ภูมิสารสนเทศทางการศึกษา
ศูนย์กลางข้อมูลการศึกษาจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2564
ตารางที่ 1  โรงเรียนจำแนกตามสังกัด เป็นรายอำเภอ
อำเภอ รวม สังกัดของสถานศึกษา
สพฐ. สช. กศน. สอศ. สกอ. อปท. พม. สธ. กก. พศ.
1.อำเภอเมืองลำปาง 195 60 56 1 4 7 43 19 1 2 2
2.อำเภอแม่เมาะ 33 21 0 1 1 0 9 1 0 0 0
3.อำเภอเกาะคา 39 19 6 1 1 1 10 0 0 0 1
4.อำเภอเสริมงาม 30 16 0 1 0 0 13 0 0 0 0
5.อำเภองาว 58 29 2 1 0 0 25 0 0 0 1
6.อำเภอแจ้ห่ม 55 36 0 1 1 0 15 1 0 0 1
7.อำเภอวังเหนือ 51 26 3 1 0 0 19 1 0 0 1
8.อำเภอเถิน 68 36 4 1 2 0 24 1 0 0 0
9.อำเภอแม่พริก 22 10 1 1 0 0 9 1 0 0 0
10.อำเภอแม่ทะ 45 26 2 1 0 0 14 0 0 0 2
11.อำเภอสบปราบ 25 12 0 1 0 0 12 0 0 0 0
12.อำเภอห้างฉัตร 42 23 1 1 0 1 14 1 0 0 1
13.อำเภอเมืองปาน 51 39 0 1 0 0 11 0 0 0 0
รวมยอด
714 353 75 13 9 9 218 25 1 2 9
ตารางที่ 2  โรงเรียนจำแนกตามระดับการศึกษา เป็นรายอำเภอ
อำเภอ รวม ระดับการศึกษา
เด็กเล็กเด็กเล็ก - อนุบาล 3อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6ประถมศึกษาปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6ประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6ปวช. - ปวส.ปวส. - ปริญญาตรีปริญาตรี - สูงกว่าปริญาตรีการศึกษาพิเศษการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสถานศึกษาเอกชนนอกระบบประเภทกวดวิชาสถานศึกษาเอกชนนอกระบบประเภทวิชาชีพสถานศึกษาเอกชนนอกระบบประเภทศิลปะและกีฬาไม่เปิดสอน (เรียนรวมสถานศึกษาหลักหรือรอประกาศเลิกสถานศึกษา)
1.อำเภอเมืองลำปาง 19557438117111233411343312
2.อำเภอแม่เมาะ 33911250102100010001
3.อำเภอเกาะคา 391011180013101011010
4.อำเภอเสริมงาม 301211140001000010000
5.อำเภองาว 58241892503000010005
6.อำเภอแจ้ห่ม 5516017501202100010001
7.อำเภอวังเหนือ 511712050102000012002
8.อำเภอเถิน 6825122100003200011003
9.อำเภอแม่พริก 22100541001000010000
10.อำเภอแม่ทะ 451021661205000010002
11.อำเภอสบปราบ 25110920001000010001
12.อำเภอห้างฉัตร 421311230105001010005
13.อำเภอเมืองปาน 511032520404000010002
รวมยอด
71422416206741127244836113383434