ภูมิสารสนเทศทางการศึกษา
ศูนย์กลางข้อมูลการศึกษาจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2564
ตารางที่ 1  โรงเรียนจำแนกตามสังกัด เป็นรายอำเภอ
อำเภอ รวม สังกัดของสถานศึกษา
สพฐ. สช. กศน. สอศ. สกอ. อปท. พม. สธ. กก. พศ.
1.อำเภอเมืองลำปาง 192 58 55 1 4 7 43 19 1 2 2
2.อำเภอแม่เมาะ 33 21 0 1 1 0 9 1 0 0 0
3.อำเภอเกาะคา 39 19 6 1 1 1 10 0 0 0 1
4.อำเภอเสริมงาม 30 16 0 1 0 0 13 0 0 0 0
5.อำเภองาว 58 29 2 1 0 0 25 0 0 0 1
6.อำเภอแจ้ห่ม 55 36 0 1 1 0 15 1 0 0 1
7.อำเภอวังเหนือ 51 26 3 1 0 0 19 1 0 0 1
8.อำเภอเถิน 68 36 4 1 2 0 24 1 0 0 0
9.อำเภอแม่พริก 22 10 1 1 0 0 9 1 0 0 0
10.อำเภอแม่ทะ 45 26 2 1 0 0 14 0 0 0 2
11.อำเภอสบปราบ 25 12 0 1 0 0 12 0 0 0 0
12.อำเภอห้างฉัตร 42 23 1 1 0 1 14 1 0 0 1
13.อำเภอเมืองปาน 49 37 0 1 0 0 11 0 0 0 0
รวมยอด
709 349 74 13 9 9 218 25 1 2 9
ตารางที่ 2  โรงเรียนจำแนกตามระดับการศึกษา เป็นรายอำเภอ
อำเภอ รวม ระดับการศึกษา
เด็กเล็กเด็กเล็ก - อนุบาล 3อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6ประถมศึกษาปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6ประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6ปวช. - ปวส.ปวส. - ปริญญาตรีปริญาตรี - สูงกว่าปริญาตรีการศึกษาพิเศษการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสถานศึกษาเอกชนนอกระบบประเภทกวดวิชาสถานศึกษาเอกชนนอกระบบประเภทวิชาชีพสถานศึกษาเอกชนนอกระบบประเภทศิลปะและกีฬา
1.อำเภอเมืองลำปาง 192573371171111514113433
2.อำเภอแม่เมาะ 3391125010210001000
3.อำเภอเกาะคา 39101118001310101101
4.อำเภอเสริมงาม 30121114000100001000
5.อำเภองาว 5824189250300001000
6.อำเภอแจ้ห่ม 551601750120210001000
7.อำเภอวังเหนือ 51171205010200001200
8.อำเภอเถิน 682512210000320001100
9.อำเภอแม่พริก 2210054100100001000
10.อำเภอแม่ทะ 45102166120500001000
11.อำเภอสบปราบ 2511092000100001000
12.อำเภอห้างฉัตร 42131123010500101000
13.อำเภอเมืองปาน 49101252040400001000
รวมยอด
7092241320574112724310161133834