ภูมิสารสนเทศทางการศึกษา
ศูนย์กลางข้อมูลการศึกษาจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2564
ตารางที่ 1  จำนวนนักเรียนจำแนกตามสังกัด ระดับการศึกษา และเพศ
ระดับชั้น สังกัดของสถานศึกษา รวม
สพฐ. สช. กศน. สอศ. สกอ. อปท. พม. สธ. กก. พศ.
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
1. ก่อนประถมศึกษา
1.1 เตรียมอนุบาล0 0 31 31 0 0 0 0 21 22 2,866 2,621 0 0 0 0 0 0 0 0 5,592
1.2 อนุบาล 1(หลักสูตร 3 ปีของ สช.)/อนุบาล 3 ขวบ450 444 452 439 0 0 0 0 59 37 359 332 0 0 0 0 0 0 0 0 2,572
1.3 อนุบาล 2(หลักสูตร 3 ปีของ สช.)/อนุบาล 11,623 1,525 536 511 0 0 0 0 65 58 357 325 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000
1.4 อนุบาล 3(หลักสูตร 3 ปีของ สช.)/อนุบาล 21,667 1,539 644 604 0 0 0 0 56 35 393 355 0 0 0 0 0 0 0 0 5,293
รวมก่อนประถมศึกษา 3,740 3,508 1,663 1,585 0 0 0 0 201 152 3,975 3,633 0 0 0 0 0 0 0 0 18,457
2. ประถมศึกษา
2.1 ประถมศึกษาปีที่ 1/เกรด 11,951 1,881 599 550 0 0 0 0 27 35 178 187 0 0 0 0 0 0 0 0 5,408
2.2 ประถมศึกษาปีที่ 2/เกรด 22,015 1,926 643 597 0 0 0 0 27 35 193 153 0 0 0 0 0 0 0 0 5,589
2.3 ประถมศึกษาปีที่ 3/เกรด 32,140 2,152 668 681 0 0 0 0 21 23 180 171 0 0 0 0 0 0 0 0 6,036
2.4 ประถมศึกษาปีที่ 4/เกรด 42,217 2,041 698 657 0 0 0 0 26 12 183 197 0 0 0 0 0 0 0 0 6,031
2.5 ประถมศึกษาปีที่ 5/เกรด 52,122 2,017 647 600 0 0 0 0 11 14 194 167 0 0 0 0 0 0 0 0 5,772
2.6 ประถมศึกษาปีที่ 6/เกรด 6/กศน.ประถมศึกษา2,064 2,036 704 617 0 0 0 0 17 8 214 179 0 0 0 0 0 0 0 0 5,839
รวมประถมศึกษา 12,509 12,053 3,959 3,702 0 0 0 0 129 127 1,142 1,054 0 0 0 0 0 0 0 0 34,675
3. มัธยมศึกษาตอนต้น
3.1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 /เกรด 7/ นาฎศิลป์ชั้นที่ 1 2,162 2,231 556 417 0 0 0 0 0 0 146 128 0 0 0 0 61 36 133 0 5,870
3.2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 /เกรด 8/ นาฎศิลป์ชั้นที่ 22,231 2,457 582 430 0 0 0 0 0 0 129 104 0 0 0 0 66 52 164 0 6,215
3.3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 /เกรด 9/ นาฎศิลป์ชั้นที่ 32,255 2,272 610 529 0 0 0 0 0 0 116 94 0 0 0 0 68 40 162 0 6,146
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 6,648 6,960 1,748 1,376 0 0 0 0 0 0 391 326 0 0 0 0 195 128 459 0 18,231
4. มัธยมศึกษาตอนปลาย
4.1 มัธยมศึกษาปีที่ 4/เกรด10/เตรียมทหารชั้นปีที่ 11,191 1,903 303 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 45 109 0 3,923
4.2 มัธยมศึกษาปีที่ 5/เกรด11/เตรียมทหารชั้นปีที่ 21,178 1,917 304 307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 47 79 0 3,888
4.3 มัธยมศึกษาปีที่ 6/เกรด12/เตรียมทหารชั้นปีที่ 3/กศน.มัธยมศึกษา1,049 1,796 285 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 30 79 0 3,584
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 3,418 5,616 892 912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168 122 267 0 11,395
5. อาชีวศึกษา
5.1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 125 51 0 0 0 0 1,554 664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,294
5.2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 227 50 0 0 0 0 1,386 667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,130
5.3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 321 22 0 0 0 0 1,637 792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,472
5.4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.5 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1/ ปวท. ชั้นปีที่ 1 - ปกศ. สูง 0 0 0 0 0 0 1,409 757 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,185
5.6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2/ ปวท. ชั้นปีที่ 1 - ปกศ. สูง 0 0 0 0 0 0 1,497 826 17 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,353
5.7 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 30 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
5.8 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.9 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมอาชีวศึกษา 73 123 0 0 0 0 7,483 3,706 30 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,437
6. อุดมศึกษา
6.1 ปริญญาตรี ปีที่ 10 0 0 0 0 0 1 33 545 911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,490
6.2 ปริญญาตรี ปีที่ 20 0 0 0 0 0 13 58 507 933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,511
6.3 ปริญญาตรี ปีที่ 30 0 0 0 0 0 0 0 408 766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,174
6.4 ปริญญาตรี ปีที่ 40 0 0 0 0 0 0 0 473 917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,390
6.5 ปริญญาตรี ปีที่ 50 0 0 0 0 0 0 0 387 866 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,253
6.6 ปริญญาตรี ปีที่ 60 0 0 0 0 0 0 0 114 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216
6.7 ปริญญาตรี0 0 0 0 0 0 0 0 852 2,361 0 0 0 0 0 0 468 163 0 0 3,844
6.8 บัณฑิตศึกษา ปริญญาโท0 0 0 0 0 0 0 0 66 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192
6.9 บัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
6.10 ประกาศนียบัตรบัณฑิต0 0 0 0 0 0 0 0 171 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 521
6.11 ปริญญาตรี ปีที่ 70 0 0 0 0 0 0 0 43 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83
6.12 ปริญญาตรี ปีที่ 80 0 0 0 0 0 0 0 28 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58
รวมอุดมศึกษา 0 0 0 0 0 0 14 91 3,602 7,408 0 0 0 0 0 0 468 163 0 0 11,746
7. การศึกษาพิเศษ
7.1 เตรียมความพร้อม(ศูนย์การศึกษาพิเศษ)112 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193
รวมการศึกษาพิเศษ 112 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193
8. ประถมศึกษา (กศน.)
8.1 ประถมศึกษา (กศน.)0 0 0 0 267 647 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 914
รวมประถมศึกษา (กศน.) 0 0 0 0 267 647 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 914
9. มัธยมศึกษาตอนต้น (กศน.)
9.1 มัธยมศึกษา ตอนต้น (กศน.)0 0 0 0 1,197 1,174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,371
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น (กศน.) 0 0 0 0 1,197 1,174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,371
10. มัธยมศึกษาตอนปลาย (กศน.)
10.1 มัธยมศึกษา ตอนปลาย (กศน.)0 0 0 0 2,035 1,580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,615
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย (กศน.) 0 0 0 0 2,035 1,580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,615
11. อาชีวศึกษา (กศน.)
11.1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (กศน.)0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
รวมอาชีวศึกษา (กศน.) 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
12. การศึกษานอกระบบ
12.1 การศึกษานอกระบบ0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมการศึกษานอกระบบ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ตารางที่ 2  จำนวนนักเรียนจำแนกตามสังกัด เป็นรายอำเภอ
อำเภอ รวม สังกัดของสถานศึกษา
สพฐ. สช. กศน. สอศ. สกอ. อปท. พม. สธ. กก. พศ.
1.อำเภอเมืองลำปาง 54,361 19,071 11,392 1,368 7,755 9,426 3,972 0 0 1,244 133
2.อำเภอแม่เมาะ 5,614 3,649 0 313 745 0 907 0 0 0 0
3.อำเภอเกาะคา 5,477 2,452 926 437 1,155 0 429 0 0 0 78
4.อำเภอเสริมงาม 3,228 2,558 0 322 0 0 348 0 0 0 0
5.อำเภองาว 6,627 3,881 1,627 513 0 0 542 0 0 0 64
6.อำเภอแจ้ห่ม 4,670 3,422 0 390 422 0 385 0 0 0 51
7.อำเภอวังเหนือ 5,018 3,378 219 503 0 0 775 0 0 0 143
8.อำเภอเถิน 8,639 5,751 354 728 1,217 0 589 0 0 0 0
9.อำเภอแม่พริก 2,214 1,173 530 347 0 0 164 0 0 0 0
10.อำเภอแม่ทะ 4,065 2,054 590 504 0 0 770 0 0 0 147
11.อำเภอสบปราบ 3,163 2,161 0 395 0 0 607 0 0 0 0
12.อำเภอห้างฉัตร 6,537 2,724 199 640 0 2,245 619 0 0 0 110
13.อำเภอเมืองปาน 3,466 2,565 0 487 0 0 414 0 0 0 0
รวมยอด
113,079 54,839 15,837 6,947 11,294 11,671 10,521 0 0 1,244 726
ตารางที่ 3  จำนวนนักเรียนแยกตามระดับการศึกษา และเพศ เป็นรายอำเภอ
อำเภอ รวม ระดับการศึกษา
ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
รวม ไม่ระบุ ชาย หญิง รวม ไม่ระบุ ชาย หญิง รวม ไม่ระบุ ชาย หญิง รวม ไม่ระบุ ชาย หญิง รวม ไม่ระบุ ชาย หญิง
1.อำเภอเมืองลำปาง 35,401 0 17,203 18,198 6,580 0 3,397 3,183 14,030 0 7,178 6,852 8,628 0 4,256 4,372 6,163 0 2,372 3,791
2.อำเภอแม่เมาะ 4,556 0 2,296 2,260 1,237 0 648 589 2,077 0 1,071 1,006 948 0 497 451 294 0 80 214
3.อำเภอเกาะคา 3,885 0 2,051 1,834 1,095 0 569 526 1,889 0 980 909 790 0 442 348 111 0 60 51
4.อำเภอเสริมงาม 2,906 0 1,474 1,432 758 0 401 357 1,140 0 586 554 621 0 309 312 387 0 178 209
5.อำเภองาว 6,114 0 3,072 3,042 1,353 0 686 667 2,681 0 1,363 1,318 1,203 0 633 570 877 0 390 487
6.อำเภอแจ้ห่ม 3,858 0 1,859 1,999 904 0 453 451 1,595 0 779 816 887 0 455 432 472 0 172 300
7.อำเภอวังเหนือ 4,515 0 2,347 2,168 1,021 0 552 469 1,922 0 1,013 909 921 0 473 448 651 0 309 342
8.อำเภอเถิน 6,694 0 3,364 3,330 1,587 0 836 751 2,953 0 1,509 1,444 1,432 0 743 689 722 0 276 446
9.อำเภอแม่พริก 1,867 0 980 887 415 0 222 193 751 0 397 354 439 0 241 198 262 0 120 142
10.อำเภอแม่ทะ 3,561 0 1,927 1,634 1,033 0 521 512 1,582 0 829 753 662 0 412 250 284 0 165 119
11.อำเภอสบปราบ 2,768 0 1,386 1,382 719 0 384 335 1,213 0 592 621 502 0 248 254 334 0 162 172
12.อำเภอห้างฉัตร 3,652 0 1,985 1,667 940 0 487 453 1,554 0 765 789 718 0 473 245 440 0 260 180
13.อำเภอเมืองปาน 2,979 0 1,560 1,419 813 0 423 390 1,288 0 677 611 480 0 259 221 398 0 201 197
รวมยอด
82,756 0 41,504 41,252 18,455 0 9,579 8,876 34,675 0 17,739 16,936 18,231 0 9,441 8,790 11,395 0 4,745 6,650