สารสนเทศทางการศึกษา
ศูนย์กลางข้อมูลการศึกษาจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2564
ข้อมูลภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ
ภาพรวมจังหวัด จากผลการสำรวจจำนวน 73,175 ตัวอย่าง