สารสนเทศทางการศึกษา
ศูนย์กลางข้อมูลการศึกษาจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2564
ข้อมูลภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ภาพรวมจังหวัด จากผลการสำรวจจำนวน 73,175 ตัวอย่าง