ดัชนีทางศึกษา ด้านการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา
ศูนย์กลางข้อมูลการศึกษาจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2564
ตาราง 1: การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access)
# กลุ่มอายุ ผู้เรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้เรียนสังกัดกระทรวงอื่น ผู้เรียนรวมทุกสังกัด จำนวนประชากร ร้อยละ
1. อายุ 3-5 ปี (ชั้นเรียน อนุบาล1-3) 10,434 2,431 12,865 15,987 80.47
2. อายุ 6-11 ปี (ชั้นเรียน ป.1-6) 32,223 2,452 34,675 36,007 96.30
3. อายุ 12-14 ปี (ชั้นเรียน ม.1-3) 16,732 1,499 18,231 19,219 94.86
4. อายุ 15-17 ปี (ชั้นเรียน ม.1-4,ปวช. 1-3) 17,734 557 18,291 20,522 89.13
รวม 77,123 6,939 84,062 91,735 91.64
การวิเคราะห์และอภิปรายข้อมูลรายดัชนีเป็นดังนี้

ดัชนีที่ 1 สัดส่วนนักเรียนก่อนประถมศึกษา 3-5 ปี ต่อประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปี จากตาราง 1 เมื่อพิจารณาการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาสัดส่วนนักเรียนก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) ต่อประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปี ผู้เรียนในจังหวัดลำปาง ปี 2564 มีอัตราการเข้าเรียน และเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอยู่ที่ ร้อยละ 80.47 ซึ่งสัดส่วนของระดับ อนุบาล 1 ที่น้อย เนื่องจากเด็กยังคงอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และจังหวัดลำปางมีประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปี ที่ลดจำนวนลงทุกปี

ดัชนีที่ 2 ประชากรอายุ 6- 11 ปีได้เข้าเรียนระดับประถมศึกษาเทียบกับประชากรกลุ่มอายุ 6 -11 ปี สัดส่วนนักเรียนประถมศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ 6-11 ปี ผู้เรียนในจังหวัดลำปาง ปี 2564 มีอัตราการเข้าเรียน และเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา ร้อยละ 96.30 ซึ่งเป็นระดับที่ผู้เรียนอยู่ในระบบการศึกษามากที่สุด

ดัชนีที่ 3 ประชากรอายุ 12-14 ปี ได้เข้าเรียนระดับประถมศึกษาเทียบกับประชากรกลุ่มอายุ 12-14 ปี สัดส่วนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นต่อประชากรกลุ่มอายุ 12-14 ปี ผู้เรียนในจังหวัดลำปาง ปี 2564 มีอัตราการเข้าเรียน และเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา ร้อยละ 94.86 ในปี 2564 ซึ่งเป็นระดับที่ผู้เรียนอยู่ในระบบการศึกษามากที่สุดเช่นกัน

ดัชนีที่ 4 สัดส่วนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(สามัญศึกษา+อาชีวศึกษา)อายุ15-17 ปี ต่อประชากร กลุ่มอายุ 15-17 ปี สัดส่วนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ต่อประชากรกลุ่มอายุ 15-17 ปี ผู้เรียนในจังหวัดลำปาง ปี 2564 มีอัตราการเข้าเรียน และเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา ร้อยละ 89.13

11:01 AM | Yesterday