รายงานผลการสำรวจการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ของสถานศึกษาจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2564
สรุปผลสำรวจการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

จำนวน 569 แห่ง
79.25%
ร้อยละของสถานศึกษาที่ตอบแบบสำรวจ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (ก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1/2564 )
ร้อยละของผลการประเมินตนเอง
95.61%
สีเขียว ผ่านทั้งหมด 44 ข้อ
3.69%
สีเหลือง ผ่านข้อ 1 -20 ทุกข้อ แต่ไม่ผ่าน ข้อ 21-44 ข้อใดข้อหนึ่ง
0.35%
สีแดง ไม่ผ่านข้อ 1 -20 ข้อใดข้อหนึ่ง
0.35%
ยังไม่ได้ประเมินตนเอง
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
ร้อยละของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
88.40%
On-site
9.49%
On-air
31.46%
On-hand
8.26%
On-demand
10.02%
Online
12.48%
Blended
ผลสำรวจความประสงค์เปิดเรียน

จำนวน 344 แห่ง
60.46%
วันที่ 1 มิถุนายน 2564
จำนวน 1 แห่ง
0.18%
วันที่ 1 กันยายน 2564
จำนวน 1 แห่ง
0.18%
วันที่ 6 กันยายน 2564
จำนวน 6 แห่ง
1.05%
วันที่ 7 มิถุนายน 2564
จำนวน 216 แห่ง
37.96%
วันที่ 14 มิถุนายน 2564
จำนวน 1 แห่ง
0.18%
วันที่ 15 มิถุนายน 2564