สารสนเทศทางการศึกษา
ศูนย์กลางข้อมูลการศึกษาจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2564
ข้อมูลภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ภาพรวมจังหวัด จากผลการสำรวจจำนวน 74,270 ตัวอย่าง