สารสนเทศทางการศึกษา
ศูนย์กลางข้อมูลการศึกษาจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2564
ข้อมูลภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ภาพรวมจังหวัด จากผลการสำรวจจำนวน 74,270 ตัวอย่าง