ศูนย์กลางข้อมูลการศึกษาจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2564
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ปีการศึกษา 2564
จำนวนสถานศึกษา
707
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
82,141
จำนวนครูและบุคลากร
6,407
ประชากรวัยเรียน 3-17 ปี
91,735
จำนวนสถานศึกษาแยกตามพื้นที่
 • Primary
  อำเภอ เมืองลำปาง
  190
 • Primary
  อำเภอ แม่เมาะ
  33
 • Primary
  อำเภอ เกาะคา
  40
 • Primary
  อำเภอ เสริมงาม
  30
 • Primary
  อำเภอ งาว
  58
 • Primary
  อำเภอ แจ้ห่ม
  55
 • Primary
  อำเภอ วังเหนือ
  51
 • Primary
  อำเภอ เถิน
  68
 • Primary
  อำเภอ แม่พริก
  22
 • Primary
  อำเภอ แม่ทะ
  45
 • Primary
  อำเภอ สบปราบ
  25
 • Primary
  อำเภอ ห้างฉัตร
  42
 • Primary
  อำเภอ เมืองปาน
  49
Student Reports
คิดเป็นร้อยละ 83.45 ของนักเรียนในระบบต่อประชากร
16.80%
ปฐมวัย [12,862 คน]
45.30%
ประถมศึกษา [34,675 คน]
23.39%
มัธยมศึกษาตอนต้น [17,907 คน]
14.51%
มัธยมศึกษาตอนปลาย-ปวช. [11,105 คน]