ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษา ปี พ.ศ. 2562 – 2565 จังหวัดลำปาง (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563- 2565)