ภูมิสารสนเทศทางการศึกษา
ศูนย์กลางข้อมูลการศึกษาจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2564
ความหนาแน่นของจำนวนครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา