ดัชนีทางศึกษา ด้านความเท่าเทียมทางการศึกษา
ศูนย์กลางข้อมูลการศึกษาจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2564
ตาราง 1: ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน เงินอุดหนุนรายหัวโรงเรียนปกติ) จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา (จำนวนเงิน :บาท ต่อคน/ปี) ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ผลต่างกับปีงบประมาณก่อน
จำนวนผู้เรียน (จำนวนเงิน :บาท) ร้อยละ จำนวนผู้เรียน (จำนวนเงิน :บาท) ร้อยละ จำนวนผู้เรียน (จำนวนเงิน :บาท) ร้อยละ
1.ก่อนประถมศึกษา (1,700) 14,322 (24,347,400.00) 9.89 13,180 (22,406,000.00) 9.08 -1,142 (-1,941,400.00) -8.66
2.ประถมศึกษา (1,900) 35,158 (66,800,200.00) 27.14 34,843 (66,201,700.00) 26.83 -315 (-598,500.00) -0.90
3.มัธยมศึกษาตอนต้น (3,500) 18,733 (65,565,500.00) 26.63 18,770 (65,695,000.00) 26.62 37 (129,500.00) 0.20
4.มัธยมศึกษาตอนปลาย (3,800) 10,971 (41,689,800.00) 16.94 11,111 (42,221,800.00) 17.11 140 (532,000.00) 1.26
5.ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (6,500) 7,348 (47,762,000.00) 19.40 7,729 (50,238,500.00) 20.36 381 (2,476,500.00) 4.93
รวม 86,532 (246,164,900.00) 100.00 85,633 (246,763,000.00) 100.00 -899 (598,100.00) 0.24
* ไม่รวมเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)
การวิเคราะห์และอภิปรายข้อมูลรายดัชนีเป็นดังนี้

ดัชนีที่ 1 ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา จากตาราง 1 ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดลำปาง ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน เงินอุดหนุนรายหัวโรงเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2563 ทั้งสิ้น 246,763,000.00 บาท สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 0.24

เมื่อจำแนกตามระดับการศึกษาพบว่า ปีการศึกษา 2563 ร้อยละของงบประมาณในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา ระดับประถมศึกษา สูงสุดที่ ร้อยละ 26.83 ตามด้วยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามลำดับ

11:01 AM | Yesterday