สารสนเทศทางการศึกษา
ศูนย์กลางข้อมูลการศึกษาจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2564
ข้อมูลภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ
ภาพรวมจังหวัด จากผลการสำรวจจำนวน 74,270 ตัวอย่าง