บทสรุปผู้บริหาร
ศูนย์กลางข้อมูลการศึกษาจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2564
 • จำนวนสถานศึกษา
  ทุกระดับ
  714
 • จำนวนนักเรียน
  ในและนอกระบบ
  113,081
 • จำนวนครูและบุคลากร
  ด้านการศึกษา
  8,575
 • ห้องเรียน
  ห้องเรียน/สาขา
  5,136
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564
ตารางที่ 1  จำนวนสถานศึกษา นักเรียน/นักศึกษา ห้องเรียน และครู/บุคลากรทางการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอื่น ๆ
สังกัด สถานศึกษา ห้องเรียน นักเรียน/นักศึกษา ครู/บุคลากรทางการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)0 0 0 0
1.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน (ลำปาง)30 649 19,135 1,413
1.3 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ2 67 1,035 174
1.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1115 987 16,399 1,499
1.5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2109 985 12,003 1,273
1.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 393 652 6,265 749
1.7 การศึกษาโดยครอบครัว (Home School)4 4 4 0
รวมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 353 3,344 54,841 5,108
2. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2.1 โรงเรียนเอกชนในระบบ27 573 15,679 1,168
2.2 โรงเรียนเอกชนนอกระบบ45 0 0 0
2.3 โรงเรียนนานาชาติ3 23 158 37
รวมสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 75 596 15,837 1,205
3. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
3.1 กศน. อำเภอเมืองลำปาง1 6 1,368 40
3.2 กศน. อำเภอแม่เมาะ1 3 313 12
3.3 กศน. อำเภอเกาะคา1 3 437 22
3.4 กศน. อำเภอเสริมงาม1 3 322 12
3.5 กศน. อำเภองาว1 3 513 25
3.6 กศน. อำเภอแจ้ห่ม1 3 390 22
3.7 กศน. อำเภอวังเหนือ1 3 503 16
3.8 กศน. อำเภอเถิน1 3 728 15
3.9 กศน. อำเภอแม่พริก1 3 347 12
3.10 กศน. อำเภอแม่ทะ1 3 504 20
3.11 กศน. อำเภอสบปราบ1 3 395 10
3.12 กศน. อำเภอห้างฉัตร1 3 640 18
3.13 กศน. อำเภอเมืองปาน1 3 487 19
รวมสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 13 42 6,947 243
4. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4.1 อาชีวศึกษาภาครัฐ อำเภอเมืองลำปาง3 113 7,707 286
4.2 อาชีวศึกษาภาครัฐ อำเภอแม่เมาะ1 34 745 45
4.3 อาชีวศึกษาภาครัฐ อำเภอเกาะคา1 50 1,155 60
4.4 อาชีวศึกษาภาครัฐ อำเภอแจ้ห่ม1 23 422 22
4.5 อาชีวศึกษาภาครัฐ อำเภอเถิน1 35 898 34
4.6 อาชีวศึกษาเอกชน2 20 367 25
รวมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 9 275 11,294 472
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
5. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5.1 โรงเรียนประถมและมัธยมในกำกับของมหาวิทยาลัย2 28 609 18
5.2 มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ1 3 2,245 36
5.3 มหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ3 343 7,821 718
5.4 วิทยาลัยสงฆ์1 0 0 36
5.5 สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (มหาวิทยาลัยเอกชน)1 2 350 132
5.6 สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วิทยาลัยเอกชน)1 1 646 41
รวมสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 9 377 11,671 981
กระทรวงมหาดไทย
6. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
6.1 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด1 11 81 0
6.2 โรงเรียน สังกัดเทศบาล15 203 4,457 215
6.3 โรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น5 28 496 12
6.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล79 78 2,385 39
6.5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น118 118 3,102 42
รวมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 218 438 10,521 308
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
7. กรมกิจการเด็กและเยาวชน
7.1 สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน25 0 0 0
รวมกรมกิจการเด็กและเยาวชน 25 0 0 0
กระทรวงสาธารณสุข
8. สถาบันพระบรมราชชนก
8.1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี1 0 0 0
รวมสถาบันพระบรมราชชนก 1 0 0 0
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
9. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
9.1 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง1 1 631 61
9.2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง1 6 613 72
รวมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 2 7 1,244 133
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
10. สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 6
10.1 อำเภอเมืองลำปาง2 15 133 32
10.2 อำเภอเกาะคา1 6 78 11
10.3 อำเภองาว1 6 64 13
10.4 อำเภอแจ้ห่ม1 6 51 9
10.5 อำเภอวังเหนือ1 6 143 17
10.6 อำเภอแม่ทะ2 12 147 29
10.7 อำเภอห้างฉัตร1 6 110 14
รวมสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 6 9 57 726 125
ตารางที่ 2  จำนวนสถานศึกษาทั้งกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอื่น ๆ จำแนกตามระดับการจัดการศึกษา/สังกัด
สังกัด ระดับการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา การศึกษาพิเศษ การศึกษานอกระบบ รวม
กระทรวงศึกษาธิการ
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน) 0 0 0 0 0 0
1.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน (ลำปาง) 30 0 0 0 0 30
1.3 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 0 0 1 0 2
1.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 114 1 0 0 0 115
1.5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 109 0 0 0 0 109
1.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 93 0 0 0 0 93
1.7 การศึกษาโดยครอบครัว (Home School) 4 0 0 0 0 4
รวมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 351 1 0 1 0 353
2. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2.1 โรงเรียนเอกชนในระบบ 27 0 0 0 0 27
2.2 โรงเรียนเอกชนนอกระบบ 0 0 0 0 45 45
2.3 โรงเรียนนานาชาติ 3 0 0 0 0 3
รวมสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 30 0 0 0 45 75
3. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
3.1 กศน. อำเภอเมืองลำปาง 0 0 0 0 1 1
3.2 กศน. อำเภอแม่เมาะ 0 0 0 0 1 1
3.3 กศน. อำเภอเกาะคา 0 0 0 0 1 1
3.4 กศน. อำเภอเสริมงาม 0 0 0 0 1 1
3.5 กศน. อำเภองาว 0 0 0 0 1 1
3.6 กศน. อำเภอแจ้ห่ม 0 0 0 0 1 1
3.7 กศน. อำเภอวังเหนือ 0 0 0 0 1 1
3.8 กศน. อำเภอเถิน 0 0 0 0 1 1
3.9 กศน. อำเภอแม่พริก 0 0 0 0 1 1
3.10 กศน. อำเภอแม่ทะ 0 0 0 0 1 1
3.11 กศน. อำเภอสบปราบ 0 0 0 0 1 1
3.12 กศน. อำเภอห้างฉัตร 0 0 0 0 1 1
3.13 กศน. อำเภอเมืองปาน 0 0 0 0 1 1
รวมสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 0 0 0 0 13 13
4. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4.1 อาชีวศึกษาภาครัฐ อำเภอเมืองลำปาง 0 3 0 0 0 3
4.2 อาชีวศึกษาภาครัฐ อำเภอแม่เมาะ 0 1 0 0 0 1
4.3 อาชีวศึกษาภาครัฐ อำเภอเกาะคา 0 1 0 0 0 1
4.4 อาชีวศึกษาภาครัฐ อำเภอแจ้ห่ม 0 1 0 0 0 1
4.5 อาชีวศึกษาภาครัฐ อำเภอเถิน 0 1 0 0 0 1
4.6 อาชีวศึกษาเอกชน 0 2 0 0 0 2
รวมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 0 9 0 0 0 9
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
5. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5.1 โรงเรียนประถมและมัธยมในกำกับของมหาวิทยาลัย 2 0 0 0 0 2
5.2 มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 0 0 1 0 0 1
5.3 มหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ 0 0 3 0 0 3
5.4 วิทยาลัยสงฆ์ 0 0 1 0 0 1
5.5 สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (มหาวิทยาลัยเอกชน) 0 0 1 0 0 1
5.6 สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วิทยาลัยเอกชน) 0 0 1 0 0 1
รวมสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2 0 7 0 0 9
กระทรวงมหาดไทย
6. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
6.1 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 0 0 0 0 1
6.2 โรงเรียน สังกัดเทศบาล 15 0 0 0 0 15
6.3 โรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 0 0 0 0 5
6.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล 79 0 0 0 0 79
6.5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 118 0 0 0 0 118
รวมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 218 0 0 0 0 218
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
7. กรมกิจการเด็กและเยาวชน
7.1 สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน 25 0 0 0 0 25
รวมกรมกิจการเด็กและเยาวชน 25 0 0 0 0 25
กระทรวงสาธารณสุข
8. สถาบันพระบรมราชชนก
8.1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 0 0 1 0 0 1
รวมสถาบันพระบรมราชชนก 0 0 1 0 0 1
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
9. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
9.1 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง 1 0 0 0 0 1
9.2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง 0 0 1 0 0 1
รวมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 1 0 1 0 0 2
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
10. สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 6
10.1 อำเภอเมืองลำปาง 2 0 0 0 0 2
10.2 อำเภอเกาะคา 1 0 0 0 0 1
10.3 อำเภองาว 1 0 0 0 0 1
10.4 อำเภอแจ้ห่ม 1 0 0 0 0 1
10.5 อำเภอวังเหนือ 1 0 0 0 0 1
10.6 อำเภอแม่ทะ 2 0 0 0 0 2
10.7 อำเภอห้างฉัตร 1 0 0 0 0 1
รวมสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 6 9 0 0 0 0 9
ตารางที่ 3  จำนวนสถานศึกษาทั้งกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอื่น ๆ จำแนกตามระดับที่เปิดสอน/สังกัด
ระดับที่เปิดสอน สังกัดของสถานศึกษา
สพฐ. สช. กศน. สอศ. สกอ. อปท. พม. สธ. กก. พศ. รวม
เด็กเล็ก 0 0 0 0 0 197 25 1 1 0 224
เด็กเล็ก - อนุบาล 3 3 4 0 0 0 9 0 0 0 0 16
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 190 6 0 0 2 8 0 0 0 0 206
อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 65 5 0 0 0 4 0 0 0 0 74
อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 11
ประถมศึกษาปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
ประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 31 3 0 0 0 0 0 0 1 9 44
ปวช. - ปวส. 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 8
ปวส. - ปริญญาตรี 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3
ปริญาตรี - สูงกว่าปริญาตรี 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
การศึกษาพิเศษ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 13
สถานศึกษาเอกชนนอกระบบประเภทกวดวิชา 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 38
สถานศึกษาเอกชนนอกระบบประเภทวิชาชีพ 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
สถานศึกษาเอกชนนอกระบบประเภทศิลปะและกีฬา 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
ไม่เปิดสอน (เรียนรวมสถานศึกษาหลักหรือรอประกาศเลิกสถานศึกษา) 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
ตารางที่ 4  จำนวนห้องเรียนในกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอื่น ๆ จำแนกตามสังกัด/ประเภทการจัดการศึกษา
สังกัด ระดับการจัดการศึกษา รวม
ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา
ก่อนประถม ประถม ม.ต้น ม.ปลาย
กระทรวงศึกษาธิการ
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)0 0 0 0 0 0 0
1.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน (ลำปาง)0 0 323 326 0 0 649
1.3 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ1 15 10 9 0 0 67
1.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1228 680 71 0 8 0 987
1.5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2235 654 96 0 0 0 985
1.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3136 484 32 0 0 0 652
1.7 การศึกษาโดยครอบครัว (Home School)3 0 1 0 0 0 4
รวมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 603 1,833 533 335 8 0 3,344
2. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2.1 โรงเรียนเอกชนในระบบ126 266 108 73 0 0 573
2.2 โรงเรียนนานาชาติ6 11 3 3 0 0 23
รวมสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 132 277 111 76 0 0 596
3. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3.1 อาชีวศึกษาภาครัฐ อำเภอเมืองลำปาง0 0 0 0 12 3 15
3.2 อาชีวศึกษาภาครัฐ อำเภอแม่เมาะ0 0 0 0 5 0 5
3.3 อาชีวศึกษาภาครัฐ อำเภอเกาะคา0 0 0 0 5 0 5
3.4 อาชีวศึกษาภาครัฐ อำเภอแจ้ห่ม0 0 0 0 5 0 5
3.5 อาชีวศึกษาภาครัฐ อำเภอเถิน0 0 0 0 5 0 5
3.6 อาชีวศึกษาเอกชน0 0 0 0 7 0 7
รวมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 0 0 0 0 39 3 42
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
4. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4.1 โรงเรียนประถมและมัธยมในกำกับของมหาวิทยาลัย15 13 0 0 0 0 28
4.2 มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ0 0 0 0 0 3 3
4.3 มหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ0 0 0 0 3 18 21
4.4 วิทยาลัยสงฆ์0 0 0 0 0 0 0
4.5 สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (มหาวิทยาลัยเอกชน)0 0 0 0 0 2 2
4.6 สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วิทยาลัยเอกชน)0 0 0 0 0 1 1
รวมสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 15 13 0 0 3 24 55
กระทรวงมหาดไทย
5. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
5.1 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด3 6 2 0 0 0 11
5.2 โรงเรียน สังกัดเทศบาล93 89 21 0 0 0 203
5.3 โรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น15 13 0 0 0 0 28
5.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล78 0 0 0 0 0 78
5.5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น118 0 0 0 0 0 118
รวมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 307 108 23 0 0 0 438
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
6. กรมกิจการเด็กและเยาวชน
6.1 สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน0 0 0 0 0 0 0
รวมกรมกิจการเด็กและเยาวชน 0 0 0 0 0 0 0
กระทรวงสาธารณสุข
7. สถาบันพระบรมราชชนก
7.1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี0 0 0 0 0 0 0
รวมสถาบันพระบรมราชชนก 0 0 0 0 0 0 0
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
8. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
8.1 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง0 0 0 0 0 1 1
8.2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง0 0 3 3 0 0 6
รวมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 0 0 3 3 0 1 7
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
9. สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 6
9.1 อำเภอเมืองลำปาง0 0 7 8 0 0 15
9.2 อำเภอเกาะคา0 0 3 3 0 0 6
9.3 อำเภองาว0 0 3 3 0 0 6
9.4 อำเภอแจ้ห่ม0 0 3 3 0 0 6
9.5 อำเภอวังเหนือ0 0 3 3 0 0 6
9.6 อำเภอแม่ทะ0 0 6 6 0 0 12
9.7 อำเภอห้างฉัตร0 0 3 3 0 0 6
รวมสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 6 0 0 28 29 0 0 57
ตารางที่ 5  จำนวนห้องเรียนในกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอื่น ๆ จำแนกตามระดับชั้น/สังกัด
ระดับชั้น สังกัดของสถานศึกษา
สพฐ. สช. กศน. สอศ. สกอ. อปท. พม. สธ. กก. พศ. รวม
1. ก่อนประถมศึกษา
1.1 เตรียมอนุบาล0 3 0 0 1 196 0 0 0 0 200
1.2 อนุบาล 1(หลักสูตร 3 ปีของ สช.)/อนุบาล 3 ขวบ57 40 0 0 4 38 0 0 0 0 139
1.3 อนุบาล 2(หลักสูตร 3 ปีของ สช.)/อนุบาล 1270 43 0 0 5 35 0 0 0 0 353
1.4 อนุบาล 3(หลักสูตร 3 ปีของ สช.)/อนุบาล 2276 46 0 0 5 38 0 0 0 0 365
รวมก่อนประถมศึกษา 603 132 0 0 15 307 0 0 0 0 1,057
2. ประถมศึกษา
2.1 ประถมศึกษาปีที่ 1/เกรด 1294 45 0 0 3 19 0 0 0 0 361
2.2 ประถมศึกษาปีที่ 2/เกรด 2304 43 0 0 3 18 0 0 0 0 368
2.3 ประถมศึกษาปีที่ 3/เกรด 3309 45 0 0 3 17 0 0 0 0 374
2.4 ประถมศึกษาปีที่ 4/เกรด 4304 47 0 0 2 18 0 0 0 0 371
2.5 ประถมศึกษาปีที่ 5/เกรด 5309 49 0 0 1 18 0 0 0 0 377
2.6 ประถมศึกษาปีที่ 6/เกรด 6/กศน.ประถมศึกษา313 48 0 0 1 18 0 0 0 0 380
รวมประถมศึกษา 1,833 277 0 0 13 108 0 0 0 0 2,231
3. มัธยมศึกษาตอนต้น
3.1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 /เกรด 7/ นาฎศิลป์ชั้นที่ 1 174 35 0 0 0 8 0 0 1 10 228
3.2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 /เกรด 8/ นาฎศิลป์ชั้นที่ 2177 37 0 0 0 7 0 0 1 9 231
3.3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 /เกรด 9/ นาฎศิลป์ชั้นที่ 3182 39 0 0 0 8 0 0 1 9 239
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 533 111 0 0 0 23 0 0 3 28 698
4. มัธยมศึกษาตอนปลาย
4.1 มัธยมศึกษาปีที่ 4/เกรด10/เตรียมทหารชั้นปีที่ 1111 26 0 0 0 0 0 0 1 10 148
4.2 มัธยมศึกษาปีที่ 5/เกรด11/เตรียมทหารชั้นปีที่ 2113 25 0 0 0 0 0 0 1 10 149
4.3 มัธยมศึกษาปีที่ 6/เกรด12/เตรียมทหารชั้นปีที่ 3/กศน.มัธยมศึกษา111 25 0 0 0 0 0 0 1 9 146
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 335 76 0 0 0 0 0 0 3 29 443
5. อาชีวศึกษา
5.1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 12 0 0 7 0 0 0 0 0 0 9
5.2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 24 0 0 8 0 0 0 0 0 0 12
5.3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 32 0 0 9 0 0 0 0 0 0 11
5.4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.5 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1/ ปวท. ชั้นปีที่ 1 - ปกศ. สูง 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 8
5.6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2/ ปวท. ชั้นปีที่ 1 - ปกศ. สูง 0 0 0 8 1 0 0 0 0 0 9
5.7 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 30 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
5.8 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.9 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมอาชีวศึกษา 8 0 0 39 3 0 0 0 0 0 50
6. อุดมศึกษา
6.1 ปริญญาตรี ปีที่ 10 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3
6.2 ปริญญาตรี ปีที่ 20 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4
6.3 ปริญญาตรี ปีที่ 30 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
6.4 ปริญญาตรี ปีที่ 40 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
6.5 ปริญญาตรี ปีที่ 50 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
6.6 ปริญญาตรี ปีที่ 60 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
6.7 ปริญญาตรี0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 4
6.8 บัณฑิตศึกษา ปริญญาโท0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
6.9 บัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
6.10 ประกาศนียบัตรบัณฑิต0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
6.11 ปริญญาตรี ปีที่ 70 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
6.12 ปริญญาตรี ปีที่ 80 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
รวมอุดมศึกษา 0 0 0 3 24 0 0 0 1 0 28
7. การศึกษาพิเศษ
7.1 เตรียมความพร้อม(ศูนย์การศึกษาพิเศษ)32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
รวมการศึกษาพิเศษ 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
8. ประถมศึกษา (กศน.)
8.1 ประถมศึกษา (กศน.)0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 13
รวมประถมศึกษา (กศน.) 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 13
9. มัธยมศึกษาตอนต้น (กศน.)
9.1 มัธยมศึกษา ตอนต้น (กศน.)0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 13
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น (กศน.) 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 13
10. มัธยมศึกษาตอนปลาย (กศน.)
10.1 มัธยมศึกษา ตอนปลาย (กศน.)0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 13
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย (กศน.) 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 13
11. อาชีวศึกษา (กศน.)
11.1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (กศน.)0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
รวมอาชีวศึกษา (กศน.) 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
12. การศึกษานอกระบบ
12.1 การศึกษานอกระบบ0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมการศึกษานอกระบบ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ตารางที่ 6  จำนวนนักเรียน/นักศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอื่น ๆ จำแนกตามระดับ/ประเภทการจัดการศึกษา
สังกัด ระดับการจัดการศึกษา รวม
ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา
ก่อนประถม ประถม ม.ต้น ม.ปลาย
กระทรวงศึกษาธิการ
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)0 0 0 0 0 0 0
1.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน (ลำปาง)0 0 10,362 8,773 0 0 19,135
1.3 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ13 243 325 261 0 0 1,035
1.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 13,349 11,793 1,061 0 196 0 16,399
1.5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 22,578 8,082 1,343 0 0 0 12,003
1.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 31,305 4,444 516 0 0 0 6,265
1.7 การศึกษาโดยครอบครัว (Home School)3 0 1 0 0 0 4
รวมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 7,248 24,562 13,608 9,034 196 0 54,841
2. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2.1 โรงเรียนเอกชนในระบบ3,197 7,591 3,104 1,787 0 0 15,679
2.2 โรงเรียนนานาชาติ51 70 20 17 0 0 158
รวมสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 3,248 7,661 3,124 1,804 0 0 15,837
3. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3.1 อาชีวศึกษาภาครัฐ อำเภอเมืองลำปาง0 0 0 0 7,602 105 7,707
3.2 อาชีวศึกษาภาครัฐ อำเภอแม่เมาะ0 0 0 0 745 0 745
3.3 อาชีวศึกษาภาครัฐ อำเภอเกาะคา0 0 0 0 1,155 0 1,155
3.4 อาชีวศึกษาภาครัฐ อำเภอแจ้ห่ม0 0 0 0 422 0 422
3.5 อาชีวศึกษาภาครัฐ อำเภอเถิน0 0 0 0 898 0 898
3.6 อาชีวศึกษาเอกชน0 0 0 0 367 0 367
รวมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 0 0 0 0 11,189 105 11,294
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
4. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4.1 โรงเรียนประถมและมัธยมในกำกับของมหาวิทยาลัย353 256 0 0 0 0 609
4.2 มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ0 0 0 0 0 2,245 2,245
4.3 มหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ0 0 0 0 52 7,769 7,821
4.4 วิทยาลัยสงฆ์0 0 0 0 0 0 0
4.5 สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (มหาวิทยาลัยเอกชน)0 0 0 0 0 350 350
4.6 สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วิทยาลัยเอกชน)0 0 0 0 0 646 646
รวมสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 353 256 0 0 52 11,010 11,671
กระทรวงมหาดไทย
5. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
5.1 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด21 49 11 0 0 0 81
5.2 โรงเรียน สังกัดเทศบาล1,840 1,911 706 0 0 0 4,457
5.3 โรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น260 236 0 0 0 0 496
5.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล2,385 0 0 0 0 0 2,385
5.5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น3,102 0 0 0 0 0 3,102
รวมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 7,608 2,196 717 0 0 0 10,521
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
6. กรมกิจการเด็กและเยาวชน
6.1 สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน0 0 0 0 0 0 0
รวมกรมกิจการเด็กและเยาวชน 0 0 0 0 0 0 0
กระทรวงสาธารณสุข
7. สถาบันพระบรมราชชนก
7.1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี0 0 0 0 0 0 0
รวมสถาบันพระบรมราชชนก 0 0 0 0 0 0 0
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
8. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
8.1 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง0 0 0 0 0 631 631
8.2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง0 0 323 290 0 0 613
รวมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 0 0 323 290 0 631 1,244
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
9. สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 6
9.1 อำเภอเมืองลำปาง0 0 80 53 0 0 133
9.2 อำเภอเกาะคา0 0 51 27 0 0 78
9.3 อำเภองาว0 0 46 18 0 0 64
9.4 อำเภอแจ้ห่ม0 0 35 16 0 0 51
9.5 อำเภอวังเหนือ0 0 77 66 0 0 143
9.6 อำเภอแม่ทะ0 0 92 55 0 0 147
9.7 อำเภอห้างฉัตร0 0 78 32 0 0 110
รวมสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 6 0 0 459 267 0 0 726
ตารางที่ 7  จำนวนนักเรียนในกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอื่น ๆ จำแนกตามระดับชั้น/สังกัด
ระดับชั้น สังกัดของสถานศึกษา รวม
สพฐ. สช. กศน. สอศ. สกอ. อปท. พม. สธ. กก. พศ.
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
1. ก่อนประถมศึกษา
1.1 เตรียมอนุบาล0 0 31 31 0 0 0 0 21 22 2,866 2,621 0 0 0 0 0 0 0 0 5,592
1.2 อนุบาล 1(หลักสูตร 3 ปีของ สช.)/อนุบาล 3 ขวบ450 444 452 439 0 0 0 0 59 37 359 332 0 0 0 0 0 0 0 0 2,572
1.3 อนุบาล 2(หลักสูตร 3 ปีของ สช.)/อนุบาล 11,623 1,525 536 511 0 0 0 0 65 58 357 325 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000
1.4 อนุบาล 3(หลักสูตร 3 ปีของ สช.)/อนุบาล 21,667 1,539 644 604 0 0 0 0 56 35 393 355 0 0 0 0 0 0 0 0 5,293
รวมก่อนประถมศึกษา 3,740 3,508 1,663 1,585 0 0 0 0 201 152 3,975 3,633 0 0 0 0 0 0 0 0 19,183
2. ประถมศึกษา
2.1 ประถมศึกษาปีที่ 1/เกรด 11,951 1,881 599 550 0 0 0 0 27 35 178 187 0 0 0 0 0 0 0 0 5,408
2.2 ประถมศึกษาปีที่ 2/เกรด 22,015 1,926 643 597 0 0 0 0 27 35 193 153 0 0 0 0 0 0 0 0 5,589
2.3 ประถมศึกษาปีที่ 3/เกรด 32,140 2,152 668 681 0 0 0 0 21 23 180 171 0 0 0 0 0 0 0 0 6,036
2.4 ประถมศึกษาปีที่ 4/เกรด 42,217 2,041 698 657 0 0 0 0 26 12 183 197 0 0 0 0 0 0 0 0 6,031
2.5 ประถมศึกษาปีที่ 5/เกรด 52,122 2,017 647 600 0 0 0 0 11 14 194 167 0 0 0 0 0 0 0 0 5,772
2.6 ประถมศึกษาปีที่ 6/เกรด 6/กศน.ประถมศึกษา2,064 2,036 704 617 0 0 0 0 17 8 214 179 0 0 0 0 0 0 0 0 5,839
รวมประถมศึกษา 12,509 12,053 3,959 3,702 0 0 0 0 129 127 1,142 1,054 0 0 0 0 0 0 0 0 34,675
3. มัธยมศึกษาตอนต้น
3.1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 /เกรด 7/ นาฎศิลป์ชั้นที่ 1 2,162 2,231 556 417 0 0 0 0 0 0 146 128 0 0 0 0 61 36 133 0 5,870
3.2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 /เกรด 8/ นาฎศิลป์ชั้นที่ 22,231 2,457 582 430 0 0 0 0 0 0 129 104 0 0 0 0 66 52 164 0 6,215
3.3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 /เกรด 9/ นาฎศิลป์ชั้นที่ 32,255 2,272 610 529 0 0 0 0 0 0 116 94 0 0 0 0 68 40 162 0 6,146
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 6,648 6,960 1,748 1,376 0 0 0 0 0 0 391 326 0 0 0 0 195 128 459 0 18,231
4. มัธยมศึกษาตอนปลาย
4.1 มัธยมศึกษาปีที่ 4/เกรด10/เตรียมทหารชั้นปีที่ 11,191 1,903 303 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 45 109 0 3,923
4.2 มัธยมศึกษาปีที่ 5/เกรด11/เตรียมทหารชั้นปีที่ 21,178 1,917 304 307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 47 79 0 3,888
4.3 มัธยมศึกษาปีที่ 6/เกรด12/เตรียมทหารชั้นปีที่ 3/กศน.มัธยมศึกษา1,049 1,796 285 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 30 79 0 3,584
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 3,418 5,616 892 912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168 122 267 0 11,395
5. อาชีวศึกษา
5.1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 125 51 0 0 0 0 1,554 664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,294
5.2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 227 50 0 0 0 0 1,386 667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,130
5.3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 321 22 0 0 0 0 1,637 792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,472
5.4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.5 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1/ ปวท. ชั้นปีที่ 1 - ปกศ. สูง 0 0 0 0 0 0 1,409 757 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,185
5.6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2/ ปวท. ชั้นปีที่ 1 - ปกศ. สูง 0 0 0 0 0 0 1,497 826 17 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,353
5.7 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 30 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
5.8 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.9 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมอาชีวศึกษา 73 123 0 0 0 0 7,483 3,706 30 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,437
6. อุดมศึกษา
6.1 ปริญญาตรี ปีที่ 10 0 0 0 0 0 1 33 545 911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,490
6.2 ปริญญาตรี ปีที่ 20 0 0 0 0 0 13 58 507 933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,511
6.3 ปริญญาตรี ปีที่ 30 0 0 0 0 0 0 0 408 766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,174
6.4 ปริญญาตรี ปีที่ 40 0 0 0 0 0 0 0 473 917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,390
6.5 ปริญญาตรี ปีที่ 50 0 0 0 0 0 0 0 387 866 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,253
6.6 ปริญญาตรี ปีที่ 60 0 0 0 0 0 0 0 114 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216
6.7 ปริญญาตรี0 0 0 0 0 0 0 0 852 2,361 0 0 0 0 0 0 468 163 0 0 3,844
6.8 บัณฑิตศึกษา ปริญญาโท0 0 0 0 0 0 0 0 66 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192
6.9 บัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
6.10 ประกาศนียบัตรบัณฑิต0 0 0 0 0 0 0 0 171 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 521
6.11 ปริญญาตรี ปีที่ 70 0 0 0 0 0 0 0 43 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83
6.12 ปริญญาตรี ปีที่ 80 0 0 0 0 0 0 0 28 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58
รวมอุดมศึกษา 0 0 0 0 0 0 14 91 3,602 7,408 0 0 0 0 0 0 468 163 0 0 11,746
7. การศึกษาพิเศษ
7.1 เตรียมความพร้อม(ศูนย์การศึกษาพิเศษ)112 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193
รวมการศึกษาพิเศษ 112 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193
8. ประถมศึกษา (กศน.)
8.1 ประถมศึกษา (กศน.)0 0 0 0 267 647 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 914
รวมประถมศึกษา (กศน.) 0 0 0 0 267 647 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 914
9. มัธยมศึกษาตอนต้น (กศน.)
9.1 มัธยมศึกษา ตอนต้น (กศน.)0 0 0 0 1,197 1,174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,371
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น (กศน.) 0 0 0 0 1,197 1,174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,371
10. มัธยมศึกษาตอนปลาย (กศน.)
10.1 มัธยมศึกษา ตอนปลาย (กศน.)0 0 0 0 2,035 1,580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,615
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย (กศน.) 0 0 0 0 2,035 1,580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,615
11. อาชีวศึกษา (กศน.)
11.1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (กศน.)0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
รวมอาชีวศึกษา (กศน.) 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
12. การศึกษานอกระบบ
12.1 การศึกษานอกระบบ0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมการศึกษานอกระบบ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ตารางที่ 8  จำนวนครู/อาจารย์/บุคลากรทางการศึกษา ในกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอื่น ๆ จำแนกตามระดับ/ประเภทการจัดการศึกษา
สังกัด ระดับการจัดการศึกษา รวม
ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)0 0 0 0
1.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน (ลำปาง)1,413 0 0 1,413
1.3 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ174 0 0 174
1.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 11,499 0 0 1,511
1.5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 21,273 0 0 1,294
1.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3749 0 0 759
1.7 การศึกษาโดยครอบครัว (Home School)0 0 0 0
รวมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5,108 0 0 5,151
2. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2.1 โรงเรียนเอกชนในระบบ1,168 0 0 1,168
2.2 โรงเรียนนานาชาติ37 0 0 37
รวมสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 1,205 0 0 1,205
3. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3.1 อาชีวศึกษาภาครัฐ อำเภอเมืองลำปาง0 286 0 286
3.2 อาชีวศึกษาภาครัฐ อำเภอแม่เมาะ0 45 0 45
3.3 อาชีวศึกษาภาครัฐ อำเภอเกาะคา0 60 0 60
3.4 อาชีวศึกษาภาครัฐ อำเภอแจ้ห่ม0 22 0 22
3.5 อาชีวศึกษาภาครัฐ อำเภอเถิน0 34 0 34
3.6 อาชีวศึกษาเอกชน0 25 0 25
รวมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 0 472 0 472
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
4. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4.1 โรงเรียนประถมและมัธยมในกำกับของมหาวิทยาลัย18 0 0 18
4.2 มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ0 0 36 36
4.3 มหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ0 115 603 718
4.4 วิทยาลัยสงฆ์0 0 36 36
4.5 สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (มหาวิทยาลัยเอกชน)0 0 132 132
4.6 สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วิทยาลัยเอกชน)0 0 41 41
รวมสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 18 115 848 981
กระทรวงมหาดไทย
5. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
5.1 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด0 0 0 0
5.2 โรงเรียน สังกัดเทศบาล215 0 0 215
5.3 โรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น12 0 0 12
5.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล39 0 0 39
5.5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น42 0 0 42
รวมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 308 0 0 308
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
6. กรมกิจการเด็กและเยาวชน
6.1 สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน0 0 0 0
รวมกรมกิจการเด็กและเยาวชน 0 0 0 0
กระทรวงสาธารณสุข
7. สถาบันพระบรมราชชนก
7.1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี0 0 0 0
รวมสถาบันพระบรมราชชนก 0 0 0 0
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
8. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
8.1 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง61 0 0 61
8.2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง72 0 0 72
รวมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 133 0 0 133
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
9. สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 6
9.1 อำเภอเมืองลำปาง32 0 0 32
9.2 อำเภอเกาะคา11 0 0 11
9.3 อำเภองาว13 0 0 13
9.4 อำเภอแจ้ห่ม9 0 0 9
9.5 อำเภอวังเหนือ17 0 0 17
9.6 อำเภอแม่ทะ29 0 0 29
9.7 อำเภอห้างฉัตร14 0 0 14
รวมสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 6 125 0 0 125
ตารางที่ 9  จำนวนครู/อาจารย์/บุคลากรทางการศึกษา ในกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอื่น ๆ จำแนกตามระดับการศึกษา/สังกัด
ระดับการศึกษา สังกัดของสถานศึกษา รวม
สพฐ. สช. กศน. สอศ. สกอ. อปท. พม. สธ. กก. พศ.
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
ปริญญาตรี830 2,599 232 695 54 158 0 0 64 129 22 158 0 0 0 0 0 0 25 14 4,980
ปริญญาโท421 869 34 62 1 18 0 0 148 190 28 77 0 0 0 0 0 0 7 1 1,856
ปริญญาเอก10 3 9 26 0 1 0 0 72 99 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 222
ต่ำกว่าปริญญาตรี250 154 15 60 4 7 0 0 21 12 9 13 0 0 0 0 0 0 1 1 547
ไม่ระบุ9 6 26 46 0 0 236 236 99 147 0 0 0 0 0 0 63 70 56 19 1,013