ประชากรปฐมวัย อายุ 0-6 ปี จำแนกตามพื้นที่
ศูนย์กลางข้อมูลการศึกษา ปีการศึกษา 2564
ประชากรปฐมวัย จังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2564

หมายเหตุ : ข้อมูลจำนวนประชากรเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยและมีชื่อในทะเบียนบ้าน จากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ภาพรวมประชากรปฐมวัย จังหวัด ลำปาง