ศูนย์กลางข้อมูลการศึกษาจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2563
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
ปีการศึกษา 2563
จำนวนสถานศึกษา
729
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
115,519
จำนวนครูและบุคลากร
7,314
ประชากรวัยเรียน 3-17 ปี
93,461
จำนวนสถานศึกษาแยกตามพื้นที่
 • Primary
  อำเภอ เมืองลำปาง
  223
 • Primary
  อำเภอ แม่เมาะ
  42
 • Primary
  อำเภอ เกาะคา
  49
 • Primary
  อำเภอ เสริมงาม
  36
 • Primary
  อำเภอ งาว
  70
 • Primary
  อำเภอ แจ้ห่ม
  63
 • Primary
  อำเภอ วังเหนือ
  60
 • Primary
  อำเภอ เถิน
  76
 • Primary
  อำเภอ แม่พริก
  26
 • Primary
  อำเภอ แม่ทะ
  56
 • Primary
  อำเภอ สบปราบ
  29
 • Primary
  อำเภอ ห้างฉัตร
  56
 • Primary
  อำเภอ เมืองปาน
  54
Student Reports
คิดเป็น 91.62% ของนักเรียนในระบบต่อประชากร