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน จำนวนโครงการ จำนวนหน่วยงาน
ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 80 88.45 28 22
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564 85 84.64 28 22
แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564

ตารางผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน จำนวนโครงการ จำนวนหน่วยงาน
ร้อยละของผู้เรียนระดับอาชีวศึกษา ที่มีความรู้ ความสามารถ สมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพ
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 70 100 2 2
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564 75 93.33 3 3
แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564

ตารางผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน จำนวนโครงการ จำนวนหน่วยงาน
ร้อยละของสถานศึกษา ที่มีการจัดกิจกรรมในการปลูกฝังจิตสำนึกด้านวินัย
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 100 43.89 37 29
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564 100 43.89 34 29
แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564

ตารางผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน จำนวนโครงการ จำนวนหน่วยงาน
ร้อยละของผู้เรียนระดับอุดมศึกษา ที่มีความรู้ ความสามารถ สมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพ
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 - - - -
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564 - - - -
แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564

ตารางผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน จำนวนโครงการ จำนวนหน่วยงาน
ร้อยละของวัยแรงงาน และผู้สูงวัย ที่ได้รับบริการทางการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตเพิ่มขึ้น
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 12 80 2 2
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564 13 80 2 2
แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564

ตารางผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน จำนวนโครงการ จำนวนหน่วยงาน
ร้อยละของสถานศึกษา ที่สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ได้คุณภาพ และมาตรฐานเพิ่มขึ้น
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 85 35.59 28 24
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564 88 40.93 31 24
แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564

ตารางผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน จำนวนโครงการ จำนวนหน่วยงาน
ร้อยละของแหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถให้บริการทางการศึกษา
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 60 65.8 44 27
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564 70 42.59 42 27
แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564

ตารางผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน จำนวนโครงการ จำนวนหน่วยงาน
สถานศึกษามีระบบ กลไก การวัดและติดตามประเมินผลความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของผู้เรียน ทุกระดับการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 มี มี 19 20
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564 มี มี 19 20

ตารางผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน จำนวนโครงการ จำนวนหน่วยงาน
ร้อยละครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ทุกระดับและประเภทการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 85 87.7 36 29
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564 90 89.32 31 27
แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา

ตารางผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน จำนวนโครงการ จำนวนหน่วยงาน
ร้อยละของผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเหมาะสม
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 80 70.84 30 18
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564 80 64.71 31 18
แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564

ตารางผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน จำนวนโครงการ จำนวนหน่วยงาน
ร้อยละของเครือข่าย ที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 5 37.25 22 20
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564 5 24 20 19
แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564

ตารางผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน จำนวนโครงการ จำนวนหน่วยงาน
ร้อยละของสถานศึกษา ที่ได้รับบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมทุกพื้นที่
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 75 39.33 29 28
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564 80 41.83 30 28
แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564

ตารางผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน จำนวนโครงการ จำนวนหน่วยงาน
ร้อยละของผู้เรียนมีวุฒิทางการศึกษาด้านสายอาชีพและด้านสายสามัญ
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 3 - 1 1
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564 4 - 1 1
แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ตารางผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน จำนวนโครงการ จำนวนหน่วยงาน
ร้อยละของผู้เรียนทุกช่วงวัยมีพฤติกรรม ที่แสดงออกถึงจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภูมิปัญญาของท้องถิ่น และประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 60 87.93 59 32
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564 70 90.17 57 30
แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564

ตารางผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน จำนวนโครงการ จำนวนหน่วยงาน
ร้อยละของสถานศึกษาที่พัฒนาหลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 85 29.6 40 24
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564 90 34.25 39 23
แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564

ตารางผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน จำนวนโครงการ จำนวนหน่วยงาน
ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 100 43.59 47 29
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564 100 45.2 46 32
แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564

ตารางผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน จำนวนโครงการ จำนวนหน่วยงาน
ร้อยละของสถานศึกษา ที่นำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 100 29.98 31 25
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564 100 33.25 31 25
แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564

ตารางผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน จำนวนโครงการ จำนวนหน่วยงาน
จำนวนงานวิจัยและนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 8 11 4 3
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564 10 31 3 3
แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564

ตารางผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน จำนวนโครงการ จำนวนหน่วยงาน
ร้อยละสถานศึกษา ที่จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 100 33.8 43 30
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564 100 40.83 40 29
แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564

ตารางผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน จำนวนโครงการ จำนวนหน่วยงาน
ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดกิจกรรมในการปลูกฝังจิตสำนึกด้านความสะอาด
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 100 41.51 31 27
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564 100 33.18 30 29
แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

ตารางผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน จำนวนโครงการ จำนวนหน่วยงาน
ร้อยละของสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มี ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 100 28.29 18 17
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564 100 24.33 19 16
แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564

ตารางผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน จำนวนโครงการ จำนวนหน่วยงาน
ร้อยละของสถานศึกษา ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 84 37.94 22 24
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564 86 33.97 23 24
แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564

ตารางผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน จำนวนโครงการ จำนวนหน่วยงาน
ร้อยละของสถานศึกษาที่บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 100 23.43 12 14
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564 100 20.65 15 15
แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564

ตารางผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน จำนวนโครงการ จำนวนหน่วยงาน
จำนวนเครือข่ายการศึกษา ที่มีศักยภาพและความพร้อม ในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนจังหวัดลำปาง
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 11 12.5 11 11
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564 12 7 9 9
แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564

ตารางผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน จำนวนโครงการ จำนวนหน่วยงาน
จำนวนองค์กร สมาคม มูลนิธิหรือหน่วยงานอื่น ที่เข้ามาจัดการศึกษาหรือร่วมมือกับสถานศึกษา ทั้งของรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 10 6 11 9
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564 15 2.75 12 10
แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564

ตารางผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน จำนวนโครงการ จำนวนหน่วยงาน
หน่วยงานการศึกษามีระบบสรรหา และแต่งตั้งผู้บริหาร สถานศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความสำเร็จในวิชาชีพ
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 มี มี 10 15
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564 มี มี 11 16

ตารางผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน จำนวนโครงการ จำนวนหน่วยงาน
ร้อยละของสถานศึกษา ที่มีครูเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 92 26.51 12 15
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564 94 26.51 12 15
แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564

ตารางผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน จำนวนโครงการ จำนวนหน่วยงาน
ร้อยละของสถานศึกษา ที่มีระบบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 100 27.83 25 23
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564 100 27.83 25 23
แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564