ศูนย์กลางข้อมูลการศึกษาจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2564
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ปีการศึกษา 2564
จำนวนสถานศึกษา
714
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
113,081
จำนวนครูและบุคลากร
8,575
ประชากรวัยเรียน 3-17 ปี
91,735
จำนวนสถานศึกษาแยกตามพื้นที่
 • Primary
  อำเภอ เมืองลำปาง
  195
 • Primary
  อำเภอ แม่เมาะ
  33
 • Primary
  อำเภอ เกาะคา
  40
 • Primary
  อำเภอ เสริมงาม
  30
 • Primary
  อำเภอ งาว
  58
 • Primary
  อำเภอ แจ้ห่ม
  55
 • Primary
  อำเภอ วังเหนือ
  51
 • Primary
  อำเภอ เถิน
  68
 • Primary
  อำเภอ แม่พริก
  22
 • Primary
  อำเภอ แม่ทะ
  45
 • Primary
  อำเภอ สบปราบ
  25
 • Primary
  อำเภอ ห้างฉัตร
  42
 • Primary
  อำเภอ เมืองปาน
  51
Student Reports
คิดเป็นร้อยละ 91.64 ของนักเรียนในระบบต่อประชากร
15.30%
ปฐมวัย [12,865 คน]
41.25%
ประถมศึกษา [34,675 คน]
21.69%
มัธยมศึกษาตอนต้น [18,231 คน]
21.76%
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ปวช. [18,291 คน]