ดัชนีทางศึกษา ด้านประสิทธิภาพ
ศูนย์กลางข้อมูลการศึกษาจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2564
ตาราง 1: อัตราการออกกลางคันของนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2562
จังหวัด/ระดับ ก่อนประถม ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย
นักเรียนต้นปี ออกกลางคัน ร้อยละ นักเรียนต้นปี ออกกลางคัน ร้อยละ นักเรียนต้นปี ออกกลางคัน ร้อยละ นักเรียนต้นปี ออกกลางคัน ร้อยละ
ลำปาง 13,176 - - 34,765 - - 18,516 3 0.02 18,513 - -
เขตตรวจราชการที่ 15 75,031 - - 210,038 12 0.06 104,978 21 0.11 94,835 - -
* ข้อมูลจากศึกษาธิการภาค 15
ตาราง 2: จำนวนร้อยละของออกกลางคันของนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามสาเหตุและระดับการศึกษา
สาเหตุ/ระดับ ก่อนประถม ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มีปัญหาการปรับตัว - - - - - - - -
สมรส - - - - - - - -
ต้องคดี/ถูกจับ - - - - - - - -
เจ็บป่วย/อุบัติเหตุ - - - - - - - -
หาเลี้ยงครอบครัว - - - - 2 66.67 - -
อพยพตามผู้ปกครอง - - - - - - - -
ฐานะยากจน - - - - - - - -
มีปัญหาครอบครัว - - - - 1 33.33 - -
กรณีอื่นๆ - - - - - - - -
อายุนอกเกณฑ์ - - - - - - - -
รวมทั้งหมด - - - - 3 100.00 - -
* ข้อมูลจากศึกษาธิการภาค 15
ตาราง 3: สัดส่วนผู้เรียนต่อครู ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่รวมสังกัด อปท. ปีการศึกษา 2563
จังหวัด/เขตตรวจราชการ นักเรียน (คน) ครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน) สัดส่วน
ลำปาง 71,728 5,643 13:1
เขตตรวจราชการที่ 15 409,851 15,546 26:1
การวิเคราะห์และอภิปรายข้อมูลรายดัชนีเป็นดังนี้

ดัชนีที่ 1 อัตราการออกกลางคันของนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย จากตาราง 1 อัตราการออกกลางคันของนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2562 ของจังหวัดลำปางพบว่า มีจำนวนทั้งสิ้น 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.02 อยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อเทียบกับในระดับเขตตรวจราชการที่ 15 น้อยกว่าถึงร้อยละ 0.09

จากตาราง 2 พบว่า ร้อยละ 66.67 ออกกลางคันด้วยสาเหตุ หาเลี้ยงครอบครัว และ ร้อยละ 33.33 มีปัญหาครอบครัว

ดัชนีที่ 2 สัดส่วนนักเรียนต่อครู จากตาราง 3 พบว่าสัดส่วนผู้เรียนต่อครู ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่รวมสังกัด อปท. ปีการศึกษา 2563 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดลำปาง 1 คน รับผิดชอบผู้เรียน 13 คน เมื่อเทียบกับเขตตรวจราชการที่ 15 ซึ่งมีสัดส่วน ครู 1 คน ต่อผู้เรียนที่ 26 คน

11:01 AM | Yesterday