สารสนเทศทางการศึกษา
ศูนย์กลางข้อมูลการศึกษาจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2564
ข้อมูลภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ภาพรวมจังหวัด จากผลการสำรวจจำนวน 73,175 ตัวอย่าง